syria.jpg

Ekspert-anbefalinger fra konferansen «Fighting the looting of Syria’s cultural heritage»

Konferansen "Fighting the looting of Syria’s cultural heritage" ble holdt i Sofia 16. september 2015, og var organisert av Den Kongelige Norske Ambassade i Sofia og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) under UNESCOs beskyttelse og i samarbeid med det Bulgarske Innenriksdepartement og den Kypriotiske Ambassade i Sofia.

Ekspertene, som deltok i den konkluderende oppsummering på konferansen, ga følgende anbefalinger til regjeringer og internasjonale organisasjoner. Anbefalingene er «ideelle» i den forstand at de er gitt med forståelse for at forskjeller mellom de ulike land med hensyn til lovgivingstradisjoner og politisk kontekst, nødvendigvis vil føre til forskjeller i hvordan anbefalingene blir mottatt og fulgt opp. Anbefalingene er gitt bare på vegne av de uavhengige eksperter og ikke på vegne av UNESCO eller regjeringer som har vært representert på konferansen.

Anbefalinger for umiddelbar handling

 1. Vi anbefaler å bytte ut retorikken rundt ødeleggelsen og plyndringen av Syrias kulturarv: I stedet for å gi IS og andre skyldige den anerkjennelsen de søker ved å fordømme dem som fiender av moderne sivilisasjon, bør vi fordømme dem for den ødeleggelse de forårsaker på Syrias fremtid ved å ødelegge befolkningens kulturarv.
 2. Vi anbefaler en generell kampanje mot det å selge og kjøpe ulovlige antikviteter. Kampanjen bør frontes av en internasjonalt kjent person i rollen som «Goodwill-Ambassadør».
 3. Vi anbefaler iverksettelse av nasjonale og internasjonale informasjonskampanjer rettet mot «uskyldige» kjøpere av ulovlige antikviteter. Kampanjene skal informere om hvilke typer antikviteter man må unngå å kjøpe og hvilken kvalitet av dokumentasjon man må kreve for å være sikker på at det er lov å kjøpe.
 4. Vi anbefaler at bevisbyrden for at en antikvitet er «ren» legges både på selger og kjøper/eier uavhengig av hvorfra i verden gjenstanden kommer. Dette blir da en global oppfølgning av de prinsipper som er lagt fast for EU-medlemsstater i EU-direktiv 2014/60[1]. Bevisene må være i form av en papirdokumentasjon som viser gjenstandens historie fra dens opprinnelsessted og måten den blev hentet ut på, hvis den er hentet ut etter 1970[2], og må omfatte oversikt over de ulike eiere frem til i dag.
 5. Vi anbefaler at forsikringsselskaper må pålegges krav om å forlange dokumentasjon for at en samling er «ren» (ikke inneholder ulovlige antikviteter) før de aksepterer å forsikre den. Forsikringsselskapene må ha plikt til å anmelde funn av ulovlige gjenstander i en samling til myndighetene.
 6. Vi anbefaler å støtte opprettelsen av en nettbasert tjeneste til deling av informasjon om plyndring av og handel med syriske antikviteter. Dette skal være som en hjelp for at de spredte miljøer som rundt om i verden jobber for å stanse dette, kan dele med hverandre og med myndighetene, slik at de begrensede resurser ikke blir brukt på å gjøre noe som allerede gjøres av andre.
 7. Vi anbefaler at de internasjonale arkeologiske ekspedisjoner, som før krigen hadde utgravninger i Syria, gjør sine funnkataloger tilgjengelige slik at det blir enklere å spore antikviteter som har blitt stjålet fra ekspedisjonenes funnmagasiner.
 8. Vi anbefaler at profesjonelle europeiske organisasjoner og internasjonale nettverk innenfor arkeologi, museer og kulturminneforvaltning engasjerer seg i kampanjer mot plyndring og illegal handel.
 9. Vi anbefaler at transparente «safe havens» etableres for sikker oppbevaring av syriske antikviteter som har blitt beslaglagt av myndigheter, enten fordi de har blitt identifisert som ulovlige, eller fordi de tas vare på for å unngå plyndring. Kataloger over gjenstandene som har blitt tatt i forvaring, må holdes oppdatert og gjøres tilgjengelige for UNESCO.
 10. Vi anbefaler at det utvikles måter for å støtte de som innenfor Syrias grenser fremdeles jobber for å ta vare på landets kulturarv.
 11. Vi anbefaler å øke støtten til nasjonale toll- og grensemyndigheter i alle berørte land, inklusive Syrias naboland, for å øke innsatsen mot smugling av ulovlige antikviteter. Støtten må gis i form av utdannelse, trening og adgang til informasjon og rådgiving fra eksperter på Syrisk kulturarv.
 12. Vi anbefaler at europeisk lovgiving mot ulovlig handel med antikviteter harmoniseres på et nivå som minimum svarer til det nåværende tyske.
 13. Vi anbefaler at det tas globale initiativer for å nøytralisere og ødelegge de globale kriminelle nettverk som kombinerer handel med ulovlige antikviteter og andre typer kriminalitet.

Anbefalinger for post-konflikt handlinger

 1. Vi anbefaler å allerede nå forberede programmer som kan støtte etableringen av velfungerende kulturarvsforvaltning i de syriske områder på en måte som kan tilpasses etterkrigstidens politiske orden.
 2. Vi anbefaler å allerede nå forberede en innsats for å stanse fortsatt plyndring når krigen stanser. En slik innsats burde integreres i en eventuell fredsskapende eller fredsbevarende misjon.
 3. Vi anbefaler å allerede nå forberede et internasjonalt hjelpeprogram til restaurering av krigsskadet kulturarv. Programmet må sikre involvering av den lokale befolkning og det må kunne oppfattes balansert slik at det på lik linje tilgodeser kulturarv fra alle befolkningsgrupper i det splittede land.

Carsten Paludan-Müller, NIKU, Konferansemoderator

 Les mer om konferansen

Les saken på engelsk: Expert recommendations - Fighting the looting of Syria´s cultural heritage


[1] Directive 2014/60, on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State and amending Regulation (EU) No 1024/2012.

 

[2] 1970 er året for vedtakelsen av “UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property”