Utredning kraflinjeVarde viser vei under kraftlinje i Tysfjord kommune, Nordland.

Konsekvensutredninger og verneplaner

De siste ti årene har NIKU gjennomført en rekke konsekvensutredninger og andre verneplaner i de tre nordligste fylkene.

Konsekvensutredninger har dekket deltemaene:

•    kulturminner og kulturmiljø på land
•    marine kulturminner
•    samiske kulturminner og kulturmiljø
•    samisk utmarksbruk

Tiltakene som har blitt utredet har vært vindkraft, veiutbygging, kraftlinjer, industriområder og kommunedelplaner. Våre verdivurderinger, omfangs- og konsekvensvurderinger bygger på anerkjente metoder som Handbok 140 samt veiledningsmateriell utgitt av aktuelle myndigheter.  Visualiseringer skjer blant annet ved hjelp av GIS.

Nylig gjennomført prosjekt:
Revidering av verneplan og forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og tilgrensende verneområder - kartlegging av kulturminner.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland – Direktoratet for Naturforskning.

Konsekvensutredninger og verneplaner

Naust og fiskehjell i Smelror, Vardø kommune, der NIKU har utredet kulturminner i kommunedelplanen.

Publisert