Alle

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
AliNaserStabOslo

Naser Ali

Telefon: Mobil:

Biografi
AmundsenHilde RigmorForsker / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355061 97002244
Hilde med flintøks og flintdolk fra yngre steinalder.

Hilde Rigmor AmundsenForsker / arkeolog

Telefon: 23355061 Mobil: 97002244

Biografi

Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og forsker II, og har vært ansatt i NIKU siden 2007.

Amundsen har lang erfaring med forskning og forvaltning knyttet til arkeologiske kulturminner, samt bred prosjektledererfaring. Hun har jobbet aktivt som arkeolog i mer enn 25 år, derav som fylkesarkeolog i Østfold og Hedmark fylkeskommuner. Amundsen har ledet flere arkeologiske registreringsprosjekter, som «Regionfelt Østlandet, Gråfjell», Åmot, Hedmark (1999-2002) og «Aursjøprosjektet», Nesset, Møre og Romsdal og Lesja, Oppland (2006-2007).

Hun har bred erfaring med mangfoldige typer arkeologiske kulturminner og -miljøer, med spesialfelt steinalder og bronsealder, og med hovedvekt av kulturminner i utmark. Hun har deltatt i utgravninger og miljøovervåking av middelalder i by, og har erfaring med undersøkelser av kulturminner fra historisk tid.

Nåværende forskningsfokus består av prosjektledelse i det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet «Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland» (2012-2015). Hun deltar i et svensk-norsk FoU-prosjekt om husmannsplasser; «Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle» (2014-2016), finansiert av Riksantikvarieämbetet.

Amundsen har magistergrad ved Universitetet i Oslo (1994) og senere doktorgrad (PhD) ved samme universitet (2011), med avhandlingen; «Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden».

30.10.2014

AndersenElisabethForsker / KunsthistorikerBygningsavdelingenOslo2335520090517819

Elisabeth AndersenForsker / Kunsthistoriker

Telefon: 23355200Mobil: 90517819

Biografi

Elisabeth Andersen har jobbet som kunsthistoriker på NIKU siden 2007

Elisabeth arbeider med prosjekter knyttet til kirkebygg og kirkekunst. Hun har tidligere vært involvert i dokumentasjonsprosjektet Norges Kirker (www.norgeskirker.no). Hennes spesialfelt er kirkekunst fra middelalderen, og hun har de siste årene bl.a. forsket på madonnaskap fra perioden 1100-1350.

Elisabeth er Cand. philol fra Universitet i Oslo.


06.10.2014

BarlindhaugStineForsker / arkeologNordområdeTromsø77750420 48119930

Stine BarlindhaugForsker / arkeolog

Telefon: 77750420 Mobil: 48119930

Biografi

Stine Barlindhaug er arkeolog og forsker II i Nordområdeavdelingen i Tromsø. Hun har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, PGIS, historisk landskapsbruk, fjernmålingsbaserte metoder (satellitt- og flyfoto), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Barlindhaug har tidligere arbeidet i kulturminneforvaltningen i Finnmark Fylkeskommune. Siden 2001 har hun arbeidet i NIKU og har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på samisk og nordnorsk kulturhistorie.

Hun har PhD fra universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet med fokus på utvikling av alternative metoder for dokumentasjon og visualisering av samisk landskapsbruk og tradisjonell kunnskap, basert på PGIS (Participatory GIS) og arkeologiske registreringer. Tittel på avhandlingen er ”Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping; Long-time land use in Sápmi”.


06.10.2014

______________________________________________________________________

BauerEgil LindhartArkeologArkeologiske undersøkelserOslo4520517345205173

Egil Lindhart BauerArkeolog

Telefon: 45205173Mobil: 45205173

Biografi

Egil Bauer er arkeolog og begynte i NIKU i 2014. Han arbeider hovedsakelig med arkeologiske overvåknings- og utgravningsprosjekter i middelalderbyen Oslo.
Bauer er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev sin masteravhandling om den middelalderske kirketopografien på Island. Deler av masterstudiene gjennomførte han ved Lunds universitet, hvor han fokuserte på bygningsarkeologi og historisk arkeologi. Ellers består fagkretsen av historie, religionshistorie, middelalderlatin og kunsthistorie, inkludert kristen ikonografi fra Det norske institutt i Roma.

Bauer har bred erfaring fra store arkeologiske prosjekter. Han var utgravningsleder i Kongsgårdprosjektet Avaldsnes ved Kulturhistorisk museum i 2011-2014, og i fire sesonger arbeidet han i Hólar-prosjektet på Nord-Island. Videre har han arbeidet ved NIKUs kontor i Tønsberg og hatt kortere oppdrag i Akershus fylkeskommune, hos Riksantikvaren og ved Kulturhistorisk museum.

Bauers faglige interesse- og kompetanseområder er nordisk middelalder, historisk arkeologi, kirker, samspillet mellom middelalderens konge- og bispemakt, bygningsarkeologi og formidling av arkeologi til store og små.

14.06.2014

BergDagheidMalerikonservatorKonserveringOslo23355213 41540086

Dagheid BergMalerikonservator

Telefon: 23355213 Mobil: 41540086

Biografi

Dagheid Berg er malerikonservator i NIKU.

Hun arbeider med konservering av lerretsmaleri, bemalt tre og kirkekunst. Hun har ansvaret for innkjøp av utstyr og materialer til den daglige driften av konserveringsavdelingen.

Berg har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum (2006 – 2009), Bergen museum, de kulturhistoriske samlinger (2005) og Riksutstillinger (2005).

Hun studerte to år på kunstskole før hun avla eksamen som malerikonservator ved universitetet i Oslo i 2002.


04.12.2014

BergSveinung KrokannAvdelingsleder / forsker / samfunnsgeografKulturarv og samfunnOslo23355153 90501836

Sveinung Krokann BergAvdelingsleder / forsker / samfunnsgeograf

Telefon: 23355153 Mobil: 90501836

Biografi

Sveinung Krokann Berg er samfunnsgeograf, forsker og avdelingsleder for Samfunn og forvaltning i NIKU. Sveinung har vært i NIKU siden 2006 og er i sluttfase av en PhD i eiendomsutvikling ved Institutt for Landskapsplanlegging, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Sveinung er utdannet samfunnsgeograf fra UiO og har arbeidet 10 år i Oslo kommune som planlegger tilknyttet Plan- og bygningsetaten, Rådhuset og Byantikvaren.

Sveinung er opptatt av hvordan ny bruk av det eksisterende bylandskapet kan bidra til innovasjon og nyskaping av urbane strukturer og hvordan kulturarv kan fungere som utviklingspotensial og representere både kulturell og økonomisk verdi. Gjenbruk og transformasjon av industriområder i den post-industrielle byen har de siste årene utgjort forskningsfokus med byer som Drammen, Larvik og Oslo som eksempler.BergFredrikFagkonsulent/BygningsantikvarBygningsavdelingenOslo2335501546317495

Fredrik BergFagkonsulent/Bygningsantikvar

Telefon: 23355015Mobil: 46317495

Biografi

Fredrik Berg, fil.mag. fra Uppsala Universitet, er bygningsantikvar og har vært ansatt i NIKU siden 2015.

Berg arbeider tverrfaglig i prosjekter som omfatter bevaring, bruk og utvikling av den fysiske kulturarven på så vel by- som bygningsnivå. Hans faglige kompetanse- og interesseområder ligger i utfordringene som en bærekraftig utvikling av historiske bymiljøer stiller på eldre bebyggelse. Særlig fokus er på hvordan klimaforandringer kan håndteres fra antikvarisk-tekniske perspektiv.


05.05.2015

BorgeMarianneArkitektKulturarv og samfunnOslo2335504091738702

Marianne BorgeArkitekt

Telefon: 23355040Mobil: 91738702

Biografi

Marianne Borge er sivilarkitekt og ble ansatt i NIKU i 2015. Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, med etterutdannelse fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ved fagområdet urbanisme. Marianne har erfaring fra egen arkitekturpraksis – med fokus på konsept- og  produktutvikling av innovativ arkitektur, kommunal  kulturminneforvaltning og formidlingsarbeid.  Hun har særlig interesse for kulturminner som potensial i transformasjonsprosesser i endringsområder. 

BraathenNinaHR-direktørLedelseOslo9807427498074274

Nina BraathenHR-direktør

Telefon: 98074274Mobil: 98074274

Biografi

Nina Braathen er HR-direktør i NIKU med ansvar for bl.a arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, velferdsordninger, forhandlinger og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Nina er utdannet sosionom fra Norges sosial- og kommunalhøyskole (NKSH). Hun avslutter våren 2016 en Executive Master of Managementgrad ved BI med fokus på HRM (Human resource management), personal- og arbeidsjus og consulting. 

Nina har vært ansatt i NIKU fra 2016. Hun har tidligere arbeidet som konsulent og som leder i tre bydeler i Oslo Kommune. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som personalsjef i Norges Idrettsforbund.

BrendalsmoJanSeniorforsker / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355012 

Jan BrendalsmoSeniorforsker / arkeolog

Telefon: 23355012 Mobil:

Biografi

Jan Brendalsmo er seniorforsker (Forsker I) og har vært i NIKU siden 1994.
Hovedarbeidsfeltet er knyttet til forskning, registrering og utredning i forbindelse med byer, tettsteder og kirker i middelalderen. I de senere år har han arbeidet med forskning rundt mindre byer og tettsteder i middelalder og nyere tid, blant annet knyttet opp mot NIKUs forskningsrådsfinansierte prosjekt på nyere tids arkeologi. I tillegg jobber han med kulturhistoriske landskapsanalyser og kulturminneregistrering.

Brendalsmo har i en årrekke hatt ansvaret for et landsomfattende prosjekt for Riksantikvaren med identifisering, avgrensing og dokumentering av middelalderkirkegårder i fortsatt bruk. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014. Et annet større prosjekt er Riksantikvarens arbeid med sprinkleranlegg i kirkene, og der Brendalsmo var NIKUs prosjektleder for den arkeologiske delen der slike anlegg berører middelalderske kirkegårder.

Brendalsmo har tidligere vært ansatt som arkeolog og senere kontorleder hos Riksantikvaren.

Hans faglige bakgrunn er grunnfag i media og kommunikasjon, mellomfag i nordisk arkeologi og sosialantropologi, magistergrad i nordisk arkeologi (Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. VARIA 28, 1994) og doktorgrad i middelalderarkeologi (Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600. Unipub 2006). Siden 1979 har han publisert en rekke artikler innenfor arkeologi og middelalderens kulturhistorie. Overgripende sett har utgangspunktet hele tiden vært gården i historisk og sein forhistorisk tid, og de funksjonelle, sosiale, økonomiske og topografiske endringer som der kan observeres, for eksempel i form av at det ble reist kirke eller etablert bymessig bebyggelse. Med utgangspunkt i arkeologiske og andre typer kilder har målet vært å dokumentere og søke forklaringer på denne type samfunnsmessige endringer.

30.10.2014

CadamarteriJulianArkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim4169961341699613

Julian CadamarteriArkeolog

Telefon: 41699613Mobil: 41699613

Biografi

Julian har en master i arkeologi fra NTNU i Trondheim og skrev masteroppgaven «Lås og nøkler i middelalderens Trondheim» basert på arkeologisk materiale fra bygravingene. Han har spedd på arkeologistudiene med fag fra historie, religion og kunsthistorie.

Julian har jobbet på arkeologiske prosjekter og registreringer ved NTNU-Vitenskapsmuseet, Kulturhistorisk museum, Bergen museum og Sametinget, fra Telemark i sør til Finnmark i nord på kortere og lengre engasjement. Arbeidserfaringene spenner fra graving av steinalder til nyere tids materiale og til registrering av samiske kulturminner. Gjennom arbeidet som arkeolog har han opparbeidet seg kompetanse innen arkeologisk oppmåling og bruk av metalldetektor. Julian er særlig interessert i nyere tids arkeologi og konfliktarkeologi og hvordan studier av materiell kultur kan bidra til en forståelse av samfunnet.


05.05.2015

DammannÅseEtnologBygningsavdelingenOslo23355209 94836960

Åse DammannEtnolog

Telefon: 23355209 Mobil: 94836960

Biografi

Åse Dammann er etnolog og har vært ansatt i NIKU siden 2005. Hovedarbeidsområdene er miljøovervåking, bygninger og bygningsmiljøer i et kulturhistorisk perspektiv, kulturminner i et bruker- og eierperspektiv, offentlig kulturminneforvaltning, og bruk og endring av kirkebygg og kirkerom.

Fra 2010 har hun vært prosjektleder for Riksantikvarens miljøovervåkningsprosjekt Gamle hus da og nå, hvor man i lange tidsserier registrerer tap, endringer og tilstand for bygninger eldre enn 1900 i 18 utvalgte kommuner. Registreringsdataene analyseres i forhold til samfunnssektor, sosial miljøsammenheng, bygningstyper og geografiske variasjoner, for å etablere et statistisk grunnlagsmateriale for kulturminnepolitiske strategier.

Dammann har hovedfag i etnologi fra Universitetet i Oslo i 2003, og er tidligere utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1984. Hun har studert kristen billedkunst og kirkebyggets historie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo i 2007 og 2010.

02.09.2014

DerrickMichaelArkeologiske undersøkelserOslo

Michael Derrick

Telefon: Mobil:

Biografi
DunlopAlexander RoryArkeologArkeologiske undersøkelserBergen9084247190842471

Alexander Rory DunlopArkeolog

Telefon: 90842471Mobil: 90842471

Biografi

Rory Dunlop er arkeolog og har vært i NIKU siden 1994, til daglig tilknyttet instituttets distriktskontor i Bergen.

Fra 1980 til 1994 arbeidet han som prosjektengasjert arkeolog hos Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen.

Hans hovedarbeidsområder omfatter middelalderarkeologiske undersøkelser, først og fremst i Bergen by. Siden 2000 har en god del av arbeidet vært tilknyttet miljøovervåkning av kulturlag på verdensarvstedet Bryggen, og i sammenheng med emnet kulturlagsovervåkning har han deltatt i utarbeidelsen av to betydningsfulle publikasjoner: The Monitoring Manual, og Norsk Standard NS 9451:2009 Krav til miljøovervåking og -undersøkelse av kulturlag. I tillegg bidrar han med engelske oversettelser for kollegaer.

Dunlop er utdannet arkeolog ved Sheffield University, England, hvor han avla eksamen i 1980, men bortimot all feltpraksisen hans er fra Norge.

EdmanThereseArkeologArkeologiske undersøkelserOslo2335504197740510

Therese EdmanArkeolog

Telefon: 23355041Mobil: 97740510

Biografi

Therese Marie Edman er arkeolog og jobber med bruk av digital dokumentasjon i arkeologiske undersøkelser. Hovedfeltet er bruk av GIS og Intrasis, men hun ser også på muligheter for bruk av fotogrammetri og laserskanning ved middelalderutgravninger.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, hvor fokus var forutsetninger for urbaniseringen av Oslo-området i vikingtid og tidlig middelalder. Siden den gang har hun arbeidet som feltarkeolog i flere fylkeskommuner og museer, samt NIKUs utgravninger i Oslo 2013 og 2014, og utdannet seg videre innen GIS.

Hun interesserer seg særlig for perioden vikingtid og tidlig middelalder, og er opptatt av feltdokumentasjon og hvordan denne kan bli et best mulig hjelpemiddel til både forskning og forvaltning.05.05.2015

Ekstrøm JordahlHanneArkeolog / osteoarkeologArkeologiske undersøkelserTønsberg92497822
Hanne er spesialist på skjeletter, med fokus på utgravning og analyse av menneskeskjeletter i Tønsberg.

Hanne Ekstrøm JordahlArkeolog / osteoarkeolog

Telefon: Mobil: 92497822

Biografi

Hanne Ekstrøm Jordahl er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Tønsberg som hun har jobbet ved siden 2007.

Hun er cand. philol. og har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen og Oslo, samt spesialisering fra Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet ved Stockholms Universitet. Hun har bred arkeologisk erfaring fra ulike typer arkeologiske undersøkelser av så vel forhistoriske som middelalderske og etter-reformatoriske kulturminner.

Hannes arbeidsområder hos NIKU omhandler middelalderby og middelalderske kirker/kirkesteder/klostre og dens kirkegårder. Hennes spesialisering er knyttet til graver og gravskikk fra alle tidsperioder, og spesielt ubrent humant beinmateriale fra middelalder. Hun utfører både prosjektledelse/utgravningsledelse, selve undersøkelsen samt osteoarkeologiske analyser.  

16.05.2015

EngtrøDag-ØyvindArkeologiske undersøkelserTrondheim45283585

Dag-Øyvind Engtrø

Telefon: Mobil: 45283585

Biografi
EriksenStefkaForskningsdirektørLedelseOslo2335520590707539

Stefka EriksenForskningsdirektør

Telefon: 23355205Mobil: 90707539

Biografi

Stefka G. Eriksen er forskningsdirektør i NIKU.

Stefka har ansvaret for å samordne NIKUs forskningsvirksomhet. Hun har blant annet ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskaplig publisering og utdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse. Videre koordinerer hun disse satsningene opp mot Forskningsrådet, Riksantikvaren,  Miljøverndepartementet og europeiske forskningsprogrammer.


Stefka har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur, pedagogikk og kognisjon i norrøn middelalder, med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.

17.11.2015

EvensenCornelis HornArkitekt / urbanistKulturarv og samfunnOslo2335506348409792

Cornelis Horn EvensenArkitekt / urbanist

Telefon: 23355063Mobil: 48409792

Biografi

Cornelis Horn Evensen er sivilarkitekt og byplanlegger med spesialkompetanse på urbane kulturminner. Han er ansatt i NIKU siden 2016.

Han har arbeidet med byplanproblematikk siden sin spesialisering innen dette i arkitektstudiet. Han har sin diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) 1997, med erfaring innen feltet fra flere kommuner, fylkesnivå og flere statsetater.

Evensen har fra før av 10 års erfaring fra Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning). På denne bakgrunnen har han direkte erfaring fra den offentlige kulturminne- og planforvaltningen. Han har arbeidet med oppbyggingen av NB!-registeret, databasen for bymiljøer av kulturhistorisk interesse. Tidligere har han jobbet med byplanlegging i både en liten, en mellomstor og større norsk kommune, hos Byantikvaren i Oslo samt med strategisk eiendomsplanlegging hos Forsvarsbygg.

Han har i tillegg fra erfaringen med forvaltningssaker på direktoratsnivå arbeidet med større, overordnede prosjekter innenfor den faglige delen av byplan- og kulturminneforvaltningen. Evensens spesialitet er urbane planprosesser med flere aktører, som skal lede ut i et felles resultat der rammer og forutsetninger må klargjøres, og å finne sluttdesignet.

EythórssonEinarSeniorforsker / samfunnsviterNordområdeTromsø77750444 40466831

Einar EythórssonSeniorforsker / samfunnsviter

Telefon: 77750444 Mobil: 40466831

Biografi

Einar Eythórsson er forsker I ved Nordområdeavdelingen i Tromsø.
Han er Dr. Polit i planlegging og lokalsamfunnsstudier fra Universitetet i Tromsø og har vært forsker ved NIKU siden 2008. Han har sin kjernekompetanse innen:

Næringstilpasninger, utnyttelse av naturressurser, land- og ressursrettigheter og tradisjonell økologisk kunnskap i sjøsamiske områder. Forvaltningssystemer for fornybare naturressurser og landskaper i nordområdene; fiskeri og havbruk og viltforvaltning med vekt på gjess og beiteskader på landbruksarealer. Flerfaglige tilnærminger til økologisk endring og økosystemtjenester.

Han har prosjektledererfaring med flere større forsknings- og utredningsprosjekter, blant andre Fjord Ecosystems – Sami Communities: Local Ecological Knowledge and Socio-Ecological History (Forskningsrådet 2008-2011) og Sakkyndige utredninger om bruk og rettsoppfatninger knyttet til tidligere statsgrunn i Finnmark, felt 1, 2 og 3 (Finnmarkskommisjonen 2009-2011). Han deltar i ulike flerfaglige forskningsprosjekter på Framsenteret og har gjennomført konsekvensutredninger for inngrep i samiske områder.

Eythórsson har tidligere arbeidet som forsker ved Høgskolen i Finnmark, Finnmarksforskning, NIBR Nord-Norge, Norut og Tromsø Universitetsmuseum.


22.09.2014

 

FageraasKnutForsker / etnologKulturarv og samfunnOslo23355207 99518027

Knut FageraasForsker / etnolog

Telefon: 23355207 Mobil: 99518027

Biografi

Knut Fageraas er etnolog og forsker III i NIKU. I tillegg har han studert statsvitenskap, historie og kunsthistorie. Han har vært ansatt i NIKU siden 2006.

Knuts kjernekompetanse er verdisetting og verdiskaping knyttet til kulturarv, forholdet mellom lokale og regionale/nasjonale kulturminneverdier, verdensarv, miljøforvaltning, bygningsarv og tekniske kulturminner/industriminner, samt museologi.

Han har spesiell historiefaglig interesse for primærnæringer (jordbruk, skogbruk, fiskeri) og utmarksforvaltning, men har i tillegg jobbet mye med industrihistorie. Han har skrevet bøker om norsk skog- og utmarksforvaltning og norsk skog- og treforedlingsindustri.

For tiden holder han på med en PhD om verdensarv med case-studie om verdensarvstedet Vega på Helgeland i Nord-Norge som del av forskningsarbeidet ved NIKU og i tilknytning til Institutt for kulturstudier (IKOS) ved Universitetet i Oslo.

Knut har vært del av flere forskningsprosjekter om verdensarvstedene Vega og Røros, og steder hvor norsk natur- og kulturminneforvaltning har satset spesielt på verdiskaping knyttet til natur- og kulturarv. Han har de siste årene også hatt oppdrag med landsverneplanen for skogsektoren og kulturminneregistrering av til bygninger, industrianlegg og tekniske kulturminner.

Han har tidligere arbeidet ved flere museumsinstitusjoner: Norsk Skogmuseum, Elverum, og Klevfos Industrimuseum, Løten, (2003-2006), Oslo Museum (2002-2003) og Hedmarksmuseet, Hamar, (1992-1998). Han har også jobbet i medieselskapet Siste Nytt Gruppen AS (1999-2001).


04.12.2014

FlyenAnne CathrineForsker / sivilarkitektBygningsavdelingenOslo2335520890040152
Anne Cathrine har arbeidet med kulturminnevern på Svalbard.

Anne Cathrine FlyenForsker / sivilarkitekt

Telefon: 23355208Mobil: 90040152

Biografi

Anne-Cathrine Flyen er sivilarkitekt og forsker III, og har vært i NIKU siden 2000, med et opphold i perioden 2002-2007, da hun jobbet hos Sysselmannen på Svalbard.


Hennes fagområde er teknisk bygningsvern, og innbefatter blant annet skade- og tilstandsvurdering av bygninger og konstruksjoner, nedbrytning av konstruksjoner og materialer, klimarelaterte skader, forvaltning av kulturminner og kulturminnevern i polare strøk. Hun har også bred erfaring med utarbeidelse av forvaltningsplaner, spesielt for industriminne-lokaliteter.


Flyen har deltatt i flere EU-finansierte forskningsprosjekter innen miljøovervåking og skader i bygninger og har jobbet i store, tverrfaglige norske prosjekter, spesielt innen kulturminnelokaliteter og miljøeffekter fra slitasje og biologisk nedbrytning av kulturminner.


Flyen har utstrakt erfaring fra bygningsforskning og jobbet som forsker i Byggforsk, nå SINTEF-Byggforsk, i perioden 1988-1994. Hun har også bred erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning med fartstid fra Byantikvaren (1994-1998), Riksantikvaren (1998-2000) og Sysselmannen på Svalbard (2002-2007).  Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim.


09.10.2014

______________________________________________________________________

FuranNora FronthArkeologArkeologiske undersøkelserOslo9346623093466230

Nora Fronth FuranArkeolog

Telefon: 93466230Mobil: 93466230

Biografi

Nora Front Furan er arkeolog og ansatt ved Oslo-kontoret siden 2015. Furan arbeider primært med arkeologiske overvåkings- og utgravningsprosjekter i middelalderbyene Oslo, Sarpsborg og Hamar. I tillegg til en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, har hun også en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU.

Furan er særlig opptatt av forvaltningsspørsmål og organiseringen av kulturminnevernet, og skrev sin masteroppgave i kulturminneforvaltning om kml § 14 og forvaltningsansvar for skipsfunn på land. Hun har arbeidet på flere av NIKUs store utgravninger i Oslo de siste årene og hatt flere overvåkingsprosjekter i Tønsberg og Skien.

Furan har ellers faglig interesse og kompetanse innen nordisk middelalder og vikingtid, da spesielt om gravskikk, våpen/krigføring og bystruktur.

05.05.2015

GablerManuelArkeolog/ fagkonsulentDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355029

Manuel GablerArkeolog/ fagkonsulent

Telefon: 23355029Mobil:

Biografi

Manuel er en elektroteknisk ingeniør og har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Wien (Institute for Prehistory and Early Mediaeval History at the University of Vienna; Tittel på avhandling: “Archäologische Prospektion der eisenzeitlichen Siedlung Uppåkra in Südschweden”).

Manuels spesialfelt er arkeologisk prospektering/geofysikk men også GIS og statistiske datapakker innenfor arkeologifeltet. Han er involvert på “Initiativ college for archaeological prospection“ i Wien og skriver på sin Doktoravhandling om “Archaeological interpretation of combined prospection data from the landscape Uppåkra, Sweden“.

De siste 1 ½ år har han jobbet på Guideline Geo i Sverige (Malå Geoscience) som global support manager for geofysiske utrustning. Før han startet hos Guideline Geo jobbede han på LBI-prosjektet sentralt i Østerrike, men også på feltarbeid rundt omkring på ulike lokaliteter i Europa. Manuel har hatt et spesielt ansvar for geofysiske undersøkelser i diverse land og har også hatt ansvar for teknisk service av måle instrumenter på en rekke prosjekter.

GustavsenLarsForsker / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335505390797112

Lars GustavsenForsker / arkeolog

Telefon: 23355053Mobil: 90797112

Biografi

Lars Gustavsen er arkeolog i NIKU.

Han har jobbet som feltarkeolog i over 15 år, og har erfaring både fra Norge og England. I de senere år har han hovedsakelig jobbet med metodeutvikling innen digital arkeologi og opparbeidet bred erfaring innen GIS og digital kartlegging, satellittbildeanalyse, laserskanning, hyperspektral flyskanning samt arkeologisk geofysikk.

Gustavsen har en bachelorgrad i arkeologi fra The University of York og en mastergrad i landskapsarkeologi fra The University of Leicester.

GuttormsenTorgrim SneveForsker / arkeologKulturarv og samfunnOslo2335505990899037

Torgrim Sneve GuttormsenForsker / arkeolog

Telefon: 23355059Mobil: 90899037

Biografi

Torgrim Sneve Guttormsen er arkeolog (PhD) og forsker II, og har vært ansatt i NIKU siden 2001.

I løpet av sin tid i NIKU har han deltatt i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturminner samt bruk av kulturminner som samfunnsressurs. Han har fra 1990-tallet og fremover deltatt på og vært leder for flere arkeologiske utgravninger og registreringer i Norge, samt på arkeologi- og kulturarvsprosjekter i Hellas, Italia og Oman. Hans primære forskningsinteresser i NIKU har vært oppdrag og forsking om kulturminner og deres omgivelser, særlig knyttet til kulturarv, miljøovervåking og planlegging, det vil si kulturminner som ressurs, verdi i policy/forvaltning og i samfunnet. Han er også opptatt av kulturminneforskning utfra sektorforvaltningens spesifikke utfordringer, derav problemstillinger om kulturminner i by og veihistoriske problemstillinger og samferdselsspørsmål.

Guttormsen ble ansatt i NIKU etter ferdig arkeologiutdannelse ved Universitetet i Oslo i 2001. Han har en doktorgrad i arkeologi med kulturarvsspørsmål i fokus fra universitetet i Gøteborg.


HafsalNils AageGIS-ansvarligDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335506899521619

Nils Aage HafsalGIS-ansvarlig

Telefon: 23355068Mobil: 99521619

Biografi

Nils Aage Hafsal er GIS-ansvarlig for NIKU.

Han er utdannet sivilingeniør ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, med en mastergrad i Geomatikk.

Hafsal har tidligere jobbet som konsulent i Statoil, samt ved Kartverkets fylkeskartkontor i Oslo.

 

HalvorsenIngridArkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim98641510

Ingrid HalvorsenArkeolog

Telefon: Mobil: 98641510

Biografi
HalvorsenSunniva WilbergArkeologArkeologiske undersøkelserTønsberg92626778

Sunniva Wilberg HalvorsenArkeolog

Telefon: Mobil: 92626778

Biografi

Sunniva Wilberg Halvorsen er arkeolog, og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Tønsberg. Hennes oppgaver er som prosjektleder, saksbehandler og utgravningsleder knyttet til arkeologiske undersøkelser i middelalderbyer, kirker, borger og klostre.

Halvorsen har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun også har tatt emner innen historie og religionsvitenskap. I tillegg har hun en spesialisering i tekstilvitenskap fra Högskolan i Borås, samt et årsstudium i Friluftsliv, natur og kulturveiledning ved Høgskolen i Telemark. Hun har flere års erfaring fra arkeologiske undersøkelser som sjakting, maskinell overvåking, flateavdekking og utgravninger, og har arbeidet innenfor museumsvesenet og kommunal forvaltning. Tidligere har hun vært engasjert som arkeolog ved universitetsmuseene i Oslo og Stavanger, og har gjort registreringsarbeid for fylkeskommunene i Troms, Oppland, Buskerud og Møre og Romsdal.

 

HaugenAnnikaAvdelingsleder / forskerBygningsavdelingenOslo2335506741643690
Annika forsker på hvilken innvirkning klima har på eldre bygninger.

Annika HaugenAvdelingsleder / forsker

Telefon: 23355067Mobil: 41643690

Biografi

Annika Haugen er sivilingeniør, har doktorgrad, er forsker II, og har vært i NIKU siden 1997.

Hennes hovedarbeidsområder er klimatekniske problemstillinger i eldre bygningskonstruksjoner og tekniske problemstillinger relatert til murkonstruksjoner. I senere år har hun også arbeidet med de utfordringer som klimaforandringene og energisparetiltak medfører før den eldre bygningsmassen. Hun arbeider i Bygningsavdelingen i NIKU.

Haugen har tidligere arbeidet på arkitektkontor i Sverige og hos Riksantikvaren i Oslo. I tillegg har hun vært doktogradsstipendiat på Arkitekthøgskolen i Oslo og tok i 1997 doktorgraden med avhandlingen ”Uppvärmning och bevarande av medeltida stenkyrkor, en byggnads-och klimatteknisk studie av naturstensmurverk”."


22.05.2014

HaugestenLarsArkeologArkeologiske undersøkelserTønsberg46427826

Lars HaugestenArkeolog

Telefon: Mobil: 46427826

Biografi

Lars Haugesten er arkeolog og jobbet på NIKUs Folloprosjekt i 2014. Fra august 2015 var Lars feltleder ved Anders Madsens gate prosjektet i Tønsberg, og har etter prosjektets slutt jobbet med andre mindre prosjekter. Av utdannelse har han en bachelor i arkeologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i arkeologi fra Københavns Universitet.

Etter endt studie i 2009 jobbet Lars for Københavns Museum, der han deltok i det store metroprosjektet og andre mindre prosjekter i indre København. Han har også jobbet for andre danske museer, blant annet som feltleder for Lolland-Falster Museums tunnelprosjekt mellom Danmark og Tyskland.

Fra juni 2016 vikarierer Lars som saksbehandler i Tønsberg.

HeggenhougenBritMalerikonservatorKonserveringOslo2335503541464571
Brit med NCS-fargevifte (Natural Colour System)

Brit HeggenhougenMalerikonservator

Telefon: 23355035Mobil: 41464571

Biografi

Brit Heggenhougen er malerikonservator, og har vært i NIKU siden 1996.

Hennes hovedarbeidsområder er farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser, konservering av muralmalerier, polykrom (bemalt) skulptur og lerrets- og papirtapeter.

Heggenhougen har tidligere vært malerikonservator hos Riksantikvaren, Universitetet i Oslo og Folkemuseet på Bygdøy. Hun tok fagbrev som møbelsnekker i 1974 og jobbet som møbelsnekker i 3 år før hun tok grunnfag i kunsthistorie og etnologi ved Universitetet i Bergen. Hun avla eksamen som malerikonservator i 1992.

HelstadMagnusArkeologArkeologiske undersøkelserOslo9322905893229058

Magnus HelstadArkeolog

Telefon: 93229058Mobil: 93229058

Biografi

Magnus Helstad er arkeolog og jobber med de store utgravningsprosjektene i middelalderbyen i Oslo. Han har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, samt historie, kunsthistorie og statsvitenskap i fagkretsen.

Helstad har variert arkeologisk felterfaring fra større prosjekter hos blant annet Hedmark fylkeskommune, KHM, Norsk Maritimt Museum og Byantikvaren.

Helstad er interessert i middalderens byutvikling og historisk arkeologi.

 

HesjedalAndersForsker / arkeologNordområdeTromsø7775044397185394

Anders HesjedalForsker / arkeolog

Telefon: 77750443Mobil: 97185394

Biografi

Anders Hesjedal er forsker II i Nordområdeavdelingen i Tromsø. Han har en dr.art. i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Han har sin kjernekompetanse innen nordnorsk arkeologi og kulturhistorie, registrering og dokumentasjon av kulturminner.  De seinere årene har han arbeidet med moderne materiell kultur. Utgangspunktet har vært en komparativ tilnærming til kulturminner og konfliktlandskap fra andre verdenskrig og den kalde krigen i Norge, sett i europeisk sammenheng. 

Hesjedal har tidligere arbeidet som forsker på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet, og som prosjektleder i kulturminneforvaltningen i Troms fylkeskommune.  Han har ledet og deltatt i flere større og mindre prosjekter om norsk og nordnorsk forhistorie og historie.

15.06.2015

HobækHalldisArkeologArkeologiske undersøkelserBergen9228925292289252

Halldis HobækArkeolog

Telefon: 92289252Mobil: 92289252

Biografi

Halldis Hobæk er arkeolog, og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Bergen. Hovedarbeidsområder er saksbehandling, prosjektledelse og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Hun har variert feltpraksis med utmarksregistrering, maskinell sjakting, utgravning m.m., og har tidligere arbeidet for bl.a. Buskerud fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen. Hun har også erfaring med arkeologiske undersøkelser i middelalderby og bruk av ArcGIS. Fra 2010-2014 var hun med i forskningsprosjektet The Assembly Project ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, med fokus på tingsteder på Vestlandet i vikingtid og middelalder.

Hobæk har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, der hun skrev masteroppgave om eiendomsstrukturer rundt kongsgården Sem i Vestfold i middelalder og yngre jernalder. Ellers omfatter fagkretsen bl.a. cand.mag. i historie. Øvrige interesse- og kompetanseområder er periodene yngre jernalder og middelalder, landskapsanalyser, historisk arkeologi, bruk av stedsnavn i arkeologi m.m.

HoleEllenKonserveringOslo9367954093679540

Ellen Hole

Telefon: 93679540Mobil: 93679540

Biografi

Ellen Hole er konservator i monumentalkunst og leder for konserveringsavdelingen i NIKU. Ellen har vært i NIKU i perioden 2005-2013, og deretter 4 år i Multiconsult.

Som konservator har Ellen arbeidet med konservering av monumentalkunst, i form av malerier på mur, mosaikker og skulptur, og hun har arbeidet mye med fargeundersøkelser av murgårdsbebyggelse og mur-relatert materialrådgiving. Hun har også utdannelse innen kjemi og analysemetoder.

De siste årene har arbeidet vært konsentrert rundt rehabilitering av bevaringsverdige bygninger, med antikvarisk rådgiving og kartlegging av verneverdi, tilstandsvurderinger og skadeanalyse av bygninger, samt veiledning i bruk av tradisjonelle materialer og overflatebehandlinger.

HolmgaardSanne BechNordområdeTromsø7775044640300339

Sanne Bech Holmgaard

Telefon: 77750446Mobil: 40300339

Biografi

Sanne Bech Holmgaard er sosialantropolog og har arbeidet i NIKU siden 2014. Hennes hovedarbeidsoppgaver er knyttet til konsekvensutredning, samfunns- og kulturanalyse og prosjektledelse innenfor Nordområdeavdelingens fokusområder.

Holmgaards primære forskningsinteresser er tradisjonell kunnskap, urfolk og minoritetsforhold, klimaendringer og sosiale endringsprosesser samt postkoloniale forhold i et nordområdeperspektiv.

Holmgaard har tidligere arbeidet ved UiT - Norges arktiske universitet og har derfra erfaring med undervisning, fagutvikling og administrasjon. Hun har bachelorgrad i antropologi fra Københavns Universitet og mastergrad i sosialantropologi fra UiT – Norges arktiske universitet.


05.10.2015

Hvinden-HaugLars JacobForsker 1 / sivilarkitektBygningsavdelingenOslo2335504992012424

Lars Jacob Hvinden-HaugForsker 1 / sivilarkitekt

Telefon: 23355049Mobil: 92012424

Biografi

Lars Jacob Hvinden-Haug er dr. ing., sivilarkitekt MNAL og er ansatt som forsker 1. Han har vært i NIKU siden 2006.

Foruten bred erfaring fra kulturminnevernet, spesielt gjennom bygningsarkeologiske undersøkelser og kartlegging av kulturminneverdier fra alle perioder, har Hvinden-Haug gjennom mange år arbeidet med norsk arkitekturhistorie sett i en internasjonal kontekst, og på bakgrunn av samfunnsmessige sammenhenger, spesielt i 1600- og 1700-årene. Dette gjelder foruten bygningenes uttrykk også interiør- og hagekunst. Han har erfaring med prosjektarbeid i utlandet.

Hvinden-Haug er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og disputerte der til graden dr. ing. med avhandlingen “Den eldre barokken i Norge – bygningenes former og rommenes fordeling 1660-1733” i 2008.

HøllelandHerdisForsker/ arkeologKulturarv og samfunnOslo23 35 50 5198094273

Herdis HøllelandForsker/ arkeolog

Telefon: 23 35 50 51Mobil: 98094273

Biografi

Herdis Hølleland (PhD) er forsker II hos NIKU og jobber med internasjonal kulturarvsforvaltning, inkl. UNESCOs Verdensarvkonvensjon og EU/ EØS-feltet, kulturarvsøkonomi og turisme.

Herdis har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, University College London og Cardiff University hvor hun har studert arkeologi, sosialantropologi og kulturarvstudier.

Hun har forsknings- og forvaltningserfaring fra Australia, New Zealand, Storbritannia og Norge.

JantschAnn KathrinArkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim93466200

Ann Kathrin JantschArkeolog

Telefon: Mobil: 93466200

Biografi

Ann Kathrin Jantsch er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Trondheim hvor hun startet i juni 2016.

Hun er cand. philol. og har sin utdannelse fra NTNU og Lunds universitet. Hovedfagsoppgaven omhandlet et skjelettmateriale fra kolonitiden i Argentina.

Ann Kathrin har oppnådd variert erfaring innen kulturminnevernet, det gjelder forvaltning, planarbeid, utviklingsarbeid, skilt- og skjøtsel, feltarbeid, utstilling og formidling. Hun har vært engasjert i små og store prosjekter av nasjonal og internasjonal art, og har lang erfaring med kontrollregistrering i fylkeskommunal regi. De siste årene har hun jobbet med kulturminnevern i kommunen, bl.a. utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Faglige interessefelt er vern og bruk av kulturminner, utviklingsarbeid og verdiskaping, kunnskapsløft i forvaltningen, nyere tids gravminner og desimeringsproblematikk. Har publisert arbeider om menneskeskjeletter og gravskikk.

Hos NIKU arbeider hun som fagkonsulent med saksbehandling, prosjektering og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i overvåking-, utgravnings- og miljøovervåkingsprosjekter. 

JernæsNina KjølsenKonst. avdelingsleder / MalerikonservatorKonserveringOslo2335525241411353

Nina Kjølsen JernæsKonst. avdelingsleder / Malerikonservator

Telefon: 23355252Mobil: 41411353

Biografi

Nina Kjølsen Jernæs er malerikonservator NKF-N i NIKU.


Jernæs sine hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret og panel, polykrom skulptur (bemalt skulptur), med hovedvekt på kirkekunst. I NIKU har hun vært prosjektleder for store og små konserveringsprosjekter med både Riksantikvaren og private eiere som oppdragsgivere.


Jernæs avsluttet sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo i 2008, hvor hennes siste semester ble avlagt ved Universität für Angewandte Kunst i Wien.


Jernæs har gjennom studiet og senere arbeidet med malerier med motivet «Pasjonsvisere», et skandinavisk 1700-talls fenomen som finnes i flere kirker og i privat eie.

26.11.2015

JohansenLise-Marie ByeAvdelingsleder / arkeologArkeologiske undersøkelserOslo2335504348137516

Lise-Marie Bye JohansenAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 23355043Mobil: 48137516

Biografi

Lise-Marie Bye Johansen er arkeolog og har arbeidet i NIKU siden 2005.

Johansen arbeider hovedsakelig med arkeologiske utgravninger og miljøovervåkningsprosjekter i gamlebyen i Oslo.

Johansen har i de siste ti årene vært prosjektleder for undersøkelser i forbindelse med utviklingen av fjordbyen i Bjørvika.

Johansen har spesialkompetanse innen prosjektering og gjennomføring av arkeologi på anlegg.
Lise-Marie er cand. philol. og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo.


11.11.2014

 

JohansenTrudeØkonomikonsulentStabOslo23355031/ 92421169

Trude JohansenØkonomikonsulent

Telefon: 23355031/ 92421169Mobil:

Biografi

Trude Johansen er økonomikonsulent i NIKU.

Trude startet i NIKU 1.april 2016. Hun yter support i form av prosjektopprettelse –og oppfølging, inkl. fakturering, bokføring av leverandørfakturaer, attestering av reiseregninger osv. for følgende avdelinger: Arkeologiske undersøkelser, Nordområdeavdelingen og Avdelingen for digital dokumentasjon, kulturminner og landskap.

Trude har arbeidet innenfor regnskap og økonomi siden 1999. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som prosjektkontroller i Lloyd’s Register Consulting.

JohansenBjørnBygningsavdelingenOslo23355028

Bjørn Johansen

Telefon: 23355028Mobil:

Biografi

Bjørn V. Johansen er kunsthistoriker med arkitektur og kunstindustri som spesialfelt. Han har også bakgrunn fra etnologi og museumsfag. Han ble ansatt i NIKU i 2016.

1800- og det tidlige 1900-tallets arkitektur er Bjørns kjerneområde. Han har særlig interesse for bygningenes kontekst og immaterielle betydning, gjerne satt i sammenheng med landskap og bymiljø. De siste ti årene har han arbeidet spesifikt med bygningsarven til Universitetet i Oslo, inkludert antikvarisk forvaltning, bygningsrestaurering og rekonstruksjon av historiske interiører.

Bjørn har lang fartstid fra museumssektoren. Han har arbeidet med administrasjon. samlingsforvaltning, forskning, prosjekt- og utviklingsarbeid, undervisning og formidling- blant annet ved Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum, ABM-Utvikling og for de internasjonale museumsorganisasjonene. Han har vært prosjektansvarlig i sekretariatet til Kulturminneåret 2009 og kurator ved Nasjonalmuseet. Som designer, prosjektleder eller kurator har han laget en stor mengde museumsutstillinger. Han har publisert artikler om arkitektur, bidratt til ulike bokverk og er jevnlig benyttet som arkitektur- og kulturformidler i NRK.

Bjørn kom til NIKU fra stillingen som leder av Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) ved Universitetet i Oslo.

 

KaunSusanneKonservatorKonserveringOslo2335504646921158

Susanne KaunKonservator

Telefon: 23355046Mobil: 46921158

Biografi

Susanne Kaun er konservator for veggmaleri og arkitekturoverflater.

Hennes arbeidsområder er farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser, samt konservering og restaurering av veggmalerier og veggfast dekor. Hun er rådgiver for problemstillinger knyttet til murpuss og overflatebehandling/maling. I tillegg har hun spesialisert seg innen anvendelse av håndholdt XRF-analyse og digital dokumentasjon.

Kaun har tidligere jobbet som selvstendig næringsdrivende innen konservering og restaurering av veggmalerier i Tyskland, Østerrike og Norge.

Kaun tok fagbrev som maler i Tyskland (1994) før hun tok eksamen som konservator i 2003 ved Fachhochschule Potsdam (Tyskland) i fagretningen veggmaleri og flerfargete arkitekturoverflater.


10.10.14

KemptonHanne MoltubakkMalerikonservatorKonserveringOslo2335503492831416

Hanne Moltubakk KemptonMalerikonservator

Telefon: 23355034Mobil: 92831416

Biografi

Hanne Moltubakk Kempton er malerikonservator i NIKU.

Hennes arbeidsområder er undersøkelse, tilstandsvurdering og behandling av maleri, polykrom skulptur, monumentalkunst/kirkekunst, veggfast dekor og bemalte overflater. Hun har erfaring med bruk av analysemetoder for identifikasjon av bindemidler og pigmenter i maling, og arbeider blant annet med røntgenfluorescens (håndholdt XRF).

Hun har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Mauritshuis i den Haag (2008), ved Munch-museet (2008) og ved UiO, der hun arbeidet med Edvard Munchs aulamalerier (2009-2010).

Kempton er utdannet ved Universitetet i Oslo (2000-2008), med mastergrad i malerikonservering og bachelor i kultur og samfunnsfag, med fagene kunsthistorie, bevaring- og gjenstandskunnskap og kjemi.  


31.10.2014

KolsbergKirstenØkonomikonsulentStabOslo2335501192069166

Kirsten KolsbergØkonomikonsulent

Telefon: 23355011Mobil: 92069166

Biografi

Kirsten Kolsberg er økonomikonsulent i NIKU.

KristiansenMonicaArkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335506997083320

Monica KristiansenArkeolog

Telefon: 23355069Mobil: 97083320

Biografi

Monica Kristiansen er arkeolog i NIKU.

Monica har arbeidet i NIKU siden 2012, og jobber hovedsakelig med arkeologisk geofysikk, GIS og digital dokumentasjon av kulturminner. Hun har tidligere arbeidet som feltarkeolog for NIKU distriktskontor Tønsberg og har bred erfaring fra overvåkning, sjakting og utgravninger av middelalderske bykontekster og kirkegårder.

Kristiansen har tidligere hatt kortere engasjementer som feltarkeolog ved Universitetet i Tromsø og Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Monica har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, samt en mastergrad i Cultural Heritage Studies fra Glasgow Caledonian University, UK.


31.10.2014

KristoffersenTatjanaPersonalrådgiverStabOslo23355212

Tatjana KristoffersenPersonalrådgiver

Telefon: 23355212Mobil:

Biografi

Tatjana Razumova Kristoffersen er personalrådgiver i NIKU. Hun jobber med personalforvaltning, rekruttering, utvikling og ajourhold av systemer, samt bidrar til utviklingsoppgaver innen HR. Tatjana koordinerer arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i NIKU. I tillegg utfører hun sekretærbistand til NIKUs styre.

Tatjana har en mastergrad i Human Resource Management fra BI i Oslo, hvor hun har studert personal- og arbeidsjus, personalledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg har hun en bachelor i pedagogikk fra Estland. Tatjana har vært ansatt i NIKU siden januar 2017. Hun har tidligere jobbet som mellomleder og har en bred erfaring fra HR-arbeid fra bl. a. Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

LedenSivSivilarkitektBygningsavdelingenOslo23355206

Siv LedenSivilarkitekt

Telefon: 23355206Mobil:

Biografi

Siv Leden er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim med fordypning i bygningsvern, arkitekturhistorie, byplanhistorie og by- og regionplanlegging. Hun har videreutdanning i restaurering fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Leden har vært ansatt i NIKU siden 2015. Fagområdet hennes er vedlikehold og restaurering av kulturhistoriske bygninger, kulturminneforvaltning og kulturminneloven, kulturhistorisk stedsanalyse, vurdering av verneverdi, dokumentasjon og oppmåling.

Leden har lang erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning. Hun har arbeidet i Museumsseksjonen i Kulturrådet der hun utviklet en metode for prioritering i bygningssamlinger. Hun har videre vært seniorrådgiver hos Riksantikvaren der hun særlig arbeidet med fredningssaker, prosjektet «Fredningsgjennomgangen», fredete og listeførte kirker, samt statlige verneverdige bygninger.  Leden har også erfaring fra arkitektkontor, kommunal byggesaksbehandling, landmåling og museum.


05.05.2015

LindblomIngeRådgiverKulturarv og samfunnOslo90880041

Inge LindblomRådgiver

Telefon: Mobil: 90880041

Biografi

Inge Lindblom er vitenskapelig rådgiver og forsker II, og har jobbet i NIKU siden 2001. Han har fokusert spesielt på arbeid med konsekvensutredninger både nasjonalt og internasjonalt og er dessuten sterkt engasjert i kulturarvens rolle og muligheter i ulike slumområder i global sammenheng.

Lindblom har magistergrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært ansatt som konservator ved Arkeologisk museum i Stavanger, forsker ved Universitetet i Oslo og daglig leder i rådgivningsfirmaet ProArk AS.

Hans interessefelt består av tverrfaglige verdikriterier og verdisetting, kulturarvens rolle og betydning i flerkulturelle samfunn, gamle bykjerners potensiale for økonomisk vekst i bistandsland, samt konsekvensutredningers betydning for kulturminnevernet.

Lindbloms forskningsprosjekt for tiden er: “Cultural diversity as a framework for building and maintaining sustainable Cultural Heritage” (case study: Cape Verde).

Hans tidligere forskning og utredning i NIKU omfatter en rekke utenlandske prosjekter, blant annet rundt problemfeltet randsoner og grenseområder som: “Forørkning og kulturminner i det Sørvestlige Oman” og “Slum-utvidelse sett i lys av kommunegrenser og politiske omveltninger i Jinja, Uganda”. Lindblom har dessuten utredet og drevet forskning på konsekvensutredningers kvalitet og kvalitetsendringer, samt myter og holdninger blant aktørene.

01.07.2014

LorvikKatharinaArkeolog / osteoarkeologArkeologiske undersøkelserBergen93204665
Katharina er spesialist på skjelettanalyse.

Katharina LorvikArkeolog / osteoarkeolog

Telefon: Mobil: 93204665

Biografi

Katharina Lorvik er arkeolog med osteoarkeologi (skjelettanalyse) som spesialfelt, og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Bergen siden 2008.

Hennes hovedarbeidsområder er prosjektering og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser, skjelettanalyser og kulturminneregistreringer. Hun har erfaring med arkeologiske undersøkelser og registreringer i forhistorisk og middelalder-kontekst, bygravninger, grunnboringer i forbindelse med miljøovervåkning, kirkegårdsundersøkelser og bruk av digitale verktøy (GIS). Hun har vært tilknyttet prosjekter i Norge og utlandet.

Lorvik har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, med fagkombinasjonen arkeologi, kulturvern og kulturformidling, sosialantropologi . Hun har fagspesialisering i osteologi og rettsarkeologi fra universiteter i Sverige og England.

LønnumMarie LouiseØkonomidirektørLedelseOslo2335515498203096
Marie Louise holder orden på regnskapet.

Marie Louise LønnumØkonomidirektør

Telefon: 23355154Mobil: 98203096

Biografi

Marie Louise Lønnum er økonomidirektør i NIKU.

MartensVibeke VandrupForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserOslo2335501792466628

Vibeke Vandrup MartensForsker / arkeolog

Telefon: 23355017Mobil: 92466628

Biografi

Vibeke Vandrup Martens er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært ansatt i NIKU siden 2006.

Hun forsker på bevaringsforhold for kulturlag, geoarkeologi og in situ bevaring, for tiden innen for rammene av forskningsprosjektene ”Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway” (InSituFarms) og ”In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone” (In Situ SIS). Begge prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd, det første i tillegg delfinansiert av Framsenteret. Martens er tilknyttet Vrije Universiteit i Amsterdam som PhD kandidat. Hun utfører miljøovervåkingsprosjekter både i og utenfor byene og foretar utgravninger i middelalderbyene.

Martens har publisert artikler om kulturlagsovervåking, landbebyggelse i middelalderen og om middelalderkeramikk. Hun deltar aktivt i faglige internasjonale konferanser og er i både styret og redaksjonen for Collegium Medievale.

Martens er utdannet middelalderarkeolog fra Lunds Universitet og Aarhus Universitet. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Kulturen i Lund, Københavns Bymuseum, Ålands Landskapsstyrelse, Kulturhistorisk museum (UiO) og Vestfold fylkeskommune.


19.09.2014

MathesonIngridMalerikonservatorKonserveringOslo2335500992884501

Ingrid MathesonMalerikonservator

Telefon: 23355009Mobil: 92884501

Biografi

Ingrid Grytdal Matheson er malerikonservator i NIKU.
 
Hennes hovedarbeidsområder er undersøkelse, konservering og restaurering av maleri på lerret og tre. I NIKU har hun jobbet med store prosjekter som restaureringen av Tidemand og Gude-malerier fra 1850-tallet, og behandlingen av  Lucas Cranach-maleriet “La de små barn komme til meg”, som ble stjålet fra Larvik kirke i 2009. Hun jobber både med kirkekunst og med malerier fra private eiere.
 
Matheson har tidligere vært ansatt ved Nasjonalmuseet og ved Munch-museet. Hun var ferdig utdannet malerikonservator fra Universitetet i Oslo i 2003, og har tidligere også studert kunsthistorie og arkeologi.

McLeesChristopherForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim40494415

Christopher McLeesForsker / arkeolog

Telefon: Mobil: 40494415

Biografi

Chris McLees er arkeolog og forsker, og har vært i NIKU siden 1995.

Som ansatt ved NIKUs distriktskontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim og omegn. Han har vært prosjektleder og feltleder for flere byarkeologiske undersøkelser i Trondheim, Tønsberg og Tromsø, samt ledet kirkeutgravninger og kirkegårdsregistreringer i Sør-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Han har vært rådgiver for undersøkelser i verdensarvstedet bergstaden Røros. I 2009 ble han tildelt et doktorgradstipend tilknyttet et større NFR-finansiert forskningsprosjekt ledet av NIKU (The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management) der hovedmålet var å belyse forsknings- og forvaltningsmessige aspekter av etterreformatorisk/nyere tids arkeologi i Norge.

McLees sine publikasjoner omhandler flere emner innenfor historisk arkeologi: blant annet spill, klosterarkeologi, metallhåndverk, utmyntning, arkeologisk teori og metode, de store utgravningene i Erkebispegården i Trondheim og Tønsbergs havneområde, samt forvaltning av og forskning på nyere tids arkeologi. I tillegg har han skrevet om spor etter forhistorisk bosetning i Trondheims bygrunn.   

Før han ble ansatt i NIKU, hadde McLees flere års erfaring med arkeologisk feltarbeid i både Norge og utlandet. Han er utdannet arkeolog ved The Queen’s University i Belfast.


31.10.2014

MengshoelKarenMalerikonservatorKonserveringOslo2335521441518639

Karen MengshoelMalerikonservator

Telefon: 23355214Mobil: 41518639

Biografi

Karen Mengshoel er malerikonservator i NIKU.

Hennes hovedarbeidsområder er undersøkelse, tilstandsvurdering og konservering av bemalte overflater på lerret og tre.

Hun har tidligere vært ansatt som konservator på Norsk folkemuseum (2007), Munch/Stenersenmuseet (2007-2008), og ved UiO der hun arbeidet med undersøkelser, dokumentasjon og behandling av Edvard Munchs aulamalerier (2009-2011).

Mengshoel har bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, og avsluttet sin mastergrad ved UiO i 2006 med praksis ved Musée d’Art et d’Histoire i Genève.

MeyerReginForsker / arkeologBygningsavdelingenOslo2335520195267675

Regin MeyerForsker / arkeolog

Telefon: 23355201Mobil: 95267675

Biografi

Regin Meyer er arkeolog og har bygningsarkeologi, middelalder-arkeologi og bygningsvern som hovedfelt.

Arbeidet berører først og fremst murbygninger og ruiner fra middelalderen, med tolkninger av disse i sin opprinnelige kontekst og omgivelser, samt feltundersøkelser, tilstandsanalyser og tiltaksplaner. Han er dessuten involvert i flere dokumentasjons- og undersøkelsesprosjekter hvor laserskanning og annen avansert teknologi benyttes., blant annet laserskanning og georadar.

Meyer har tatt hovedfag ved Universitet i Oslo samt middelalderhistorie og -middelalderarkeologi ved University of St Andrews og Lunds Universitet. Han har tidligere kombinert feltarkeologi med praktisk istandsettelsesarbeid på middelalderske bygninger og ruinlokaliteter.


31.10.2014

 

MorickeWenchePersonalkonsulentStabOslo2335515192059525
Wenche med personalhåndboken høyt hevet.

Wenche MorickePersonalkonsulent

Telefon: 23355151Mobil: 92059525

Biografi

Wenche Moricke er personalkonsulent og har ansvar for løpende personaladministrative oppgaver. Hun har også ansvar for resepsjons- og vaktmestertjenester i NIKU, og for å administrere løpende drift av kontorlokalene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Tønsberg.

MyrvollElin RoseAvdelingsleder / arkeologNordområdeTromsø7775042495062570
Elin Rose tar med kamera for å dokumentere kulturminner i Nord-Norge.

Elin Rose MyrvollAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 77750424Mobil: 95062570

Biografi

Myrvoll er leder for Nordområdeavdelingen i Tromsø og har arbeidet i NIKU siden 1999. 

Myrvoll har sin har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystemer), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Myrvoll har tidligere arbeidet 6 år i kulturminneforvaltningen i Finnmark fylkeskommune, og to år ved Várjjat Sámi Musea i Unjárgga /Nesseby kommune. Hun har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på nordnorsk og samisk kulturhistorie.

Myrvoll skrev doktoravhandlingen "I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning" ved Universitetet i Tromsø.

______________________________________________________________________

NæssMarius WargForsker / sosialantropologNordområdeTromsø77 75 04 4190721907

Marius Warg NæssForsker / sosialantropolog

Telefon: 77 75 04 41Mobil: 90721907

Biografi

Marius Warg Næss er forsker ved Nordområdeavdelingen. Han har en PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø.

Han jobber tverrfaglig i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og økologi med et spesifikt fokus på naturressursbruk og hvordan utviklingen av adaptive forvaltning krever både natur- og samfunnsvitenskapelig kunnskap. Han har vært opptatt av hvordan miljømessige og sosiale forhold sammen påvirker pastorale systemer med et særlig fokus på samisk reindrift og nomadiske pastoralister i Tibet. Stikkord for hans forskning innenfor dette feltet er; 1) samarbeid og produksjon, 2) tradisjonell kunnskap og pastorale strategier og 3) miljømessig variasjon og risikohåndtering.

I de senere årene har han jobbet med komparative perspektiver for å forstå 1) konsekvensene av offisiell forvaltningspolitikk, 2) effektene av klimaendringer og 3) hvordan forvaltningspolitikk kan både forsterke de negative effektene av klimaendringer og endre tradisjonelle sosiale institusjoner.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Nordområde, Tibet, nomadisk pastoralisme, samisk reindrift, Tibetansk pastoralisme, risikohåndtering, tilpasning, produksjon, mobilitet og arealbruk, samarbeid og konflikt, spillteori, humanøkologi, human atferdsøkologi, klimaendringer, forvaltning, sosial organisering, kvantitative og kvalitative metoder, tverrfaglig kunnskap, tradisjonelle kunnskapssystemer, modellering.

Næss har tidligere jobbet som postdoktor (personlig postdoktorstipend finansiert av FRIPRO) og forsker ved CICERO – Senter for klimaforskning.

01122014

NauErichArkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355023

Erich NauArkeolog

Telefon: 23355023Mobil:

Biografi

Erich Nau er arkeolog, har vært ansatt i NIKU siden 2015 og jobber hovedsakelig med geofysiske undersøkelser i arkeologi. Han har jobbet som feltarkeolog siden 2006. Hans hovedkompetanseområde og nåværende forskningsområde er bruk av motoriserte geofysiske undersøkelser (georadar, magnetometri) innenfor en landskapsarkeologisk ramme.

I sin tidligere stilling ved Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection i Wien jobbet han med utvikling av motoriserte undersøkelsesenheter og var ansvarlig for flere storskalaprosjekter over hele Europa (Vestfold, Yorkshire, Serbia, Østerrike). I tillegg tok han del i flere undersøkelsesprosjekter, for eksempel prosjektet Stonehenge Hidden Lanscape og prosjektet for 3D-dokumentasjon av det arkeologiske bronsealderområdet ved Akrotiri på Santorini.

I tillegg har han kompetanse i stratigrafiske utgravninger og full 3D-dokumentering av disse ved hjelp av laserskanning og fotogrammetri. Han var feltleder for flere arkeologiske utgravinger i Østerrike, for eksempel en utgravning ved gladiatorskolen i Carnutum, og var ansvarlig for den digitale dokumentasjonen av utgravningene i Birka (Sverige) og Duggleby Howe (England). Han har en mastergrad i førhistorisk tid fra Universitetet i Wien.

NesseSigurdIKT-ansvarligStabOslo2335521091738376

Sigurd NesseIKT-ansvarlig

Telefon: 23355210Mobil: 91738376

Biografi

Sigurd Nesse er IKT-ansvarlig i NIKU.

NjåstadArildIKT-ansvarligStabOslo2335515293466993

Arild NjåstadIKT-ansvarlig

Telefon: 23355152Mobil: 93466993

Biografi

 

Arild Njåstad er IKT-ansvarlig i NIKU.

11.11.2014


 


NomeikaiteLaimaSamfunnsgeografKulturarv og samfunnOslo2335503893423077

Laima NomeikaiteSamfunnsgeograf

Telefon: 23355038Mobil: 93423077

Biografi

Laima Nomeikaite er samfunnsgeograf og byplanlegger. Hun har en mastergrad i samfunnsgeografi med kulturarvs-, reiselivs- og samfunnsspørsmål i fokus fra universitetet i Bergen. Hun er ansatt i NIKU siden 2016.

De siste årene har hun jobbet med ulike kultur-, byutviklings-, forsknings-, areal- og samfunnsrelaterte prosjekter. Hun har erfaring med flere former for arealplan- og utredningsarbeid på ulike plannivå. Hun har utført forskjellige typer arealanalyser, mulighetsstudier, konsekvensutredninger, stedsanalyser samt by-, sentrums- og stedsutvikling. Hun har jobbet med forsknings- og stedsutviklingsprosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturminner samt bruk av kulturminner som samfunnsressurs.

Hennes faglige spesialiseringer er verdisetting og verdiskaping av kulturarv, by- og arealplanlegging, planleggingsprosess, samfunnsutvikling, kultur- og reiselivsnæring.

Hun er spesielt opptatt av hvordan kulturarv kan brukes i relasjon til reiseliv, kulturliv og andre næringsvirksomheter. 

OldhamMarkArkeologiske undersøkelserOslo984 63 258

Mark Oldham

Telefon: 984 63 258Mobil:

Biografi

Mark Oldham er arkeolog og har vært ansatt som avdelingens prosjektkoordinator siden januar 2017.  Hans hovedansvarsområder er rutiner for arkeologisk feltarbeid, og bistand til prosjekter på alle av NIKUs kontorer.

Han har variert arkeologisk feltpraksis fra Storbritannia, Spania, Peru, De forente arabiske emirater og Norge. Før Mark begynte i NIKU i 2015, jobbet han for Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Oslo Byantikvaren og Kulturhistorisk museum.

Oldham har bachelorgrad i arkeologi og antropologi fra University of Cambridge, mastergrad i arkeologi fra University College London og mastergrad i kulturarv og bistandsstudier fra University of East Anglia.  Hans faglige interesser- og kompetanseområder inkluderer byarkeologi, public archaeology og kulturarvsforvaltning.

OlstadTone MarieForsker / malerikonservatorKonserveringOslo23355026

Tone Marie OlstadForsker / malerikonservator

Telefon: 23355026Mobil:

Biografi

Tone Marie Olstad er malerikonservator og forsker III, og har vært i NIKU siden 1994.

Hennes hovedarbeidsområder er klima og kirkekunst, skade- og tilstandsvurderinger, farge- og bygningsundersøkelser og internasjonalt samarbeid. I perioden 1994 -2010 sammen med representanter for Riksantikvaren og NTNU var hun ansvarlig for å arrangere og gjennomføre The International Course on Wood Conservation Technology. Hun har deltatt i det internasjonale nettverket Wood science for Conservation of Cultural Heritage i perioden 2007-2011 (COST-action IE0601,) og deltar i -europeisk standardiseringsarbeid knyttet til bevaring av kulturminner (CEN).

Olstad har tidligere vært malerikonservator hos Riksantikvaren (1985-1994). Hun har arbeidet som førstekonsulent ved ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum (NMU 1999-nå en del av Kulturrådet), og vært seksjonsleder for konserveringsseksjonen ved Kulturhistorisk museum, UiO (2004-2006).

Olstad tok fagbrev som møbelsnekker og studerte kunsthistorie ved Universitetet i Oslo før hun avla eksamen som malerikonservator i 1985.


04.12.2014

PaascheKnutAvdelingsleder / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335521199511510
Knut med en skipsdel fra middelalderen. I 2011 tok han doktorgraden på Tuneskipet.

Knut PaascheAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 23355211Mobil: 99511510

Biografi

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU.

Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

I tillegg har han jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

I senere tid har Paasche, i tillegg til lage et nytt rekonstruksjonsforslag til Tuneskipet, blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

Nåværende forskningsfokus er først og fremst på metodiske tilnærminger til arkeologifaget, derav mulighetene tekniske nyvinninger gir for å forbedret feltdokumentasjon: satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder. Paasche leder blant annet den norske delen av forskningsprosjektet “Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology”, samt det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet “1537 kontinuitet eller brudd”.

Paasche er Magister i Nordisk arkeologi med hovedvekt på middelalder. Paasche har en doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter med en rekonstruksjon av Tuneskipet som eksempel.

Paludan-MüllerCarstenAdministrerende direktørLedelseOslo2335501093266841

Carsten Paludan-MüllerAdministrerende direktør

Telefon: 23355010Mobil: 93266841

Biografi

Som administrerende direktør har Carsten Paludan-Müller det daglige lederansvaret for instituttets virksomhet.

Han har særlig fokus på instituttets rammevilkår og dets strategiske retning innen fag og forskning.  Videre jobber han med å fremme NIKUs internasjonale engasjement og utvikle dets nettverk.

Paludan-Müller har gjennom en årrekke bidratt som ekspert i Europarådets arbeid med videreutvikling og oppfølgning av konvensjonene vedrørende kulturarv.

Han er korresponderende medlem av “Deutsches Archäeologisches Institut”, vitenskapelig rådgiver for CRIC, et prosjekt om kulturarv og konflikt finansiert av EU og koordinert av universitetet i Cambridge, medlem av styret for Institutt for Arkeologi, Kunst og Historie ved Universitetet i Oslo og medlem av styret for Miljøalliansen (miljøforskningsinstituttenes interesseorganisasjon).

Paludan-Müller har hatt lang karriere i Danmark som fylkesarkeolog, museumsleder og ekspedisjonssjef i Danmarks nasjonale kulturminneforvaltning. Han hadde et års British Council Scholarship ved universitetet i Cambridge før han i 1979 tok magistergrad i forhistorisk arkeologi ved Københavns Universitet.

Paludan-Müller, C. (2009) Europe – A constrained and fragmented space on the edge of the continental landmasses. Crossroad, battlefield and melting pot. In: Heritage and Beyond. pp. 83-92. Strasbourg, Council of Europe.

PetersénAnna HelenaForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim40550126

Anna Helena PetersénForsker / arkeolog

Telefon: Mobil: 40550126

Biografi

Anna Petersén er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært i NIKU siden 1997. Hun arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Trondheim.

Hennes hovedarbeidsområde er arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene og hun har lang erfaring fra prosjektering, gjennomføring og rapportering av store utgravingsprosjekter. Petersén arbeider i tillegg med overvåking av kulturlag i middelalderby og utfører miljøovervåkingsprosjekter i Trondheim og andre norske middelalderbyer.

Petersén er aktiv i et av instituttets forskningsprosjekt In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone” (In Situ SIS), som er finansiert av Norges Forskningsråd (2011 – 2015), og hun har publisert artikler om kulturlagsovervåking og bevaring.

Petersén har vært ansattrepresentant i NIKUs Styre (2010-2011) og styremedlem (ekstern) i Instituttstyret for Arkeologi og Religionsvitenskap, NTNU (2010 – 2012).

Petersén er født i Sverige og utdannet ved Uppsala, Stockholm og Lunds Universitet i Sverige. Hun har en fil.kand og påbyggningskurser i middelalderarkeologi fra Lunds Universitet.

06.10.2014

 


RasmussenJosephineForskningskoordinatorStabOslo23355203

Josephine RasmussenForskningskoordinator

Telefon: 23355203Mobil:

Biografi

Josephine Munch Rasmussen ble ansatt høsten 2016 som forskningskoordinator i NIKU. Hun har faglig bakgrunn fra arkeologi, kulturminneforvaltning og kulturarvsforskning, og avla doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2014.

Sammen med forskningsdirektøren har hun ansvar for å tilrettelegge og følge opp den vitenskapelige aktiviteten ved instituttet, herunder publiseringsarbeidet blant NIKUs forskere og fagansatte. Hun har også koordineringsansvar knyttet til sentral registrering og rapportering av NIKUs forskningsresultater i Cristin og Brage.  

Josephine har selv forsket og publisert innen emner som museologi, kulturarv og rettsutvikling på kulturminnefeltet. Hun har arbeidet med kulturminneforvaltningen i Riksantikvaren, og har også omfattende erfaring med veiledning, undervisning og utvikling av studieprogram innen sine forskningstema både ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Fra våren 2016 er hun ansvarlig for mastergradsemnet Heritage, material culture and conflict ved UiO, i tillegg til sitt daglige arbeid i NIKU.

RavnaZoiaStipendiatNordområdeTromsø77750445

Zoia RavnaStipendiat

Telefon: 77750445Mobil:

Biografi

Zoia Vylka Ravna, er MA i visuell antropologi og doktorgradsstudent i forskningsprosjektet  ”Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia (HUMANOR)”.

Temaet for hennes forskning, er å undersøke prosessene og kanalene for overføring av tradisjonell kunnskap fra mødre til barn i nenetsiske samfunn. For å følge reglene i det moderne utdanningssystemet i Russland må de nenetsiske barna bo ni måneder av året på internatskole.  Tiden og prosessene for læring av tradisjonell kunnskap er derfor forkortet til tre sommermåneder. Ravna undersøker hva slags kunnskap de tilegner seg i løpet av sommermånedene, og om dette er  tilstrekkelig for å lykkes som reineier og nomade. Et annet viktig fokus er å se om jenter kommer tilbake for å leve på tundraen etter  tolvskoleår i landsbyen.


06.10.2015

ReedIanForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim92266779
Ian er spesialist på keramikk, spesielt Trønderkeramikk funnet under arkeologiske utgravninger i Trondheim.

Ian ReedForsker / arkeolog

Telefon: Mobil: 92266779

Biografi

Ian Reed er arkeolog og forsker II, og har vært i NIKU siden 1994.

Som ansatt ved NIKUs distriktskontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim. Han har vært prosjektleder for mange byarkeologiske undersøkelser i Trondheim og Tromsø. I tillegg har han ledet registreringsarbeid ved flere middelalderske kirkesteder i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland. Han har også jobbet med registrering av gjenstandsmaterialet og videre utvikling av registreringssystemet.

Han er spesialist på middelalder og nyere tids keramikk, og har skrevet bok om Trønderkeramikk som utkom i 2009. Han har også publikasjoner flere artikler om middelaldersk keramikk funnet ved utgravninger i Trondheim og Tønsberg. I tillegg har han publisert artikler om miljøovervåking av kulturlag i middelalderbyen.

Reed har erfaring med feltarbeid både i Norge og utlandet, bl.a. flere år i York. Han har deltatt ved de arkeologiske utgravninger i Trondheim siden de begynte i 1971 og var i mange år nestleder ved Riksantikvarens utgravningskontor i Trondheim.

Reed har studert historie ved St. John’s College, York (del av Leeds University).

11.11.2014

SellierDominiqueUrbanistKulturarv og samfunnOslo2335506294054520

Dominique SellierUrbanist

Telefon: 23355062Mobil: 94054520

Biografi

Dominique Sellier er avdelingsleder for By og plan i NIKU.

Han har lang erfaring som byplanlegger i Paris med spesialisering innen bærekraftig byutvikling og grønne bygg, de siste årene som direktør for avdelingen for grønn overgang og fremtidsrettede studier ved den fylkeskommunale institusjonen ARENE Regional Environmental Agency i Paris-Ile-de-France.

Dominique har bred europeisk erfaring og har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til kultur og bærekraftig utvikling, blant annet kartleggingen av initiativer  i Paris-regionen med eksempler fra kulturminner og nåværende kulturhistoriske minnesmerker.

Han er spesielt opptatt av hvordan kulturarv kan bidra til bærekraftig byutvikling og planlegging og på hvilken måte kulturminner kan skape byliv og styrke identitet i lokalsamfunnet.

Dominique har en master i by- og regionalutvikling fra Universitetet Rabelais i Tours og l’Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées i Paris.

Oppdatert 18.09.2014

SimonVéroniqueForsker II / arkitektKulturarv og samfunnOslo23355056

Véronique SimonForsker II / arkitekt

Telefon: 23355056Mobil:

Biografi

Véronique Karine Simon er arkitekt og forsker II, og ble ansatt i NIKU i 2015.

Hun har diplom nasjonal DPLG i arkitektur fra École nationale supérieure d’architecture de Grenoble i Frankrike, og en PhD i landskapsarkitektur fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås fra 2012. Hun har tidligere arbeidet som arkitektkonsulent i Frankrike (2002-2005), og som arkitekt og landskapsarkitekt i det private i Norge (2013-2015).

Hennes hovedarbeidsområder er landskap og landskapsanalyse, konseptutvikling, mulighetsstudier og medvirknings- og planleggingsprosesser. Hun har tilegnet seg erfaring fra arkitektoniske registreringer i urbant miljø, samt undersøkelser og analyser av byer og tettsteder. Hun har også erfaring i arealplanlegging og reguleringsprosesser. I tillegg har hun lang erfaring med illustrasjonsteknikk og tegningsmetoder, både tradisjonelle og programbaserte. Hennes kompetanseområde er spesielt knyttet til utviklingsproblematikk og planleggingsprosesser i sårbare miljøer.  Hennes forskning fokuserer på hvordan rom oppstår som resultat av ulike aktiviteter og hvordan miljøer forstås, brukes og tillegges betydning. Hun arbeider med utvikling av analysemetoder som gir mulighet for å analysere kvaliteter og verdier.

Hun deltar for tiden i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og konsekvensutredninger, og analyser av kulturminner og -miljøer.

18.05.2015

SkredeJoarForsker / sosiologKulturarv og samfunnOslo2335506491756866

Joar SkredeForsker / sosiolog

Telefon: 23355064Mobil: 91756866

Biografi

Joar Skrede er sosiolog og forsker II ved NIKU. Han er opptatt av kulturanalyse i bred forstand, med spesiell vekt på forholdet mellom kultur og økonomi. Hans empiriske studier handler blant annet om hvordan kulturarv og kulturminner brukes til byutviklingsformål.  

Skrede har doktorgrad fra Aalborg Universitet (2014). I avhandlingen “The Value of Culture. Discourse Approaches to Culture, Capital and Urban Change” analyserer Skrede debatten som fulgte i kjølvannet av beslutningen om å flytte flere museer i Oslo, samt hvordan kultur relateres til begrepet bærekraftig utvikling. Han har også studert politisk retorikk som argumenterer for et bedre samarbeid mellom kultur og næring for å skape økonomisk vekst. Skrede er opptatt av de intrikate mekanismene som utspilles mellom kulturelle, økonomiske og politiske interesser. Hans arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom kultursosiologi, diskursstudier og «urban studies».   

Skrede har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.


06.10.2014

SpaarschuhChristinaMalerikonservatorKonserveringOslo2335506647994790

Christina SpaarschuhMalerikonservator

Telefon: 23355066Mobil: 47994790

Biografi

Christina Spaarschuh er malerikonservator i NIKU.

Hennes hovedarbeidsområder er tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret og tre. I NIKU har hun vært ansvarlig for omfattende prosjekter som restaurering knyttet til storformat-malerier som f. eks. Kai Fjells monumental utsmykking på den gamle flyplassen på Fornebu, samt kirkekunst fra renessanse- og barokk-tid. Siden 2012 forsker Spaarschuh på opplevelse og bevaring av offentlig kunst i skoler. Hun har dessuten erfaring med røntgenundersøkelser på kunstobjekter.

Spaarschuh har tidligere jobbet som selvstendig næringsdrivende innen malerikonservering i München, Tyskland.

Hun er utdannet ved Teknisk Universitet i München i fagretningen restaurering, kunstteknologi og konserveringsvitenskap. Hun avsluttet studiene med tysk Diplom i 2003.

04.12.2014

StornesJan MichaelOveringeniørBygningsavdelingenOslo2335503097063980
Jan Michael med en laftestokk fra 1300-tallet.

Jan Michael StornesOveringeniør

Telefon: 23355030Mobil: 97063980

Biografi

Jan Michael Stornes er bygningsingeniør med lang fartstid fra NIKU og før dette, Riksantikvaren.

Hans fagområde omfatter  bygningshistorisk oppmåling, tømmerhus, grindbygg, stavkirker, teknisk bygningsvern, utarbeidelse av bygningshistoriske kriterier og skade- og tilstandsvurdering av bygninger.

Stornes er en av landets fremste bygningsarkeologer og har i en årrekke jobbet med å finne og dokumenterte tømmerhus fra middelalderen og tømmerhus fra perioden 1537-1650 sammen med arkitekt Arne Berg. Han har tatt dendrokronologiske boreprøver av flere hundre tømmerhus og har sammen med dendrokronologer i Norge og Danmark vært med på  utviklingen av  fotodendrometoden.  Metoden gjør det mulig å datere bygningsdeler og gjenstander der det ikke er mulig eller ønskelig å ta ut boreprøver, f.eks. stavkirkeplanker, alterskap, kornkister, innredning mm.

Han har de senere år samarbeidet med svenske fagmiljøer om dokumentasjon av takkonstruksjonene i svenske middelalderkirker. Han har også erfaring med østeuropeisk byggeskikk som deltager i flere EEA prosjekter.

23.11.2015

SundetKirsti ElisabethSekretærStabOslo2335501390658747

Kirsti Elisabeth SundetSekretær

Telefon: 23355013Mobil: 90658747

Biografi

Kirsti Elisabeth Sundet er sekretær med ansvar for resepsjon og arkiv.

SwensenGreteSeniorforsker / etnologKulturarv og samfunnOslo23355045
Å forske vil si å granske et utsnitt av virkeligheten – nærmest som å kikke gjennom et nøkkelhull.

Grete SwensenSeniorforsker / etnolog

Telefon: 23355045Mobil:

Biografi

Grete Swensen er etnolog og seniorforsker (forsker I), ansatt i NIKU siden 2000.

Hennes interessefelt er studier av forholdet mellom menneske og miljø. Mange av undersøkelsene hennes har en sosialhistorisk profil, enten det er studier forankret i problemstillinger knyttet opp mot endringsprosesser i bylandskapet, i det bygde miljø på landsbygda eller i byers randlandskap. Kulturhistorisk kunnskap tas i bruk for å kaste lys over endringsprosesser i nåtida.

I senere tid har forskningsfokus vært rettet mot hvordan kulturminner og kulturmiljøer kan inngå som komponenter i dagens fysiske planlegging, inkludert integrering av kulturminner og kulturmiljøer i en levende byutvikling.

Hun har vært prosjektleder i flere forskningsprosjekter med støtte fra Norges forskningsråd, samt vært forskningskoordinator i tre strategiske instituttprogrammer i NIKU. Hun har også deltatt i metodeutvikling omkring sårbarhet i det bygde miljøet og vektlegger spesielt tverrfaglig forskningssamarbeid og bruk av kvalitative metoder.

Hun har tidligere vært ansatt ved Universitet i Oslo, i museumssektoren (Industriarbeidermuseet på Rjukan, Fylkesmuseet i Akershus) og har også vært forskningsleder i Forskningsrådets program Forskning om kulturminnevern (FOK-programmet, 1989-1993).

Grete Swensen har doktorgrad i etnologi og disputerte i 1996 med avhandlingen ‘Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940’.


07.10.2014

ThomasMatthewForsker/ AntropologNordområdeTromsø7775016448125389

Matthew ThomasForsker/ Antropolog

Telefon: 77750164Mobil: 48125389

Biografi

Matthew Thomas er antroprolog og har erfaring fra en kombinasjon av sammfunnsvitenskap, økologi og evolusjonsbiologi.

Som forsker i NIKU og Norsk institutt for naturforskning (NINA) undersøker han hvordan mobilitet, selktskap, resiprositet, rykte, sosiale konvensjoner og tradisjonell kunnskap ligger til grunn for samiske reinsdyrholdere. Han utforsker også hvordan rettigheter til landområder og klimaendringer får betydning for den sosiale samiske organiseringen.

Matthew Thomas har en PhD i anroprologi fra University College London.

ThuestadAlmaArkeologNordområdeTromsø77750440 

Alma ThuestadArkeolog

Telefon: 77750440 Mobil:

Biografi

Alma Elizabeth Thuestad er arkeolog ved Nordområdeavdelingen, og har arbeidet i NIKU siden 2005.

Thuestad har sin kjernekompetanse innenfor nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystem) og fjernmålingsbaserte metoder (satellitt- og flyfoto, LiDAR) for kartlegging og overvåking. For tiden arbeider Thuestad primært med ulike metodiske tilnærminger til kartlegging og overvåking av kulturminner og kulturmiljø, historisk landskapsbruk og tradisjonell kunnskap i sirkumpolare områder. Videre arbeider Thuestad med utredninger tilknyttet nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, deriblant utredning av forvaltningsrelaterte problemstillinger og konsekvensutredninger.

Thuestad er utdannet cand.philol ved Universitetet i Tromsø og har bred erfaring fra utgravings- og registreringsarbeid i Nord-Norge

01.09.2014

______________________________________________________________________

UnderhaugPerArkeologArkeologiske undersøkelserBergen97131649

Per UnderhaugArkeolog

Telefon: Mobil: 97131649

Biografi

Per har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, samt fag i religionshistorie og historie i fagkretsen.

Har tidligere jobbet på arkeologiske undersøkelser som sjakting, maskinell overvåking, flateavdekking og utgravninger for Universitetsmuseet i Bergen, og NIKU. Per har en variert arbeidserfaring som spenner fra graving av steinalder til middelalders materiale.

Er spesielt interessert i stratigrafi, dannelsen av stratigrafiske lag og hvordan studier av materiell kultur kan bidra til en forståelse av samfunnet.  Ser også på formidling av arkeologi som spesielt viktig for kulturminnearbeidet.

VerweijEdwinKonservatorKonserveringOslo23355042

Edwin VerweijKonservator

Telefon: 23355042Mobil:

Biografi

Edwin Verweij er fargeundersøker og konservator.

Hans hovedarbeidsområder er undersøkelse av historiske interiører, skade- og tilstandsvurderinger samt rådgiving om konservering av malte overflater i historiske bygninger.

For å få kunnskap om dekorasjonsteknikker er hans fokus på fargesettinger og analyse av materialer i bruk på 1700-tallet i Norge og utlandet.

Han har jobbet som selvstendig næringsdrivende siden 1998 innenfor fargeundersøkelse og konservering i Nederland, Danmark, Sverige og Tyskland etter han tokk eksamen i museologi (1990) og malerikonservering med interiør spesialisering (1998) in Nederland.

Han har vært i NIKU siden 2007 og assisterende koordinator for arbeidsgruppen Sculpture, Polychromy and Architectural Decoration ved ICOM-CC siden 2011.

 

04.12.2014

WedvikBarbroMalerikonservatorKonserveringOslo2335502497790789
Barbro bruker hodelupe i arbeidet med konservering av malerier og skulpturer.

Barbro WedvikMalerikonservator

Telefon: 23355024Mobil: 97790789

Biografi

Barbro Wedvik er malerikonservator, og har vært i NIKU siden 2005.

Hennes hovedarbeidsområder er kirkekunst og farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser inkludert røntgenundersøkelser. 

Wedvik har tidligere vært malerikonservator hos Arkeologisk Museum i Stavanger (2001-2005).

Wedvik studerte kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og kunst og håndverk ved Høgskolen i Oslo før hun avla eksamen som malerikonservator ved Universitetet i Oslo i 2001. I 2003 avla Wedvik eksamen i grunnkurs og enkeltemne i bygningsvern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

WikstølMaj-BrittVaktmesterStabOslo2335501440226684

Maj-Britt WikstølVaktmester

Telefon: 23355014Mobil: 40226684

Biografi

Maj-Britt Wikstøl er vaktmester i NIKU i Oslo.

WrigglesworthThomasKommunikasjonsrådgiverStabOslo9587788295877882

Thomas WrigglesworthKommunikasjonsrådgiver

Telefon: 95877882Mobil: 95877882

Biografi

Thomas Wrigglesworth er kommunikasjonsrådgiver i NIKU.  Han jobber blant annet med kommunikasjonsstrategi, presse og media og med nettside og sosiale medier.

Thomas er utdannet statsviter og har jobbet med kommunikasjonsarbeid på Universitetet i Bergen, Europakommisjonen i Brussel, Europarådet i Strasbourg og i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Før han ble ansatt i NIKU jobbet han som senior kommunikasjonsrådgiver hos Barneombudet.


ØrnhøiAnne ApalnesMalerikonservatorKonserveringOslo2335505093655942

Anne Apalnes ØrnhøiMalerikonservator

Telefon: 23355050Mobil: 93655942

Biografi

Anne Apalnes Ørnhøi er malerikonservator NKF-N i NIKU.

Ørnhøis hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret, panel og metall, polykrom skulptur (bemalt skulptur), samt moderne kunst. I NIKU har hun vært prosjektleder for konserveringsprosjekter under Riksantikvarens stavkirkeprogram, Astrup Fearnley Museet og for private eiere.

Ørnhøi har tidligere vært malerikonservator hos Munch-museet (2007).

Ørnhøi tok en mastergrad i kunstkonservering ved Universitetet i Oslo i 2006, og har tidligere studert blant annet arkeologi.

 11.11.2014

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=5