Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
EngtrøDag-ØyvindArkeologiske undersøkelserTrondheim45283585

Dag-Øyvind Engtrø

Telefon: Mobil: 45283585

Biografi
AmundsenHilde RigmorForsker / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355061 97002244
Hilde med flintøks og flintdolk fra yngre steinalder.

Hilde Rigmor AmundsenForsker / arkeolog

Telefon: 23355061 Mobil: 97002244

Biografi

Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og forsker II, og har vært ansatt i NIKU siden 2007.

Amundsen har lang erfaring med forskning og forvaltning knyttet til arkeologiske kulturminner, samt bred prosjektledererfaring. Hun har jobbet aktivt som arkeolog i mer enn 25 år, derav som fylkesarkeolog i Østfold og Hedmark fylkeskommuner. Amundsen har ledet flere arkeologiske registreringsprosjekter, som «Regionfelt Østlandet, Gråfjell», Åmot, Hedmark (1999-2002) og «Aursjøprosjektet», Nesset, Møre og Romsdal og Lesja, Oppland (2006-2007).

Hun har bred erfaring med mangfoldige typer arkeologiske kulturminner og -miljøer, med spesialfelt steinalder og bronsealder, og med hovedvekt av kulturminner i utmark. Hun har deltatt i utgravninger og miljøovervåking av middelalder i by, og har erfaring med undersøkelser av kulturminner fra historisk tid.

Nåværende forskningsfokus består av prosjektledelse i det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet «Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland» (2012-2015). Hun deltar i et svensk-norsk FoU-prosjekt om husmannsplasser; «Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle» (2014-2016), finansiert av Riksantikvarieämbetet.

Amundsen har magistergrad ved Universitetet i Oslo (1994) og senere doktorgrad (PhD) ved samme universitet (2011), med avhandlingen; «Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden».

30.10.2014

BrendalsmoJanSeniorforsker / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355012 

Jan BrendalsmoSeniorforsker / arkeolog

Telefon: 23355012 Mobil:

Biografi

Jan Brendalsmo er seniorforsker (Forsker I) og har vært i NIKU siden 1994.
Hovedarbeidsfeltet er knyttet til forskning, registrering og utredning i forbindelse med byer, tettsteder og kirker i middelalderen. I de senere år har han arbeidet med forskning rundt mindre byer og tettsteder i middelalder og nyere tid, blant annet knyttet opp mot NIKUs forskningsrådsfinansierte prosjekt på nyere tids arkeologi. I tillegg jobber han med kulturhistoriske landskapsanalyser og kulturminneregistrering.

Brendalsmo har i en årrekke hatt ansvaret for et landsomfattende prosjekt for Riksantikvaren med identifisering, avgrensing og dokumentering av middelalderkirkegårder i fortsatt bruk. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014. Et annet større prosjekt er Riksantikvarens arbeid med sprinkleranlegg i kirkene, og der Brendalsmo var NIKUs prosjektleder for den arkeologiske delen der slike anlegg berører middelalderske kirkegårder.

Brendalsmo har tidligere vært ansatt som arkeolog og senere kontorleder hos Riksantikvaren.

Hans faglige bakgrunn er grunnfag i media og kommunikasjon, mellomfag i nordisk arkeologi og sosialantropologi, magistergrad i nordisk arkeologi (Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. VARIA 28, 1994) og doktorgrad i middelalderarkeologi (Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600. Unipub 2006). Siden 1979 har han publisert en rekke artikler innenfor arkeologi og middelalderens kulturhistorie. Overgripende sett har utgangspunktet hele tiden vært gården i historisk og sein forhistorisk tid, og de funksjonelle, sosiale, økonomiske og topografiske endringer som der kan observeres, for eksempel i form av at det ble reist kirke eller etablert bymessig bebyggelse. Med utgangspunkt i arkeologiske og andre typer kilder har målet vært å dokumentere og søke forklaringer på denne type samfunnsmessige endringer.

30.10.2014

EdmanThereseArkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335504197740510

Therese EdmanArkeolog

Telefon: 23355041Mobil: 97740510

Biografi

Therese Marie Edman er arkeolog og jobber med bruk av digital dokumentasjon i arkeologiske undersøkelser. Hovedfeltet er bruk av GIS og Intrasis, men hun ser også på muligheter for bruk av fotogrammetri og laserskanning ved middelalderutgravninger.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, hvor fokus var forutsetninger for urbaniseringen av Oslo-området i vikingtid og tidlig middelalder. Siden den gang har hun arbeidet som feltarkeolog i flere fylkeskommuner og museer, samt NIKUs utgravninger i Oslo 2013 og 2014, og utdannet seg videre innen GIS.

Hun interesserer seg særlig for perioden vikingtid og tidlig middelalder, og er opptatt av feltdokumentasjon og hvordan denne kan bli et best mulig hjelpemiddel til både forskning og forvaltning.05.05.2015

GablerManuelArkeolog/ fagkonsulentDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355029

Manuel GablerArkeolog/ fagkonsulent

Telefon: 23355029Mobil:

Biografi

Manuel er en elektroteknisk ingeniør og har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Wien (Institute for Prehistory and Early Mediaeval History at the University of Vienna; Tittel på avhandling: “Archäologische Prospektion der eisenzeitlichen Siedlung Uppåkra in Südschweden”).

Manuels spesialfelt er arkeologisk prospektering/geofysikk men også GIS og statistiske datapakker innenfor arkeologifeltet. Han er involvert på “Initiativ college for archaeological prospection“ i Wien og skriver på sin Doktoravhandling om “Archaeological interpretation of combined prospection data from the landscape Uppåkra, Sweden“.

De siste 1 ½ år har han jobbet på Guideline Geo i Sverige (Malå Geoscience) som global support manager for geofysiske utrustning. Før han startet hos Guideline Geo jobbede han på LBI-prosjektet sentralt i Østerrike, men også på feltarbeid rundt omkring på ulike lokaliteter i Europa. Manuel har hatt et spesielt ansvar for geofysiske undersøkelser i diverse land og har også hatt ansvar for teknisk service av måle instrumenter på en rekke prosjekter.

GustavsenLarsForsker / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335505390797112

Lars GustavsenForsker / arkeolog

Telefon: 23355053Mobil: 90797112

Biografi

Lars Gustavsen er arkeolog i NIKU.

Han har jobbet som feltarkeolog i over 15 år, og har erfaring både fra Norge og England. I de senere år har han hovedsakelig jobbet med metodeutvikling innen digital arkeologi og opparbeidet bred erfaring innen GIS og digital kartlegging, satellittbildeanalyse, laserskanning, hyperspektral flyskanning samt arkeologisk geofysikk.

Gustavsen har en bachelorgrad i arkeologi fra The University of York og en mastergrad i landskapsarkeologi fra The University of Leicester.

HafsalNils AageGIS-ansvarligDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335506899521619

Nils Aage HafsalGIS-ansvarlig

Telefon: 23355068Mobil: 99521619

Biografi

Nils Aage Hafsal er GIS-ansvarlig for NIKU.

Han er utdannet sivilingeniør ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, med en mastergrad i Geomatikk.

Hafsal har tidligere jobbet som konsulent i Statoil, samt ved Kartverkets fylkeskartkontor i Oslo.

 

KristiansenMonicaArkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335506997083320

Monica KristiansenArkeolog

Telefon: 23355069Mobil: 97083320

Biografi

Monica Kristiansen er arkeolog i NIKU.

Monica har arbeidet i NIKU siden 2012, og jobber hovedsakelig med arkeologisk geofysikk, GIS og digital dokumentasjon av kulturminner. Hun har tidligere arbeidet som feltarkeolog for NIKU distriktskontor Tønsberg og har bred erfaring fra overvåkning, sjakting og utgravninger av middelalderske bykontekster og kirkegårder.

Kristiansen har tidligere hatt kortere engasjementer som feltarkeolog ved Universitetet i Tromsø og Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Monica har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, samt en mastergrad i Cultural Heritage Studies fra Glasgow Caledonian University, UK.


31.10.2014

NauErichArkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo23355023

Erich NauArkeolog

Telefon: 23355023Mobil:

Biografi

Erich Nau er arkeolog, har vært ansatt i NIKU siden 2015 og jobber hovedsakelig med geofysiske undersøkelser i arkeologi. Han har jobbet som feltarkeolog siden 2006. Hans hovedkompetanseområde og nåværende forskningsområde er bruk av motoriserte geofysiske undersøkelser (georadar, magnetometri) innenfor en landskapsarkeologisk ramme.

I sin tidligere stilling ved Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection i Wien jobbet han med utvikling av motoriserte undersøkelsesenheter og var ansvarlig for flere storskalaprosjekter over hele Europa (Vestfold, Yorkshire, Serbia, Østerrike). I tillegg tok han del i flere undersøkelsesprosjekter, for eksempel prosjektet Stonehenge Hidden Lanscape og prosjektet for 3D-dokumentasjon av det arkeologiske bronsealderområdet ved Akrotiri på Santorini.

I tillegg har han kompetanse i stratigrafiske utgravninger og full 3D-dokumentering av disse ved hjelp av laserskanning og fotogrammetri. Han var feltleder for flere arkeologiske utgravinger i Østerrike, for eksempel en utgravning ved gladiatorskolen i Carnutum, og var ansvarlig for den digitale dokumentasjonen av utgravningene i Birka (Sverige) og Duggleby Howe (England). Han har en mastergrad i førhistorisk tid fra Universitetet i Wien.

PaascheKnutAvdelingsleder / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335521199511510
Knut med en skipsdel fra middelalderen. I 2011 tok han doktorgraden på Tuneskipet.

Knut PaascheAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 23355211Mobil: 99511510

Biografi

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU.

Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

I tillegg har han jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

I senere tid har Paasche, i tillegg til lage et nytt rekonstruksjonsforslag til Tuneskipet, blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

Nåværende forskningsfokus er først og fremst på metodiske tilnærminger til arkeologifaget, derav mulighetene tekniske nyvinninger gir for å forbedret feltdokumentasjon: satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder. Paasche leder blant annet den norske delen av forskningsprosjektet “Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology”, samt det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet “1537 kontinuitet eller brudd”.

Paasche er Magister i Nordisk arkeologi med hovedvekt på middelalder. Paasche har en doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter med en rekonstruksjon av Tuneskipet som eksempel.

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=21