CIENS-rapport.jpg

Protecting the Past and Planning for the Future

- Results from the project “Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning” (Urban WATCH)

Denne CIENS-rapporten oppsummerer hovedfunnene i prosjektet “Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning” (Urban WATCH), finansiert av Norges forskningsråd gjennom MILJØ2015 programmet, med økonomisk støtte også fra Riksantikvaren og Norges geologiske undersøkelser (NGU). Prosjektet startet i 2012 og ble avsluttet i 2015. Det ble ledet fra NIVA.

Rapporten består av fem kapitler. Etter en kort introduksjon (kapittel 1), blir funn fra prosjektet presentert i kapitlene 2, 3 og 4. Kapittel 2 gir en presentasjon av hvordan offentlige myndigheter i Bergen og Oslo håndterer utfordringer knyttet til vann, kulturminnevern og planlegging. Kapittel 3 beskriver hvordan utfordringer med overflatevann kan håndteres og bidra til bedre bymiljø. I kapittel 4 blir tre ulike tema berørt: spørsmålet om modeller for jord-vannbalanse i umettede arkeologiske lag, overvåkningsmetoder i arkeologiske lag, og sist i kapittelet presenteres data fra en evaluering om bruk av en nasjonal standard (NS9451) for miljøovervåkning og undersøkelser av arkeologiske kulturlag. I kapittel 5 drøftes og oppsummeres noen av funnene i rapporten.

Serietittel: CIENS-rapport 1-2015

Forfattere: Kjell Harvold (NIBR), Kari C. Larsen (NIKU), Johannes de Beer (NGU), Floris Boogaard (TU Delft), Vibeke Vandrup Martens (NIKU), Henning Matthiesen (Nationalmuseet), Tone M. Muthanna (NTNU), Anna Seither (NGU), Ragnhild Skogheim (NIBR), Michel Vorenhout (MVH Consult)

I tillegg har Rory Dunlop (NIKU) bidratt i prosjektet med feltarbeid, erfaringer, og ikke minst språklig korrektur på hele rapporten.

Les hele rapportenProtecting the Past and Planning for the Future - Results from the project “Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning” (Urban WATCH)