Hafslund_interiør.jpg

Bygningshistorisk dokumentasjon, oppmåling, rekonstruksjon

Kunnskap om bygningers historie, deres opprinnelse, stil- og arkitekturtilhørighet, utvikling, kontekst og bruk er et sentralt fagområde i NIKUs virksomhet. Datering av bygninger kan gjøres med mange metoder. Ofte kan det være aktuelt å benytte flere forskjellige metoder sammen for å kunne datere en bygning nøyaktig nok.

Kunnskap om bygningshistorie kan fremskaffes på ulike måter, men to viktige metoder er bygningsarkeologiske undersøkelser og arkivundersøkelser. Bygningsarkeologiske undersøkelser innebærer at man studerer og undersøker bygningens konstruksjon, materialbruk, utforming og utsmykning.  Det kan også være nødvendig å foreta inngrep i bygningen, fjerne nyere panel, tapet eller kledning for å få frem eldre bygningsdetaljer og eldre overflater.

De aller fleste bygninger har gjennomgått endringer, moderniseringer på- og tilbygg. Ofte vil bygningsarkeologiske undersøkelser være den viktigste metoden for å få frem bygningenes endringshistorie.  På grunnlag av resultatene fra de bygningsarkeologiske undersøkelsene kan man får frem viktig kunnskap om bygningen som ikke her nedfelt i skriftlige kilder.

Arkivundersøkelser er en annen viktig metode for å få frem kunnskap om eldre bygninger. I offentlige eller private arkiver er det ofte gjemt mye bygningshistorie, eldre tegninger, budsjett og bestillinger, branntakster og eldre beskrivelser.

NIKU har omfattende erfaring og innsikt i både hvordan bygningsarkeologiske undersøkelser skal gjennomføres og hvordan informasjon fra ulike arkiver kan oppspores og utnyttes. De to hovedmetodene kan ofte gi forskjellig type kunnskap, og ved kombinasjon av dem kan man ofte få rikere og sikrere resultater.

NIKU tilbyr også dokumentasjon og oppmåling av bygninger med både tradisjonelle, manuelle metoder, skanning, fotodokumentasjon og rektifisering av foto.

Bygningshistorisk dokumentasjon, oppmåling, rekonstruksjon