By og plan

By og plan-avdelingen har kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer i planlegging, forvaltning og samfunnsutvikling.

•    Hvordan kan byens historie og dens kulturminner være en ressurs for å skape et godt bymiljø og være en levende «nærhetsby» ?
•    Hvordan kan kulturminneverdier i byen brukes i planleggingen av dagens og fremtidens byer?  
•    Hva er effektene av urbaniseringen på kulturminner i byens randområder og andre landskap?
•    Hvordan kan urban kulturarv skape gode relasjoner mellom mennesker og være en identitetsskapende ressurs for dagens og morgendagens generasjoner?

By- og planavdelingen:

  • Utfører forskning og utredning på urban kulturarv sin rolle i en bærekraftig og robust byutvikling
  • Produserer beslutningsrelevant kunnskap gjennom analyser av urban-historiske prosesser og kulturarvsverdier.
  • Er faglig rådgiver i komplekse planprosesser, verdiskapingsprosjekter og samfunnsutviklingsspørsmål i byer og tettsteder som krever god og fruktbar dialog mellom mange parter. For å få dette til må man tenke nytt om transformasjon, tilpasning og utvikling av den eksisterende byen.
  • Forsker på og er rådgiver for utviklingsprosjekter med fokus på kulturelt og sosialt mangfold, involvering av lokalsamfunnet samt integrering av innovative miljø- og klimavennlige løsninger som skaper gode bo- og leveforhold i urbane miljøer.

_______________________________________________________________________________________________

Nytt nettverk: Byfortetting og bruk av urban kulturarv

Nytt nettverk: Byfortetting og bruk av urban kulturarv

NIKU har fått støtte til et nettverk som skal utforske urban kulturarv og fortetting i bykjerner.

Les mer om Nytt nettverk: Byfortetting og bruk av urban kulturarv
Vurdering av utbyggingspotensial for Halden kommune

Vurdering av utbyggingspotensial for Halden kommune

Hva er tålegrensen og konsekvensene for utbygging i et historisk bymiljø?

Les mer om Vurdering av utbyggingspotensial for Halden kommune
Public Archaeoogy - bruk av arkeologi i dagens samfunn

Public Archaeoogy - bruk av arkeologi i dagens samfunn

I det seneste volumet av World Archaeology er hovedtemaet Public Archaeology. Allmennhetens syn på og bruk av arkeologi i dagens samfunn er et tilskudd til et stadig mer aktuelt forskningsfokus innenfor kulturarvsstudier som handler om kulturarvens demokratisering; et fokus som også er etterspurt kunnskap i forvaltningen og blant andre aktører med interesse for å ta i bruk kulturminner og kulturarv som en samfunnsressurs.

Les mer om Public Archaeoogy - bruk av arkeologi i dagens samfunn
Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs

Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs

Hvordan kan kulturmiljøer og kulturminner bidra til å generere byliv og positiv næringsutvikling? Hvordan kan vi ta vare på verneverdige byområder parallelt med å dekke behov for egnede og tidsriktige forretningslokaler?

Les mer om Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs
Verdivurderinger og lokal medvirkning

Verdivurderinger og lokal medvirkning

Hvordan blir demokrati, medvirkning og kulturelt mangfold ivaretatt i dagens planlegging og byutvikling? Hvilke kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn for beslutninger som tas?

Les mer om Verdivurderinger og lokal medvirkning
Byen som ressurs

Byen som ressurs

13 byer i Norge har siden 2008 hatt et felles klimamål. Å skape framtidens byer - byer med reduserte klimautslipp, tilpasset klimaendringene og med bedre bymiljø.

Les mer om Byen som ressurs