Gamlebyen gravlund_6.jpg

Grønne byrom: gravlunder i flerkulturell og interreligiøse kontekst

Grønne byrom: rollen gravlunder har i dagens flerkulturelle og interreligiøse kontekst. Prosjektet retter fokus mot hvordan gravlunder i byene blir påvirket av behovet for lett tilgjengelige offentlige grønne rom.

Mange gravlunder i byene ble anlagt på slutten av 1800-tallet for primært å fylle et religiøst formål, nemlig å skaffe medlemmer av kirkelyden gravsted på hellig grunn. Områdene innehar en spesiell karakter, og den baserer seg ikke minst på den historiske konteksten i form av den originale funksjonen de hadde som hellig gravplass. Det kan være flere grunner til at folk oppsøker slike steder i dag: mens noen anser dem primært som religiøse og kontemplative rom, kan andre betrakte dem som steder som ikke skiller seg vesentlig ut fra andre rekreasjonsområder, mens andre igjen betrakter dem som minnesteder med stor kulturminneverdi.

I samarbeid med ulike brukergrupper vil prosjektet ta sikte på å diskutere ulike samhandlings- og forvaltningsmodeller som er av en type som fremmer en bærekraftig utvikling i byene samtidig som de historiske verdiene ivaretas. Gjennom deltagende observasjon og intervjuer med ulike brukere vil prosjektet gi kunnskap om hva slags konkurrerende interesser som er koblet opp mot dagens bruk av gravlunder som offentlig rom. Mange historiske gravlunder har nasjonal kulturminneverdi, men verdiene de innehar bør diskuteres i lys av den endrete demografiske sammensetningen i moderne byer, der større kulturelt og religiøst mangfold påvirker samhandlingsformer og bruk av det offentlige rommet.

«Grønne Byrom» er et treårig forskningsprosjekt som blir finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet «Miljø 2015». Det innebærer et tverrdisiplinært samarbeid mellom forskere i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Institutt for landskapsforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet startet opp våren 2014.

Prosjektleder er Grete Swensen

Grønne byrom: gravlunder i flerkulturell og interreligiøse kontekst

Oppdatert 7.10.2014