Profil_levanger.jpgUtsyn over Levanger, Nord-Trøndelag. Foto: NIKU

Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap

På opprag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det blitt laget en samlet oversikt over og analyse av eksisterende verktøy og metoder for kartlegging og/eller analyse av landskap. Dette kan brukes som et underlag for kommunene og fylkenes arealplanlegging, konsekvensutredninger og landskapsforvaltning.

Rapporten er utarbeidet i perioden november 2014 - april 2015. Prosjektgruppen har bestått av  Gro B. Jerpåsen (prosjektleder) og Anneli Nesbakken ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Lars Erikstad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Morten Melby ved Miljøfaglig Utredning (MFU). Kontaktperson i departementet har vært Liv Kirstine Mortensen.

Denne rapporten gir en oversikt over et utvalg av metodene og verktøyene og deres egenskaper og egnethet, vurdert opp mot landskapstyper, formål og problemstillinger. De vurderte metodene er delt inn i 3 kategorier som tilsvarer ulike skalanivå og tilnærminger tilpasset problemstillingene/oppgavene de benyttes til (landskapstypekartlegging, landskapsanalyser og stedsanalyser). Vi har konkludert med at de ulike metodene ikke står i motsetning til hverandre, men bør ses i sammenheng og kan utfylle hverandre. Det innebærer blant annet at metoder som har hovedfokus på de fysiske og mest synlige sidene ved landskap kan kombineres med metoder som i større grad fanger opp de mindre synlige, usynlige, immaterielle og kulturelle sidene ved landskap, og at kartleggingsmetoder kan fungere som underlag for kvalitative landskaps- og stedsanalyser.

Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap


En landskapsanalyse kan fremstilles som en prosess som omfatter forberedelse, kartlegging og beskrivelse, tolking og karakterisering, verdisetting og forvaltning (Modifisert fra: Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren 2010). Det er utviklet ulike metoder for hele eller deler av denne prosessen. Metodene kan anvendes isolert eller settes sammen i kombinasjoner.

Noen av de beskrevne metodene produserer nasjonale datasett som er en viktig ressurs for de øvrige metodene. De nasjonale datasettene kan også være et utgangspunkt for fastsetting av nasjonale strategier for landskap. Landskapsverdi vil alltid forholde seg til, de til enhver tid, gjeldende forventninger, strategier og politiske føringer. Landskapsstrategier og føringer er noe som bør utarbeides og tidvis revideres lokalt og regionalt for at landskapsvurderinger skal kunne fungere hensiktsmessig og være beslutningsrelevante.

Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap


Geologiske kart har en lang tradisjon både internasjonalt og i Norge. Over vises et utsnitt av det første landsdekkende geologiske kartet over England og Skottland laget av William Smith fra 1815. http://www.williamsmithonline.com/

Les hele NIKU oppdragsrapport 14/2015 "Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap"