Flybåren laserskanningI bildet til venstre vises all vegetasjon. Bildet til høyre viser behandlet data med vegetasjonen fjernet. Sirklene som kommer frem er gravhauger, som er maskert av vegetasjonen i bildet til venstre.

Laserskanning fra fly

NIKU har siden 2005 gjennomført flere laserskanningsprosjekter hvor forskjellige landskaper i forskjellige deler av landet har blitt skannet fra fly. I de senere årene har laserteknologi utviklet seg fra å være noe som var forbeholdt snevre interesser til å få stor og variert anvendelse som dekker et bredt spekter av betydning for nærings- og samfunnsvikling.

Ved hjelp av laserskanningsinstrumenter montert i fly er det mulig å lage høyoppløselige modeller av hele landskap. Flybåren laserskanning ble første gang tatt i bruk i arkeologien litt innpå 2000-tallet og kan betegnes som et kvantesprang innenfor kartlegging og visualisering av kulturminner.

En av de fremste fordelene ved flybåren laserskanning er at man kan velge å jobbe med terrengmodeller der vegetasjonen er fjernet fra modellen. Vegetasjonsfrie terrengmodeller egner seg godt til å analysere, tolke og visualisere forhold på bakken i 3D fra alle vinkler og aspekter som ligger mellom froske- og fugleperspektiv.

Metoden er dels tatt i bruk til å kartlegge godt synlige og kjente kulturminner i jordbrukslandskapet men fungerer best til å identifisere og kartlegge kulturminner i skog. I det siste har flybåren laserskanning også vært brukt innen hagearkeologi. Formålet med laserskanningsprosjektene som NIKU har gjennomført har vært å teste ut bruken av flybåren laserskanning i forhold til å påvise og dokumentere kulturminner fra lufta med et spesielt fokus på kulturminner i skog.

Gjennom flere forsknings- og utviklingsprosjekter jobber NIKU med å optimalisere bruken av flyskanning innenfor forvaltning, forskning og formidling av kulturminner. Det arbeides også med å utvikle metoder for miljøovervåking basert på denne metoden. Metoden kan fremdeles betegnes som ny og det sees en stadig voksende interesse for å ta i bruk dette som et verktøy innenfor kulturminneforvaltning og -forskning. 

Publisert