Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs

Hvordan kan kulturmiljøer og kulturminner bidra til å generere byliv og positiv næringsutvikling? Hvordan kan vi ta vare på verneverdige byområder parallelt med å dekke behov for egnede og tidsriktige forretningslokaler?

NIKU, representert ved Dominique Sellier og Joar Skrede, har vært på konferansen «Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs». Konferansen var arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Riksantikvaren, Bergen kommune med flere. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sa i sitt foredrag at ‘byer uten historie, er byer uten identitet’ og pekte på viktigheten av ikke å se historiske bymiljøer som et hinder for næringsutvikling – tvert om. Jørn Holme fortalte at kulturminner handler om tre ting: kunnskap, opplevelser og bruk. Sundtoft viste til NIKUs rapport om transformasjon av gamle industribygg til nye formål som et godt eksempel på sistnevnte – vern gjennom (ny) bruk. Dette ble av flere ytret som sentralt når en skal generere attraktive og levende bysamfunn. Mange foredragsholdere formidlet om lokale prosjekter hvor kulturarven har blitt aktivisert for å skape stedstilhørighet og ny entusiasme – fra Vadsø i nord til Norwich i øst-England. Konferansen var et møtested for folk i kulturminneforvaltningen, eiendomsutviklere og representanter fra handel- og næringsliv.

Se hele programmet

Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs

Foto: J. Skrede, NIKU.