Nordområde

Vi leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Våre forskningsprosjekter er relatert til kulturminneovervåkning, registrering og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og kulturminner. Vi bidrar med forskning som har relevans for kulturminneforvaltning og samfunnsutvikling. Vi utvikler GIS-baserte metoder for dokumentasjon og presentasjon av urfolks tradisjonskunnskap og landskapsbruk, og har lang erfaring som leverandør av sakkyndige utredninger for private og offentlige aktører.
Nordområdeavdelingen er lokalisert i FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, en sammenslutning av 20 institusjoner som driver tverrfaglig samarbeid.

Avdelingsleder Elin Rose Myrvoll

Ansatte