Stjernøya

Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk

Fávllis er et samisk ord som betyr “på dypet” eller ute “på sjøen”. Fávllis – samisk fiskeriforskningsnettverk ble etablert i 2003 etter et initiativ fra Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø. Nettverket består av en rekke forskere som på ulike måter beskjeftiger seg med ressursforvaltning, rettighetsspørsmål og den økonomiske og kulturelle situasjonen i de sjøsamiske bosetningsområdene.

Nettverket ønsker å frambringe forvaltningsrelevant kunnskap og bidra til å styrke samarbeidet mellom fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Samiske fiskerier er et prioritert forskningsfelt i nettverket.

NIKU er representert ved Einar Eythórsson.     

Forskningsprosjekter i Fávllis-nettverket:

I. Lokal kunnskap og fjordøkologi (Fjord ecosystems - sami communities: Local ecological knowledge and socio-ecological history)

II. Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap
I desember 2007 fikk Fávllis finansiert deler av prosjektet Lokal kunnskap og fjordøkologi gjennom en bevilgning fra programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd. Hovedmålet med prosjektet er å frambringe forskningsrelevant kunnskap om nordlige fjorder gjennom å dokumentere og analysere lokal økologisk kunnskap om økologiske forandringer og sosio-økologisk historie i fjordområdene.

Videre har Fávllis fått finansiert prosjektet "Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap" gjennom Samisk program i Forskningsrådet. Felles tema for begge disse prosjektene er tradisjonell økologisk kunnskap i noen fjorder i sjøsamiske bosetningsområder. I sistnevnte prosjekt er dette fokuset utvidet ved at også landskapsdimensjonen innbefattes. Det legges særlig vekt på kulturlandskap i en sjøsamisk sammenheng. Dessuten er fokus og innhold utvidet ved at en spesifikk samiskspråklig del samt dokumentasjon, forskning og formidling ved hjelp film er inkludert.

Prosjektene gjennomføres i samarbeid med forskere ved andre institusjoner, samt deltakelse fra lokale kunnskapsinstitusjoner i Porsanger og Tana i Finnmark og Kåfjord i Troms.

Senter for samiske studier ved Fávllis-nettverket deltar også i to andre prosjekter med utgangspunkt i sjøsamiske områder (bearbeiding og tilrettelegging av tidligere innsamlet materiale for publisering).   

Publisert