Ledelse

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
HaugenAnnikaAvdelingsleder / forskerBygningsavdelingenOslo2335506741643690
Annika forsker på hvilken innvirkning klima har på eldre bygninger.

Annika HaugenAvdelingsleder / forsker

Telefon: 23355067Mobil: 41643690

Biografi

Annika Haugen er sivilingeniør, har doktorgrad, er forsker II, og har vært i NIKU siden 1997.

Hennes hovedarbeidsområder er klimatekniske problemstillinger i eldre bygningskonstruksjoner og tekniske problemstillinger relatert til murkonstruksjoner. I senere år har hun også arbeidet med de utfordringer som klimaforandringene og energisparetiltak medfører før den eldre bygningsmassen. Hun arbeider i Bygningsavdelingen i NIKU.

Haugen har tidligere arbeidet på arkitektkontor i Sverige og hos Riksantikvaren i Oslo. I tillegg har hun vært doktogradsstipendiat på Arkitekthøgskolen i Oslo og tok i 1997 doktorgraden med avhandlingen ”Uppvärmning och bevarande av medeltida stenkyrkor, en byggnads-och klimatteknisk studie av naturstensmurverk”."


22.05.2014

Paludan-MüllerCarstenAdministrerende direktørLedelseOslo2335501093266841

Carsten Paludan-MüllerAdministrerende direktør

Telefon: 23355010Mobil: 93266841

Biografi

Som administrerende direktør har Carsten Paludan-Müller det daglige lederansvaret for instituttets virksomhet.

Han har særlig fokus på instituttets rammevilkår og dets strategiske retning innen fag og forskning.  Videre jobber han med å fremme NIKUs internasjonale engasjement og utvikle dets nettverk.

Paludan-Müller har gjennom en årrekke bidratt som ekspert i Europarådets arbeid med videreutvikling og oppfølgning av konvensjonene vedrørende kulturarv.

Han er korresponderende medlem av “Deutsches Archäeologisches Institut”, vitenskapelig rådgiver for CRIC, et prosjekt om kulturarv og konflikt finansiert av EU og koordinert av universitetet i Cambridge, medlem av styret for Institutt for Arkeologi, Kunst og Historie ved Universitetet i Oslo og medlem av styret for Miljøalliansen (miljøforskningsinstituttenes interesseorganisasjon).

Paludan-Müller har hatt lang karriere i Danmark som fylkesarkeolog, museumsleder og ekspedisjonssjef i Danmarks nasjonale kulturminneforvaltning. Han hadde et års British Council Scholarship ved universitetet i Cambridge før han i 1979 tok magistergrad i forhistorisk arkeologi ved Københavns Universitet.

Paludan-Müller, C. (2009) Europe – A constrained and fragmented space on the edge of the continental landmasses. Crossroad, battlefield and melting pot. In: Heritage and Beyond. pp. 83-92. Strasbourg, Council of Europe.

MyrvollElin RoseAvdelingsleder / arkeologNordområdeTromsø7775042495062570
Elin Rose tar med kamera for å dokumentere kulturminner i Nord-Norge.

Elin Rose MyrvollAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 77750424Mobil: 95062570

Biografi

Myrvoll er leder for Nordområdeavdelingen i Tromsø og har arbeidet i NIKU siden 1999. 

Myrvoll har sin har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystemer), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Myrvoll har tidligere arbeidet 6 år i kulturminneforvaltningen i Finnmark fylkeskommune, og to år ved Várjjat Sámi Musea i Unjárgga /Nesseby kommune. Hun har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på nordnorsk og samisk kulturhistorie.

Myrvoll skrev doktoravhandlingen "I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning" ved Universitetet i Tromsø.

______________________________________________________________________

PaascheKnutAvdelingsleder / arkeologDigital dokumentasjon, kulturminner og landskapOslo2335521199511510
Knut med en skipsdel fra middelalderen. I 2011 tok han doktorgraden på Tuneskipet.

Knut PaascheAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 23355211Mobil: 99511510

Biografi

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU.

Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

I tillegg har han jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

I senere tid har Paasche, i tillegg til lage et nytt rekonstruksjonsforslag til Tuneskipet, blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

Nåværende forskningsfokus er først og fremst på metodiske tilnærminger til arkeologifaget, derav mulighetene tekniske nyvinninger gir for å forbedret feltdokumentasjon: satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder. Paasche leder blant annet den norske delen av forskningsprosjektet “Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology”, samt det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet “1537 kontinuitet eller brudd”.

Paasche er Magister i Nordisk arkeologi med hovedvekt på middelalder. Paasche har en doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter med en rekonstruksjon av Tuneskipet som eksempel.

JohansenLise-Marie ByeAvdelingsleder / arkeologArkeologiske undersøkelserOslo2335504348137516

Lise-Marie Bye JohansenAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 23355043Mobil: 48137516

Biografi

Lise-Marie Bye Johansen er arkeolog og har arbeidet i NIKU siden 2005.

Johansen arbeider hovedsakelig med arkeologiske utgravninger og miljøovervåkningsprosjekter i gamlebyen i Oslo.

Johansen har i de siste ti årene vært prosjektleder for undersøkelser i forbindelse med utviklingen av fjordbyen i Bjørvika.

Johansen har spesialkompetanse innen prosjektering og gjennomføring av arkeologi på anlegg.
Lise-Marie er cand. philol. og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo.


11.11.2014

 

LønnumMarie LouiseØkonomidirektørLedelseOslo2335515498203096
Marie Louise holder orden på regnskapet.

Marie Louise LønnumØkonomidirektør

Telefon: 23355154Mobil: 98203096

Biografi

Marie Louise Lønnum er økonomidirektør i NIKU.

BraathenNinaHR-direktørLedelseOslo9807427498074274

Nina BraathenHR-direktør

Telefon: 98074274Mobil: 98074274

Biografi

Nina Braathen er HR-direktør i NIKU med ansvar for bl.a arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, velferdsordninger, forhandlinger og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Nina er utdannet sosionom fra Norges sosial- og kommunalhøyskole (NKSH). Hun avslutter våren 2016 en Executive Master of Managementgrad ved BI med fokus på HRM (Human resource management), personal- og arbeidsjus og consulting. 

Nina har vært ansatt i NIKU fra 2016. Hun har tidligere arbeidet som konsulent og som leder i tre bydeler i Oslo Kommune. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som personalsjef i Norges Idrettsforbund.

EriksenStefkaForskningsdirektørLedelseOslo2335520590707539

Stefka EriksenForskningsdirektør

Telefon: 23355205Mobil: 90707539

Biografi

Stefka G. Eriksen er forskningsdirektør i NIKU.

Stefka har ansvaret for å samordne NIKUs forskningsvirksomhet. Hun har blant annet ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskaplig publisering og utdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse. Videre koordinerer hun disse satsningene opp mot Forskningsrådet, Riksantikvaren,  Miljøverndepartementet og europeiske forskningsprogrammer.


Stefka har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur, pedagogikk og kognisjon i norrøn middelalder, med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.

17.11.2015

BergSveinung KrokannAvdelingsleder / forsker / samfunnsgeografKulturarv og samfunnOslo23355153 90501836

Sveinung Krokann BergAvdelingsleder / forsker / samfunnsgeograf

Telefon: 23355153 Mobil: 90501836

Biografi

Sveinung Krokann Berg er samfunnsgeograf, forsker og avdelingsleder for Samfunn og forvaltning i NIKU. Sveinung har vært i NIKU siden 2006 og er i sluttfase av en PhD i eiendomsutvikling ved Institutt for Landskapsplanlegging, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Sveinung er utdannet samfunnsgeograf fra UiO og har arbeidet 10 år i Oslo kommune som planlegger tilknyttet Plan- og bygningsetaten, Rådhuset og Byantikvaren.

Sveinung er opptatt av hvordan ny bruk av det eksisterende bylandskapet kan bidra til innovasjon og nyskaping av urbane strukturer og hvordan kulturarv kan fungere som utviklingspotensial og representere både kulturell og økonomisk verdi. Gjenbruk og transformasjon av industriområder i den post-industrielle byen har de siste årene utgjort forskningsfokus med byer som Drammen, Larvik og Oslo som eksempler.http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=13