NIKU i Europeisk nettverksprosjekt: ArchaeoLandscapes

ArchaeoLandscapes Europe er et femårig europeisk nettverksprosjekt som skal fremme kunnskap om og forskning på bruk av flyarkeologi og andre avanserte fjernmålingsmetoder. Flyfoto, satellittbilder, geofysiske undersøkelser og luftbåren laserskanning (LiDAR) er teknikker som brukes i økende grad til arkeologisk dokumentasjon og kartlegging. Men i hvilken grad disse metodene er tatt i bruk varierer veldig fra land til land.

– I deler av Europa er flyfoto godt innarbeidet i arkeologien, mens det andre steder knapt brukes i det hele tatt. Dette kan skyldes mangel på rett kompetanse innen enkelte land, eller mangel på bevissthet om potensialet til disse teknikkene. Videre kan det skyldes ulike fagtradisjoner, mens det i enkelte land til og med kan være politiske og juridiske hindringer i veien for å ta i bruk disse, sier Ole Risbøl, som deltar i prosjektet fra NIKUs side.

ArchaeoLandscapes Europe skal fremme idéutveksling, forskning, undervisning og nettverksbygging blant universiteter og forskningsinstitusjoner. Prosjektet gjennomføres innenfor rammene av EUs Culture-program, ledes av arkeologisk institutt ved Universitetet i Frankfurt og involverer i tillegg til NIKU partnere fra 26 ulike institusjoner samt 44 assosierte partnere fra i alt 30 europeiske land samt Australia og USA.

Det samlete budsjett er på 5 millioner Euro, hvor halvparten kommer fra EU og resten fra deltakerne, som er forskningsinstitusjoner, kulturminneforvaltning, universiteter og non-profit organisasjoner som Aerial Archaeology Research Group (AARG).

Målsetningen er at prosjektet skal bidra til økt kunnskap, oppmerksomhet, aktivitet og bedre kompetanseoverføring mellom deltakerlandene gjennom åtte arbeidspakker, hvor NIKUs deltakelse er konsentrert om to.

Den ene arbeidspakken går på å sikre bedre utnyttelse av eksisterende flyfotoarkiver over hele Europa gjennom å undersøke, vurdere og gjøre deres potensiale kjent for kulturminneforskning og forvaltning. Det finnes store mengder historiske flybildeopptak i både norske og utenlandske arkiver av stor relevans for kulturhistoriske problemstillinger både på kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsnivå. Dette er et lite utnyttet potensiale især hva angår de mange flybilder som ble tatt i Norge under 2. verdenskrig og den kalde krigen og som finnes i stort antall i utenlandske arkiver.

Den andre arbeidspakken går på å forske på bruk av flyskanning, satellitt og andre former for fjernmåling og web-baserte geografiske systemer i arkeologi og landskapsforskning. Møter, konferanser, flyfotokurs, tekniske kurs, utstillinger og publikasjoner utgjør ryggraden i prosjektet.

Oppstartsmøtet for ArchaeoLandscapes Europe fant sted i Bucuresti i 2010 og prosjektet løper frem til september 2015. Våren 2015 vil prosjektet avholde en avslutningskonferanse i Frankfurt.

Sist oppdatert 03.04.2014

NIKU i Europeisk nettverksprosjekt: ArchaeoLandscapes
I bildet til venstre vises all vegetasjon. Bildet til høyre viser behandlet data med vegetasjonen fjernet. Sirklene som kommer frem er gravhauger, som er maskert av vegetasjonen i bildet til venstre.