Carsten Paludan-MüllerAdministrerende direktør

Telefon: 23355010Mobil: 93266841

Biografi

Som administrerende direktør har Carsten Paludan-Müller det daglige lederansvaret for instituttets virksomhet.

Han har særlig fokus på instituttets rammevilkår og dets strategiske retning innen fag og forskning.  Videre jobber han med å fremme NIKUs internasjonale engasjement og utvikle dets nettverk.

Paludan-Müller har gjennom en årrekke bidratt som ekspert i Europarådets arbeid med videreutvikling og oppfølgning av konvensjonene vedrørende kulturarv.

Han er korresponderende medlem av “Deutsches Archäeologisches Institut”, vitenskapelig rådgiver for CRIC, et prosjekt om kulturarv og konflikt finansiert av EU og koordinert av universitetet i Cambridge, medlem av styret for Institutt for Arkeologi, Kunst og Historie ved Universitetet i Oslo og medlem av styret for Miljøalliansen (miljøforskningsinstituttenes interesseorganisasjon).

Paludan-Müller har hatt lang karriere i Danmark som fylkesarkeolog, museumsleder og ekspedisjonssjef i Danmarks nasjonale kulturminneforvaltning. Han hadde et års British Council Scholarship ved universitetet i Cambridge før han i 1979 tok magistergrad i forhistorisk arkeologi ved Københavns Universitet.

Paludan-Müller, C. (2009) Europe – A constrained and fragmented space on the edge of the continental landmasses. Crossroad, battlefield and melting pot. In: Heritage and Beyond. pp. 83-92. Strasbourg, Council of Europe.

______________________________________________________________________
Carsten Paludan-Müller is General Director at NIKU.

He is particularly focused on the institute's framework conditions and strategic directions for research and disciplinary development. Paludan-Müller also works to promote NIKU's international involvement and to further develop its network.

For years, Paludan-Müller has lent expertise to the Council of Europe's work on developing and following up on the conventions on cultural heritage.

He is a member of the “Deutsches Archäeologisches Institut”; a scientific adviser for CRIC, which is a project on cultural heritage and conflict funded by the EU and coordinated by Cambridge University; a member of the Board of the Department of Archaeology, Conservation and History at the University of Oslo; and a member of the Board of the "Miljøalliansen" ("Environmental Alliance", the interest organisation for the environmental research institutes).

Paludan-Müller has had a long career in Denmark as a county archaeologist, museum director and as a director in Danish national cultural heritage management. He held a one-year British Council Scholarship at Cambridge before completing his magister (second cycle) degree in prehistoric archaeology at the University of Copenhagen.