Arkeologiske undersøkelser

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
UnderhaugPerArkeologArkeologiske undersøkelserBergen97131649

Per UnderhaugArkeolog

Telefon: Mobil: 97131649

Biografi

Per har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, samt fag i religionshistorie og historie i fagkretsen.

Har tidligere jobbet på arkeologiske undersøkelser som sjakting, maskinell overvåking, flateavdekking og utgravninger for Universitetsmuseet i Bergen, og NIKU. Per har en variert arbeidserfaring som spenner fra graving av steinalder til middelalders materiale.

Er spesielt interessert i stratigrafi, dannelsen av stratigrafiske lag og hvordan studier av materiell kultur kan bidra til en forståelse av samfunnet.  Ser også på formidling av arkeologi som spesielt viktig for kulturminnearbeidet.

ReedIanForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim92266779
Ian er spesialist på keramikk, spesielt Trønderkeramikk funnet under arkeologiske utgravninger i Trondheim.

Ian ReedForsker / arkeolog

Telefon: Mobil: 92266779

Biografi

Ian Reed er arkeolog og forsker II, og har vært i NIKU siden 1994.

Som ansatt ved NIKUs distriktskontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim. Han har vært prosjektleder for mange byarkeologiske undersøkelser i Trondheim og Tromsø. I tillegg har han ledet registreringsarbeid ved flere middelalderske kirkesteder i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland. Han har også jobbet med registrering av gjenstandsmaterialet og videre utvikling av registreringssystemet.

Han er spesialist på middelalder og nyere tids keramikk, og har skrevet bok om Trønderkeramikk som utkom i 2009. Han har også publikasjoner flere artikler om middelaldersk keramikk funnet ved utgravninger i Trondheim og Tønsberg. I tillegg har han publisert artikler om miljøovervåking av kulturlag i middelalderbyen.

Reed har erfaring med feltarbeid både i Norge og utlandet, bl.a. flere år i York. Han har deltatt ved de arkeologiske utgravninger i Trondheim siden de begynte i 1971 og var i mange år nestleder ved Riksantikvarens utgravningskontor i Trondheim.

Reed har studert historie ved St. John’s College, York (del av Leeds University).

11.11.2014

PetersénAnna HelenaForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim40550126

Anna Helena PetersénForsker / arkeolog

Telefon: Mobil: 40550126

Biografi

Anna Petersén er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært i NIKU siden 1997. Hun arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Trondheim.

Hennes hovedarbeidsområde er arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene og hun har lang erfaring fra prosjektering, gjennomføring og rapportering av store utgravingsprosjekter. Petersén arbeider i tillegg med overvåking av kulturlag i middelalderby og utfører miljøovervåkingsprosjekter i Trondheim og andre norske middelalderbyer.

Petersén er aktiv i et av instituttets forskningsprosjekt In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone” (In Situ SIS), som er finansiert av Norges Forskningsråd (2011 – 2015), og hun har publisert artikler om kulturlagsovervåking og bevaring.

Petersén har vært ansattrepresentant i NIKUs Styre (2010-2011) og styremedlem (ekstern) i Instituttstyret for Arkeologi og Religionsvitenskap, NTNU (2010 – 2012).

Petersén er født i Sverige og utdannet ved Uppsala, Stockholm og Lunds Universitet i Sverige. Hun har en fil.kand og påbyggningskurser i middelalderarkeologi fra Lunds Universitet.

06.10.2014

 


OldhamMarkArkeologiske undersøkelserOslo984 63 258

Mark Oldham

Telefon: 984 63 258Mobil:

Biografi

Mark Oldham er arkeolog og har vært ansatt som avdelingens prosjektkoordinator siden januar 2017.  Hans hovedansvarsområder er rutiner for arkeologisk feltarbeid, og bistand til prosjekter på alle av NIKUs kontorer.

Han har variert arkeologisk feltpraksis fra Storbritannia, Spania, Peru, De forente arabiske emirater og Norge. Før Mark begynte i NIKU i 2015, jobbet han for Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Oslo Byantikvaren og Kulturhistorisk museum.

Oldham har bachelorgrad i arkeologi og antropologi fra University of Cambridge, mastergrad i arkeologi fra University College London og mastergrad i kulturarv og bistandsstudier fra University of East Anglia.  Hans faglige interesser- og kompetanseområder inkluderer byarkeologi, public archaeology og kulturarvsforvaltning.

McLeesChristopherForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim40494415

Christopher McLeesForsker / arkeolog

Telefon: Mobil: 40494415

Biografi

Chris McLees er arkeolog og forsker, og har vært i NIKU siden 1995.

Som ansatt ved NIKUs distriktskontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim og omegn. Han har vært prosjektleder og feltleder for flere byarkeologiske undersøkelser i Trondheim, Tønsberg og Tromsø, samt ledet kirkeutgravninger og kirkegårdsregistreringer i Sør-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Han har vært rådgiver for undersøkelser i verdensarvstedet bergstaden Røros. I 2009 ble han tildelt et doktorgradstipend tilknyttet et større NFR-finansiert forskningsprosjekt ledet av NIKU (The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management) der hovedmålet var å belyse forsknings- og forvaltningsmessige aspekter av etterreformatorisk/nyere tids arkeologi i Norge.

McLees sine publikasjoner omhandler flere emner innenfor historisk arkeologi: blant annet spill, klosterarkeologi, metallhåndverk, utmyntning, arkeologisk teori og metode, de store utgravningene i Erkebispegården i Trondheim og Tønsbergs havneområde, samt forvaltning av og forskning på nyere tids arkeologi. I tillegg har han skrevet om spor etter forhistorisk bosetning i Trondheims bygrunn.   

Før han ble ansatt i NIKU, hadde McLees flere års erfaring med arkeologisk feltarbeid i både Norge og utlandet. Han er utdannet arkeolog ved The Queen’s University i Belfast.


31.10.2014

MartensVibeke VandrupForsker / arkeologArkeologiske undersøkelserOslo2335501792466628

Vibeke Vandrup MartensForsker / arkeolog

Telefon: 23355017Mobil: 92466628

Biografi

Vibeke Vandrup Martens er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært ansatt i NIKU siden 2006.

Hun forsker på bevaringsforhold for kulturlag, geoarkeologi og in situ bevaring, for tiden innen for rammene av forskningsprosjektene ”Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway” (InSituFarms) og ”In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone” (In Situ SIS). Begge prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd, det første i tillegg delfinansiert av Framsenteret. Martens er tilknyttet Vrije Universiteit i Amsterdam som PhD kandidat. Hun utfører miljøovervåkingsprosjekter både i og utenfor byene og foretar utgravninger i middelalderbyene.

Martens har publisert artikler om kulturlagsovervåking, landbebyggelse i middelalderen og om middelalderkeramikk. Hun deltar aktivt i faglige internasjonale konferanser og er i både styret og redaksjonen for Collegium Medievale.

Martens er utdannet middelalderarkeolog fra Lunds Universitet og Aarhus Universitet. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Kulturen i Lund, Københavns Bymuseum, Ålands Landskapsstyrelse, Kulturhistorisk museum (UiO) og Vestfold fylkeskommune.


19.09.2014

LorvikKatharinaArkeolog / osteoarkeologArkeologiske undersøkelserBergen93204665
Katharina er spesialist på skjelettanalyse.

Katharina LorvikArkeolog / osteoarkeolog

Telefon: Mobil: 93204665

Biografi

Katharina Lorvik er arkeolog med osteoarkeologi (skjelettanalyse) som spesialfelt, og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Bergen siden 2008.

Hennes hovedarbeidsområder er prosjektering og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser, skjelettanalyser og kulturminneregistreringer. Hun har erfaring med arkeologiske undersøkelser og registreringer i forhistorisk og middelalder-kontekst, bygravninger, grunnboringer i forbindelse med miljøovervåkning, kirkegårdsundersøkelser og bruk av digitale verktøy (GIS). Hun har vært tilknyttet prosjekter i Norge og utlandet.

Lorvik har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, med fagkombinasjonen arkeologi, kulturvern og kulturformidling, sosialantropologi . Hun har fagspesialisering i osteologi og rettsarkeologi fra universiteter i Sverige og England.

JohansenLise-Marie ByeAvdelingsleder / arkeologArkeologiske undersøkelserOslo2335504348137516

Lise-Marie Bye JohansenAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 23355043Mobil: 48137516

Biografi

Lise-Marie Bye Johansen er arkeolog og har arbeidet i NIKU siden 2005.

Johansen arbeider hovedsakelig med arkeologiske utgravninger og miljøovervåkningsprosjekter i gamlebyen i Oslo.

Johansen har i de siste ti årene vært prosjektleder for undersøkelser i forbindelse med utviklingen av fjordbyen i Bjørvika.

Johansen har spesialkompetanse innen prosjektering og gjennomføring av arkeologi på anlegg.
Lise-Marie er cand. philol. og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo.


11.11.2014

 

JantschAnn KathrinArkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim93466200

Ann Kathrin JantschArkeolog

Telefon: Mobil: 93466200

Biografi

Ann Kathrin Jantsch er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Trondheim hvor hun startet i juni 2016.

Hun er cand. philol. og har sin utdannelse fra NTNU og Lunds universitet. Hovedfagsoppgaven omhandlet et skjelettmateriale fra kolonitiden i Argentina.

Ann Kathrin har oppnådd variert erfaring innen kulturminnevernet, det gjelder forvaltning, planarbeid, utviklingsarbeid, skilt- og skjøtsel, feltarbeid, utstilling og formidling. Hun har vært engasjert i små og store prosjekter av nasjonal og internasjonal art, og har lang erfaring med kontrollregistrering i fylkeskommunal regi. De siste årene har hun jobbet med kulturminnevern i kommunen, bl.a. utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Faglige interessefelt er vern og bruk av kulturminner, utviklingsarbeid og verdiskaping, kunnskapsløft i forvaltningen, nyere tids gravminner og desimeringsproblematikk. Har publisert arbeider om menneskeskjeletter og gravskikk.

Hos NIKU arbeider hun som fagkonsulent med saksbehandling, prosjektering og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i overvåking-, utgravnings- og miljøovervåkingsprosjekter. 

HobækHalldisArkeologArkeologiske undersøkelserBergen9228925292289252

Halldis HobækArkeolog

Telefon: 92289252Mobil: 92289252

Biografi

Halldis Hobæk er arkeolog, og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Bergen. Hovedarbeidsområder er saksbehandling, prosjektledelse og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Hun har variert feltpraksis med utmarksregistrering, maskinell sjakting, utgravning m.m., og har tidligere arbeidet for bl.a. Buskerud fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen. Hun har også erfaring med arkeologiske undersøkelser i middelalderby og bruk av ArcGIS. Fra 2010-2014 var hun med i forskningsprosjektet The Assembly Project ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, med fokus på tingsteder på Vestlandet i vikingtid og middelalder.

Hobæk har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, der hun skrev masteroppgave om eiendomsstrukturer rundt kongsgården Sem i Vestfold i middelalder og yngre jernalder. Ellers omfatter fagkretsen bl.a. cand.mag. i historie. Øvrige interesse- og kompetanseområder er periodene yngre jernalder og middelalder, landskapsanalyser, historisk arkeologi, bruk av stedsnavn i arkeologi m.m.

HelstadMagnusArkeologArkeologiske undersøkelserOslo9322905893229058

Magnus HelstadArkeolog

Telefon: 93229058Mobil: 93229058

Biografi

Magnus Helstad er arkeolog og jobber med de store utgravningsprosjektene i middelalderbyen i Oslo. Han har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, samt historie, kunsthistorie og statsvitenskap i fagkretsen.

Helstad har variert arkeologisk felterfaring fra større prosjekter hos blant annet Hedmark fylkeskommune, KHM, Norsk Maritimt Museum og Byantikvaren.

Helstad er interessert i middalderens byutvikling og historisk arkeologi.

 

HegdalHåvardArkeologiske undersøkelserOslo

Håvard Hegdal

Telefon: Mobil:

Biografi
HaugestenLarsArkeologArkeologiske undersøkelserTønsberg46427826

Lars HaugestenArkeolog

Telefon: Mobil: 46427826

Biografi

Lars Haugesten er arkeolog og jobbet på NIKUs Folloprosjekt i 2014. Fra august 2015 var Lars feltleder ved Anders Madsens gate prosjektet i Tønsberg, og har etter prosjektets slutt jobbet med andre mindre prosjekter. Av utdannelse har han en bachelor i arkeologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i arkeologi fra Københavns Universitet.

Etter endt studie i 2009 jobbet Lars for Københavns Museum, der han deltok i det store metroprosjektet og andre mindre prosjekter i indre København. Han har også jobbet for andre danske museer, blant annet som feltleder for Lolland-Falster Museums tunnelprosjekt mellom Danmark og Tyskland.

Fra juni 2016 vikarierer Lars som saksbehandler i Tønsberg.

HalvorsenSunniva WilbergArkeologArkeologiske undersøkelserTønsberg92626778

Sunniva Wilberg HalvorsenArkeolog

Telefon: Mobil: 92626778

Biografi

Sunniva Wilberg Halvorsen er arkeolog, og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Tønsberg. Hennes oppgaver er som prosjektleder, saksbehandler og utgravningsleder knyttet til arkeologiske undersøkelser i middelalderbyer, kirker, borger og klostre.

Halvorsen har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun også har tatt emner innen historie og religionsvitenskap. I tillegg har hun en spesialisering i tekstilvitenskap fra Högskolan i Borås, samt et årsstudium i Friluftsliv, natur og kulturveiledning ved Høgskolen i Telemark. Hun har flere års erfaring fra arkeologiske undersøkelser som sjakting, maskinell overvåking, flateavdekking og utgravninger, og har arbeidet innenfor museumsvesenet og kommunal forvaltning. Tidligere har hun vært engasjert som arkeolog ved universitetsmuseene i Oslo og Stavanger, og har gjort registreringsarbeid for fylkeskommunene i Troms, Oppland, Buskerud og Møre og Romsdal.

 

HalvorsenIngridArkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim98641510

Ingrid HalvorsenArkeolog

Telefon: Mobil: 98641510

Biografi
FuranNora FronthArkeologArkeologiske undersøkelserOslo9346623093466230

Nora Fronth FuranArkeolog

Telefon: 93466230Mobil: 93466230

Biografi

Nora Front Furan er arkeolog og ansatt ved Oslo-kontoret siden 2015. Furan arbeider primært med arkeologiske overvåkings- og utgravningsprosjekter i middelalderbyene Oslo, Sarpsborg og Hamar. I tillegg til en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, har hun også en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU.

Furan er særlig opptatt av forvaltningsspørsmål og organiseringen av kulturminnevernet, og skrev sin masteroppgave i kulturminneforvaltning om kml § 14 og forvaltningsansvar for skipsfunn på land. Hun har arbeidet på flere av NIKUs store utgravninger i Oslo de siste årene og hatt flere overvåkingsprosjekter i Tønsberg og Skien.

Furan har ellers faglig interesse og kompetanse innen nordisk middelalder og vikingtid, da spesielt om gravskikk, våpen/krigføring og bystruktur.

05.05.2015

Ekstrøm JordahlHanneArkeolog / osteoarkeologArkeologiske undersøkelserTønsberg92497822
Hanne er spesialist på skjeletter, med fokus på utgravning og analyse av menneskeskjeletter i Tønsberg.

Hanne Ekstrøm JordahlArkeolog / osteoarkeolog

Telefon: Mobil: 92497822

Biografi

Hanne Ekstrøm Jordahl er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Tønsberg som hun har jobbet ved siden 2007.

Hun er cand. philol. og har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen og Oslo, samt spesialisering fra Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet ved Stockholms Universitet. Hun har bred arkeologisk erfaring fra ulike typer arkeologiske undersøkelser av så vel forhistoriske som middelalderske og etter-reformatoriske kulturminner.

Hannes arbeidsområder hos NIKU omhandler middelalderby og middelalderske kirker/kirkesteder/klostre og dens kirkegårder. Hennes spesialisering er knyttet til graver og gravskikk fra alle tidsperioder, og spesielt ubrent humant beinmateriale fra middelalder. Hun utfører både prosjektledelse/utgravningsledelse, selve undersøkelsen samt osteoarkeologiske analyser.  

16.05.2015

DunlopAlexander RoryArkeologArkeologiske undersøkelserBergen9084247190842471

Alexander Rory DunlopArkeolog

Telefon: 90842471Mobil: 90842471

Biografi

Rory Dunlop er arkeolog og har vært i NIKU siden 1994, til daglig tilknyttet instituttets distriktskontor i Bergen.

Fra 1980 til 1994 arbeidet han som prosjektengasjert arkeolog hos Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen.

Hans hovedarbeidsområder omfatter middelalderarkeologiske undersøkelser, først og fremst i Bergen by. Siden 2000 har en god del av arbeidet vært tilknyttet miljøovervåkning av kulturlag på verdensarvstedet Bryggen, og i sammenheng med emnet kulturlagsovervåkning har han deltatt i utarbeidelsen av to betydningsfulle publikasjoner: The Monitoring Manual, og Norsk Standard NS 9451:2009 Krav til miljøovervåking og -undersøkelse av kulturlag. I tillegg bidrar han med engelske oversettelser for kollegaer.

Dunlop er utdannet arkeolog ved Sheffield University, England, hvor han avla eksamen i 1980, men bortimot all feltpraksisen hans er fra Norge.

DerrickMichaelArkeologiske undersøkelserOslo

Michael Derrick

Telefon: Mobil:

Biografi
CadamarteriJulianArkeologArkeologiske undersøkelserTrondheim4169961341699613

Julian CadamarteriArkeolog

Telefon: 41699613Mobil: 41699613

Biografi

Julian har en master i arkeologi fra NTNU i Trondheim og skrev masteroppgaven «Lås og nøkler i middelalderens Trondheim» basert på arkeologisk materiale fra bygravingene. Han har spedd på arkeologistudiene med fag fra historie, religion og kunsthistorie.

Julian har jobbet på arkeologiske prosjekter og registreringer ved NTNU-Vitenskapsmuseet, Kulturhistorisk museum, Bergen museum og Sametinget, fra Telemark i sør til Finnmark i nord på kortere og lengre engasjement. Arbeidserfaringene spenner fra graving av steinalder til nyere tids materiale og til registrering av samiske kulturminner. Gjennom arbeidet som arkeolog har han opparbeidet seg kompetanse innen arkeologisk oppmåling og bruk av metalldetektor. Julian er særlig interessert i nyere tids arkeologi og konfliktarkeologi og hvordan studier av materiell kultur kan bidra til en forståelse av samfunnet.


05.05.2015

BauerEgil LindhartArkeologArkeologiske undersøkelserOslo4520517345205173

Egil Lindhart BauerArkeolog

Telefon: 45205173Mobil: 45205173

Biografi

Egil Bauer er arkeolog og begynte i NIKU i 2014. Han arbeider hovedsakelig med arkeologiske overvåknings- og utgravningsprosjekter i middelalderbyen Oslo.
Bauer er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev sin masteravhandling om den middelalderske kirketopografien på Island. Deler av masterstudiene gjennomførte han ved Lunds universitet, hvor han fokuserte på bygningsarkeologi og historisk arkeologi. Ellers består fagkretsen av historie, religionshistorie, middelalderlatin og kunsthistorie, inkludert kristen ikonografi fra Det norske institutt i Roma.

Bauer har bred erfaring fra store arkeologiske prosjekter. Han var utgravningsleder i Kongsgårdprosjektet Avaldsnes ved Kulturhistorisk museum i 2011-2014, og i fire sesonger arbeidet han i Hólar-prosjektet på Nord-Island. Videre har han arbeidet ved NIKUs kontor i Tønsberg og hatt kortere oppdrag i Akershus fylkeskommune, hos Riksantikvaren og ved Kulturhistorisk museum.

Bauers faglige interesse- og kompetanseområder er nordisk middelalder, historisk arkeologi, kirker, samspillet mellom middelalderens konge- og bispemakt, bygningsarkeologi og formidling av arkeologi til store og små.

14.06.2014

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=6