Kulturarv og samfunn

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
BorgeMarianneArkitektKulturarv og samfunnOslo2335504091738702

Marianne BorgeArkitekt

Telefon: 23355040Mobil: 91738702

Biografi

Marianne Borge er sivilarkitekt og ble ansatt i NIKU i 2015. Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, med etterutdannelse fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ved fagområdet urbanisme. Marianne har erfaring fra egen arkitekturpraksis – med fokus på konsept- og  produktutvikling av innovativ arkitektur, kommunal  kulturminneforvaltning og formidlingsarbeid.  Hun har særlig interesse for kulturminner som potensial i transformasjonsprosesser i endringsområder. 

EvensenCornelis HornArkitekt / urbanistKulturarv og samfunnOslo2335506348409792

Cornelis Horn EvensenArkitekt / urbanist

Telefon: 23355063Mobil: 48409792

Biografi

Cornelis Horn Evensen er sivilarkitekt og byplanlegger med spesialkompetanse på urbane kulturminner. Han er ansatt i NIKU siden 2016.

Han har arbeidet med byplanproblematikk siden sin spesialisering innen dette i arkitektstudiet. Han har sin diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) 1997, med erfaring innen feltet fra flere kommuner, fylkesnivå og flere statsetater.

Evensen har fra før av 10 års erfaring fra Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning). På denne bakgrunnen har han direkte erfaring fra den offentlige kulturminne- og planforvaltningen. Han har arbeidet med oppbyggingen av NB!-registeret, databasen for bymiljøer av kulturhistorisk interesse. Tidligere har han jobbet med byplanlegging i både en liten, en mellomstor og større norsk kommune, hos Byantikvaren i Oslo samt med strategisk eiendomsplanlegging hos Forsvarsbygg.

Han har i tillegg fra erfaringen med forvaltningssaker på direktoratsnivå arbeidet med større, overordnede prosjekter innenfor den faglige delen av byplan- og kulturminneforvaltningen. Evensens spesialitet er urbane planprosesser med flere aktører, som skal lede ut i et felles resultat der rammer og forutsetninger må klargjøres, og å finne sluttdesignet.

BergSveinung KrokannAvdelingsleder / forsker / samfunnsgeografKulturarv og samfunnOslo23355153 90501836

Sveinung Krokann BergAvdelingsleder / forsker / samfunnsgeograf

Telefon: 23355153 Mobil: 90501836

Biografi

Sveinung Krokann Berg er samfunnsgeograf, forsker og avdelingsleder for Samfunn og forvaltning i NIKU. Sveinung har vært i NIKU siden 2006 og er i sluttfase av en PhD i eiendomsutvikling ved Institutt for Landskapsplanlegging, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Sveinung er utdannet samfunnsgeograf fra UiO og har arbeidet 10 år i Oslo kommune som planlegger tilknyttet Plan- og bygningsetaten, Rådhuset og Byantikvaren.

Sveinung er opptatt av hvordan ny bruk av det eksisterende bylandskapet kan bidra til innovasjon og nyskaping av urbane strukturer og hvordan kulturarv kan fungere som utviklingspotensial og representere både kulturell og økonomisk verdi. Gjenbruk og transformasjon av industriområder i den post-industrielle byen har de siste årene utgjort forskningsfokus med byer som Drammen, Larvik og Oslo som eksempler.HøllelandHerdisForsker/ arkeologKulturarv og samfunnOslo23 35 50 5198094273

Herdis HøllelandForsker/ arkeolog

Telefon: 23 35 50 51Mobil: 98094273

Biografi

Herdis Hølleland (PhD) er forsker II hos NIKU og jobber med internasjonal kulturarvsforvaltning, inkl. UNESCOs Verdensarvkonvensjon og EU/ EØS-feltet, kulturarvsøkonomi og turisme.

Herdis har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, University College London og Cardiff University hvor hun har studert arkeologi, sosialantropologi og kulturarvstudier.

Hun har forsknings- og forvaltningserfaring fra Australia, New Zealand, Storbritannia og Norge.

GuttormsenTorgrim SneveForsker / arkeologKulturarv og samfunnOslo2335505990899037

Torgrim Sneve GuttormsenForsker / arkeolog

Telefon: 23355059Mobil: 90899037

Biografi

Torgrim Sneve Guttormsen er arkeolog (PhD) og forsker II, og har vært ansatt i NIKU siden 2001.

I løpet av sin tid i NIKU har han deltatt i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturminner samt bruk av kulturminner som samfunnsressurs. Han har fra 1990-tallet og fremover deltatt på og vært leder for flere arkeologiske utgravninger og registreringer i Norge, samt på arkeologi- og kulturarvsprosjekter i Hellas, Italia og Oman. Hans primære forskningsinteresser i NIKU har vært oppdrag og forsking om kulturminner og deres omgivelser, særlig knyttet til kulturarv, miljøovervåking og planlegging, det vil si kulturminner som ressurs, verdi i policy/forvaltning og i samfunnet. Han er også opptatt av kulturminneforskning utfra sektorforvaltningens spesifikke utfordringer, derav problemstillinger om kulturminner i by og veihistoriske problemstillinger og samferdselsspørsmål.

Guttormsen ble ansatt i NIKU etter ferdig arkeologiutdannelse ved Universitetet i Oslo i 2001. Han har en doktorgrad i arkeologi med kulturarvsspørsmål i fokus fra universitetet i Gøteborg.


FageraasKnutForsker / etnologKulturarv og samfunnOslo23355207 99518027

Knut FageraasForsker / etnolog

Telefon: 23355207 Mobil: 99518027

Biografi

Knut Fageraas er etnolog og forsker III i NIKU. I tillegg har han studert statsvitenskap, historie og kunsthistorie. Han har vært ansatt i NIKU siden 2006.

Knuts kjernekompetanse er verdisetting og verdiskaping knyttet til kulturarv, forholdet mellom lokale og regionale/nasjonale kulturminneverdier, verdensarv, miljøforvaltning, bygningsarv og tekniske kulturminner/industriminner, samt museologi.

Han har spesiell historiefaglig interesse for primærnæringer (jordbruk, skogbruk, fiskeri) og utmarksforvaltning, men har i tillegg jobbet mye med industrihistorie. Han har skrevet bøker om norsk skog- og utmarksforvaltning og norsk skog- og treforedlingsindustri.

For tiden holder han på med en PhD om verdensarv med case-studie om verdensarvstedet Vega på Helgeland i Nord-Norge som del av forskningsarbeidet ved NIKU og i tilknytning til Institutt for kulturstudier (IKOS) ved Universitetet i Oslo.

Knut har vært del av flere forskningsprosjekter om verdensarvstedene Vega og Røros, og steder hvor norsk natur- og kulturminneforvaltning har satset spesielt på verdiskaping knyttet til natur- og kulturarv. Han har de siste årene også hatt oppdrag med landsverneplanen for skogsektoren og kulturminneregistrering av til bygninger, industrianlegg og tekniske kulturminner.

Han har tidligere arbeidet ved flere museumsinstitusjoner: Norsk Skogmuseum, Elverum, og Klevfos Industrimuseum, Løten, (2003-2006), Oslo Museum (2002-2003) og Hedmarksmuseet, Hamar, (1992-1998). Han har også jobbet i medieselskapet Siste Nytt Gruppen AS (1999-2001).


04.12.2014

SkredeJoarForsker / sosiologKulturarv og samfunnOslo2335506491756866

Joar SkredeForsker / sosiolog

Telefon: 23355064Mobil: 91756866

Biografi

Joar Skrede er sosiolog og forsker II ved NIKU. Han er opptatt av kulturanalyse i bred forstand, med spesiell vekt på forholdet mellom kultur og økonomi. Hans empiriske studier handler blant annet om hvordan kulturarv og kulturminner brukes til byutviklingsformål.  

Skrede har doktorgrad fra Aalborg Universitet (2014). I avhandlingen “The Value of Culture. Discourse Approaches to Culture, Capital and Urban Change” analyserer Skrede debatten som fulgte i kjølvannet av beslutningen om å flytte flere museer i Oslo, samt hvordan kultur relateres til begrepet bærekraftig utvikling. Han har også studert politisk retorikk som argumenterer for et bedre samarbeid mellom kultur og næring for å skape økonomisk vekst. Skrede er opptatt av de intrikate mekanismene som utspilles mellom kulturelle, økonomiske og politiske interesser. Hans arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom kultursosiologi, diskursstudier og «urban studies».   

Skrede har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.


06.10.2014

SimonVéroniqueForsker II / arkitektKulturarv og samfunnOslo23355056

Véronique SimonForsker II / arkitekt

Telefon: 23355056Mobil:

Biografi

Véronique Karine Simon er arkitekt og forsker II, og ble ansatt i NIKU i 2015.

Hun har diplom nasjonal DPLG i arkitektur fra École nationale supérieure d’architecture de Grenoble i Frankrike, og en PhD i landskapsarkitektur fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås fra 2012. Hun har tidligere arbeidet som arkitektkonsulent i Frankrike (2002-2005), og som arkitekt og landskapsarkitekt i det private i Norge (2013-2015).

Hennes hovedarbeidsområder er landskap og landskapsanalyse, konseptutvikling, mulighetsstudier og medvirknings- og planleggingsprosesser. Hun har tilegnet seg erfaring fra arkitektoniske registreringer i urbant miljø, samt undersøkelser og analyser av byer og tettsteder. Hun har også erfaring i arealplanlegging og reguleringsprosesser. I tillegg har hun lang erfaring med illustrasjonsteknikk og tegningsmetoder, både tradisjonelle og programbaserte. Hennes kompetanseområde er spesielt knyttet til utviklingsproblematikk og planleggingsprosesser i sårbare miljøer.  Hennes forskning fokuserer på hvordan rom oppstår som resultat av ulike aktiviteter og hvordan miljøer forstås, brukes og tillegges betydning. Hun arbeider med utvikling av analysemetoder som gir mulighet for å analysere kvaliteter og verdier.

Hun deltar for tiden i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og konsekvensutredninger, og analyser av kulturminner og -miljøer.

18.05.2015

LindblomIngeRådgiverKulturarv og samfunnOslo90880041

Inge LindblomRådgiver

Telefon: Mobil: 90880041

Biografi

Inge Lindblom er vitenskapelig rådgiver og forsker II, og har jobbet i NIKU siden 2001. Han har fokusert spesielt på arbeid med konsekvensutredninger både nasjonalt og internasjonalt og er dessuten sterkt engasjert i kulturarvens rolle og muligheter i ulike slumområder i global sammenheng.

Lindblom har magistergrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært ansatt som konservator ved Arkeologisk museum i Stavanger, forsker ved Universitetet i Oslo og daglig leder i rådgivningsfirmaet ProArk AS.

Hans interessefelt består av tverrfaglige verdikriterier og verdisetting, kulturarvens rolle og betydning i flerkulturelle samfunn, gamle bykjerners potensiale for økonomisk vekst i bistandsland, samt konsekvensutredningers betydning for kulturminnevernet.

Lindbloms forskningsprosjekt for tiden er: “Cultural diversity as a framework for building and maintaining sustainable Cultural Heritage” (case study: Cape Verde).

Hans tidligere forskning og utredning i NIKU omfatter en rekke utenlandske prosjekter, blant annet rundt problemfeltet randsoner og grenseområder som: “Forørkning og kulturminner i det Sørvestlige Oman” og “Slum-utvidelse sett i lys av kommunegrenser og politiske omveltninger i Jinja, Uganda”. Lindblom har dessuten utredet og drevet forskning på konsekvensutredningers kvalitet og kvalitetsendringer, samt myter og holdninger blant aktørene.

01.07.2014

NomeikaiteLaimaSamfunnsplanleggerKulturarv og samfunnOslo2335503893423077

Laima NomeikaiteSamfunnsplanlegger

Telefon: 23355038Mobil: 93423077

Biografi

Laima Nomeikaite er samfunnsgeograf og byplanlegger. Hun har en mastergrad i samfunnsgeografi med kulturarvs-, reiselivs- og samfunnsspørsmål i fokus fra universitetet i Bergen. Hun er ansatt i NIKU siden 2016.

De siste årene har hun jobbet med ulike kultur-, byutviklings-, forsknings-, areal- og samfunnsrelaterte prosjekter. Hun har erfaring med flere former for arealplan- og utredningsarbeid på ulike plannivå. Hun har utført forskjellige typer arealanalyser, mulighetsstudier, konsekvensutredninger, stedsanalyser samt by-, sentrums- og stedsutvikling. Hun har jobbet med forsknings- og stedsutviklingsprosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturminner samt bruk av kulturminner som samfunnsressurs.

Hennes faglige spesialiseringer er verdisetting og verdiskaping av kulturarv, by- og arealplanlegging, planleggingsprosess, samfunnsutvikling, kultur- og reiselivsnæring.

Hun er spesielt opptatt av hvordan immateriell og materiell kulturarv kan brukes bærekraftig i relasjon til reiseliv, kulturliv og andre næringsvirksomheter. 

SwensenGreteSeniorforsker / etnologKulturarv og samfunnOslo23355045
Å forske vil si å granske et utsnitt av virkeligheten – nærmest som å kikke gjennom et nøkkelhull.

Grete SwensenSeniorforsker / etnolog

Telefon: 23355045Mobil:

Biografi

Grete Swensen er etnolog og seniorforsker (forsker I), ansatt i NIKU siden 2000.

Hennes interessefelt er studier av forholdet mellom menneske og miljø. Mange av undersøkelsene hennes har en sosialhistorisk profil, enten det er studier forankret i problemstillinger knyttet opp mot endringsprosesser i bylandskapet, i det bygde miljø på landsbygda eller i byers randlandskap. Kulturhistorisk kunnskap tas i bruk for å kaste lys over endringsprosesser i nåtida.

I senere tid har forskningsfokus vært rettet mot hvordan kulturminner og kulturmiljøer kan inngå som komponenter i dagens fysiske planlegging, inkludert integrering av kulturminner og kulturmiljøer i en levende byutvikling.

Hun har vært prosjektleder i flere forskningsprosjekter med støtte fra Norges forskningsråd, samt vært forskningskoordinator i tre strategiske instituttprogrammer i NIKU. Hun har også deltatt i metodeutvikling omkring sårbarhet i det bygde miljøet og vektlegger spesielt tverrfaglig forskningssamarbeid og bruk av kvalitative metoder.

Hun har tidligere vært ansatt ved Universitet i Oslo, i museumssektoren (Industriarbeidermuseet på Rjukan, Fylkesmuseet i Akershus) og har også vært forskningsleder i Forskningsrådets program Forskning om kulturminnevern (FOK-programmet, 1989-1993).

Grete Swensen har doktorgrad i etnologi og disputerte i 1996 med avhandlingen ‘Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940’.


07.10.2014

SellierDominiqueUrbanistKulturarv og samfunnOslo2335506294054520

Dominique SellierUrbanist

Telefon: 23355062Mobil: 94054520

Biografi

Dominique Sellier er avdelingsleder for By og plan i NIKU.

Han har lang erfaring som byplanlegger i Paris med spesialisering innen bærekraftig byutvikling og grønne bygg, de siste årene som direktør for avdelingen for grønn overgang og fremtidsrettede studier ved den fylkeskommunale institusjonen ARENE Regional Environmental Agency i Paris-Ile-de-France.

Dominique har bred europeisk erfaring og har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til kultur og bærekraftig utvikling, blant annet kartleggingen av initiativer  i Paris-regionen med eksempler fra kulturminner og nåværende kulturhistoriske minnesmerker.

Han er spesielt opptatt av hvordan kulturarv kan bidra til bærekraftig byutvikling og planlegging og på hvilken måte kulturminner kan skape byliv og styrke identitet i lokalsamfunnet.

Dominique har en master i by- og regionalutvikling fra Universitetet Rabelais i Tours og l’Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées i Paris.

Oppdatert 18.09.2014

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=24