Bygningsavdelingen

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
JohansenBjørnBygningsavdelingenOslo23355028

Bjørn Johansen

Telefon: 23355028Mobil:

Biografi

Bjørn V. Johansen er kunsthistoriker med arkitektur og kunstindustri som spesialfelt. Han har også bakgrunn fra etnologi og museumsfag. Han ble ansatt i NIKU i 2016.

1800- og det tidlige 1900-tallets arkitektur er Bjørns kjerneområde. Han har særlig interesse for bygningenes kontekst og immaterielle betydning, gjerne satt i sammenheng med landskap og bymiljø. De siste ti årene har han arbeidet spesifikt med bygningsarven til Universitetet i Oslo, inkludert antikvarisk forvaltning, bygningsrestaurering og rekonstruksjon av historiske interiører.

Bjørn har lang fartstid fra museumssektoren. Han har arbeidet med administrasjon. samlingsforvaltning, forskning, prosjekt- og utviklingsarbeid, undervisning og formidling- blant annet ved Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum, ABM-Utvikling og for de internasjonale museumsorganisasjonene. Han har vært prosjektansvarlig i sekretariatet til Kulturminneåret 2009 og kurator ved Nasjonalmuseet. Som designer, prosjektleder eller kurator har han laget en stor mengde museumsutstillinger. Han har publisert artikler om arkitektur, bidratt til ulike bokverk og er jevnlig benyttet som arkitektur- og kulturformidler i NRK.

Bjørn kom til NIKU fra stillingen som leder av Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) ved Universitetet i Oslo.

 

HaugenAnnikaAvdelingsleder / forskerBygningsavdelingenOslo2335506741643690
Annika forsker på hvilken innvirkning klima har på eldre bygninger.

Annika HaugenAvdelingsleder / forsker

Telefon: 23355067Mobil: 41643690

Biografi

Annika Haugen er sivilingeniør, har doktorgrad, er forsker II, og har vært i NIKU siden 1997.

Hennes hovedarbeidsområder er klimatekniske problemstillinger i eldre bygningskonstruksjoner og tekniske problemstillinger relatert til murkonstruksjoner. I senere år har hun også arbeidet med de utfordringer som klimaforandringene og energisparetiltak medfører før den eldre bygningsmassen. Hun arbeider i Bygningsavdelingen i NIKU.

Haugen har tidligere arbeidet på arkitektkontor i Sverige og hos Riksantikvaren i Oslo. I tillegg har hun vært doktogradsstipendiat på Arkitekthøgskolen i Oslo og tok i 1997 doktorgraden med avhandlingen ”Uppvärmning och bevarande av medeltida stenkyrkor, en byggnads-och klimatteknisk studie av naturstensmurverk”."


22.05.2014

DammannÅseEtnologBygningsavdelingenOslo23355209 94836960

Åse DammannEtnolog

Telefon: 23355209 Mobil: 94836960

Biografi

Åse Dammann er etnolog og har vært ansatt i NIKU siden 2005. Hovedarbeidsområdene er miljøovervåking, bygninger og bygningsmiljøer i et kulturhistorisk perspektiv, kulturminner i et bruker- og eierperspektiv, offentlig kulturminneforvaltning, og bruk og endring av kirkebygg og kirkerom.

Fra 2010 har hun vært prosjektleder for Riksantikvarens miljøovervåkningsprosjekt Gamle hus da og nå, hvor man i lange tidsserier registrerer tap, endringer og tilstand for bygninger eldre enn 1900 i 18 utvalgte kommuner. Registreringsdataene analyseres i forhold til samfunnssektor, sosial miljøsammenheng, bygningstyper og geografiske variasjoner, for å etablere et statistisk grunnlagsmateriale for kulturminnepolitiske strategier.

Dammann har hovedfag i etnologi fra Universitetet i Oslo i 2003, og er tidligere utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1984. Hun har studert kristen billedkunst og kirkebyggets historie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo i 2007 og 2010.

02.09.2014

BergFredrikFagkonsulent/BygningsantikvarBygningsavdelingenOslo2335501546317495

Fredrik BergFagkonsulent/Bygningsantikvar

Telefon: 23355015Mobil: 46317495

Biografi

Fredrik Berg, fil.mag. fra Uppsala Universitet, er bygningsantikvar og har vært ansatt i NIKU siden 2015.

Berg arbeider tverrfaglig i prosjekter som omfatter bevaring, bruk og utvikling av den fysiske kulturarven på så vel by- som bygningsnivå. Hans faglige kompetanse- og interesseområder ligger i utfordringene som en bærekraftig utvikling av historiske bymiljøer stiller på eldre bebyggelse. Særlig fokus er på hvordan klimaforandringer kan håndteres fra antikvarisk-tekniske perspektiv.


05.05.2015

MeyerReginForsker / arkeologBygningsavdelingenOslo2335520195267675

Regin MeyerForsker / arkeolog

Telefon: 23355201Mobil: 95267675

Biografi

Regin Meyer er arkeolog og har bygningsarkeologi, middelalder-arkeologi og bygningsvern som hovedfelt.

Arbeidet berører først og fremst murbygninger og ruiner fra middelalderen, med tolkninger av disse i sin opprinnelige kontekst og omgivelser, samt feltundersøkelser, tilstandsanalyser og tiltaksplaner. Han er dessuten involvert i flere dokumentasjons- og undersøkelsesprosjekter hvor laserskanning og annen avansert teknologi benyttes., blant annet laserskanning og georadar.

Meyer har tatt hovedfag ved Universitet i Oslo samt middelalderhistorie og -middelalderarkeologi ved University of St Andrews og Lunds Universitet. Han har tidligere kombinert feltarkeologi med praktisk istandsettelsesarbeid på middelalderske bygninger og ruinlokaliteter.


31.10.2014

 

AndersenElisabethForsker / KunsthistorikerBygningsavdelingenOslo2335520090517819

Elisabeth AndersenForsker / Kunsthistoriker

Telefon: 23355200Mobil: 90517819

Biografi

Elisabeth Andersen har jobbet som kunsthistoriker på NIKU siden 2007

Elisabeth arbeider med prosjekter knyttet til kirkebygg og kirkekunst. Hun har tidligere vært involvert i dokumentasjonsprosjektet Norges Kirker (www.norgeskirker.no). Hennes spesialfelt er kirkekunst fra middelalderen, og hun har de siste årene bl.a. forsket på madonnaskap fra perioden 1100-1350.

Elisabeth er Cand. philol fra Universitet i Oslo.


06.10.2014

FlyenAnne CathrineForsker / sivilarkitektBygningsavdelingenOslo2335520890040152
Anne Cathrine har arbeidet med kulturminnevern på Svalbard.

Anne Cathrine FlyenForsker / sivilarkitekt

Telefon: 23355208Mobil: 90040152

Biografi

Anne-Cathrine Flyen er sivilarkitekt og forsker III, og har vært i NIKU siden 2000, med et opphold i perioden 2002-2007, da hun jobbet hos Sysselmannen på Svalbard.


Hennes fagområde er teknisk bygningsvern, og innbefatter blant annet skade- og tilstandsvurdering av bygninger og konstruksjoner, nedbrytning av konstruksjoner og materialer, klimarelaterte skader, forvaltning av kulturminner og kulturminnevern i polare strøk. Hun har også bred erfaring med utarbeidelse av forvaltningsplaner, spesielt for industriminne-lokaliteter.


Flyen har deltatt i flere EU-finansierte forskningsprosjekter innen miljøovervåking og skader i bygninger og har jobbet i store, tverrfaglige norske prosjekter, spesielt innen kulturminnelokaliteter og miljøeffekter fra slitasje og biologisk nedbrytning av kulturminner.


Flyen har utstrakt erfaring fra bygningsforskning og jobbet som forsker i Byggforsk, nå SINTEF-Byggforsk, i perioden 1988-1994. Hun har også bred erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning med fartstid fra Byantikvaren (1994-1998), Riksantikvaren (1998-2000) og Sysselmannen på Svalbard (2002-2007).  Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim.


09.10.2014

______________________________________________________________________

Hvinden-HaugLars JacobForsker 1 / sivilarkitektBygningsavdelingenOslo2335504992012424

Lars Jacob Hvinden-HaugForsker 1 / sivilarkitekt

Telefon: 23355049Mobil: 92012424

Biografi

Lars Jacob Hvinden-Haug er dr. ing., sivilarkitekt MNAL og er ansatt som forsker 1. Han har vært i NIKU siden 2006.

Foruten bred erfaring fra kulturminnevernet, spesielt gjennom bygningsarkeologiske undersøkelser og kartlegging av kulturminneverdier fra alle perioder, har Hvinden-Haug gjennom mange år arbeidet med norsk arkitekturhistorie sett i en internasjonal kontekst, og på bakgrunn av samfunnsmessige sammenhenger, spesielt i 1600- og 1700-årene. Dette gjelder foruten bygningenes uttrykk også interiør- og hagekunst. Han har erfaring med prosjektarbeid i utlandet.

Hvinden-Haug er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og disputerte der til graden dr. ing. med avhandlingen “Den eldre barokken i Norge – bygningenes former og rommenes fordeling 1660-1733” i 2008.

StornesJan MichaelOveringeniørBygningsavdelingenOslo2335503097063980
Jan Michael med en laftestokk fra 1300-tallet.

Jan Michael StornesOveringeniør

Telefon: 23355030Mobil: 97063980

Biografi

Jan Michael Stornes er bygningsingeniør med lang fartstid fra NIKU og før dette, Riksantikvaren.

Hans fagområde omfatter  bygningshistorisk oppmåling, tømmerhus, grindbygg, stavkirker, teknisk bygningsvern, utarbeidelse av bygningshistoriske kriterier og skade- og tilstandsvurdering av bygninger.

Stornes er en av landets fremste bygningsarkeologer og har i en årrekke jobbet med å finne og dokumenterte tømmerhus fra middelalderen og tømmerhus fra perioden 1537-1650 sammen med arkitekt Arne Berg. Han har tatt dendrokronologiske boreprøver av flere hundre tømmerhus og har sammen med dendrokronologer i Norge og Danmark vært med på  utviklingen av  fotodendrometoden.  Metoden gjør det mulig å datere bygningsdeler og gjenstander der det ikke er mulig eller ønskelig å ta ut boreprøver, f.eks. stavkirkeplanker, alterskap, kornkister, innredning mm.

Han har de senere år samarbeidet med svenske fagmiljøer om dokumentasjon av takkonstruksjonene i svenske middelalderkirker. Han har også erfaring med østeuropeisk byggeskikk som deltager i flere EEA prosjekter.

23.11.2015

LedenSivSivilarkitektBygningsavdelingenOslo23355206

Siv LedenSivilarkitekt

Telefon: 23355206Mobil:

Biografi

Siv Leden er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim med fordypning i bygningsvern, arkitekturhistorie, byplanhistorie og by- og regionplanlegging. Hun har videreutdanning i restaurering fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Leden har vært ansatt i NIKU siden 2015. Fagområdet hennes er vedlikehold og restaurering av kulturhistoriske bygninger, kulturminneforvaltning og kulturminneloven, kulturhistorisk stedsanalyse, vurdering av verneverdi, dokumentasjon og oppmåling.

Leden har lang erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning. Hun har arbeidet i Museumsseksjonen i Kulturrådet der hun utviklet en metode for prioritering i bygningssamlinger. Hun har videre vært seniorrådgiver hos Riksantikvaren der hun særlig arbeidet med fredningssaker, prosjektet «Fredningsgjennomgangen», fredete og listeførte kirker, samt statlige verneverdige bygninger.  Leden har også erfaring fra arkitektkontor, kommunal byggesaksbehandling, landmåling og museum.


05.05.2015

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=9