profil_demokrati og urbanisering.jpgDemokrati og urbanisering

Verdivurderinger og lokal medvirkning

Hvordan blir demokrati, medvirkning og kulturelt mangfold ivaretatt i dagens planlegging og byutvikling? Hvilke kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn for beslutninger som tas?

Dette er sprøsmål som ble diskutert på Norsk Planmøte arrangert av Norsk bolig- og byplanforening 20.-21. oktober. Tema var Demokrati og urbanisering. Om planlegging, verdier og rettigheter. Gro Jerpåsen  hold innlegget: "Kulturhistorisk stedsanalyse og lokal medvirkning: hvem identifiserer verdiene?". Foredraget tok utgangspunkt i erfaringene som NIKU har fra både forskningsprosjekter og oppdrag omkring verdivurderinger og lokal medvirkning og pekte på hvilke utfordringer dette medfører. I verdivurdering av kulturminner og kulturmiljø i planlegging og utvikling av byer og tettsteder tar vi blandt annet utgangspunkt i DIVE-analyse