Flyvende kortnebbgjessFoto: Karl-Otto Jacobsen

Gås i sikte

Den dramatiske økningen i de europeiske gåsebestandene forårsaker store konflikter med landbruksinteresser når gjessene samler seg på landbruksareal for å beite. Mange ønsker å dempe konfliktene gjennom økt jakt og beskatning. Motstridende interesser og uhensiktsmessig jaktpraksis er ofte til hinder for en effektiv bruk av viltressursene.

Målet med prosjektet GOOSEHUNT er å utvikle en lokalbasert gåsejakt som både er bærekraftig og som ivaretar landbrukets behov. Prosjektet tar sikte på å utvikle kunnskap og forvaltningsmodeller som støtter opp om et økonomisk bærekraftig landbruk, gjennom samarbeid mellom bønder, jegere, naturforvaltning og andre lokale interesser. Nord-Trøndelag er valgt som studieområde ut i fra de store økonomiske tap som vårrastende kortnebbgjess representerer for gårdbrukerne i dette fylket. Prosjektet har en tverrfaglig innfallsvinkel der både natur- og samfunnsvitenskapelige disipliner inngår. Prosjektet ledes av NINA og Einar Eythórsson er NIKUs deltaker i prosjektet.  

Fullt prosjektnavn: Reduksjon av landbruksskader forårsaket av migrerende gjess ved hjelp av bestandskontroll; en studie i bruken av jakt for adaptive organisering og medforvaltning (GOOSEHUNT)

Les mer hos Norsk institutt for naturforskning

Publisert