spydeberg_profil.JPG

Integrert landskapsanalyse for deler av Spydeberg

Landskapsanalysen for Skjærsaker-Heli-Giltvedt kan sees som et innspill til den lokale oppfølgingen av Riksantikvarens KIK-prosjekt - kulturminner i kommunen. Dette prosjektet tar sikte på å styrke kulturminnevernet i kommunene med anbefalinger om at det utarbeides kommunale kulturminneplaner.

Planer om et nytt massedeponi og utvidelse av steinbrudd truer betydelige samfunnsverdier i landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt i Spydeberg. NIKU har gjennomført en integrert landskapsanalyse av området. Ut fra de utvalgte kriteriene presentert i denne rapporten, viser Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet særskilte ressurser med natur- og kulturhistoriske verdier som har lokal, regional og nasjonal dimensjon og potensial.

Rapporten følger en metode for integrert landskapsanalyse som NIKU har utviklet for slike prosjekter. NIKU har vurdert området ut fra følgende forhold:

  • Tiltaksområde
  • Kulturmiljø
  • Landskapsrom
  • Kommune, regionalt/fylke, nasjonalt skalanivåer

Rapporten viser at området Skjærsaker-Heli-Giltvedt har mange natur- og kulturhistoriske verdier av både lokal, regional og nasjonal verdi, samt potensial for ytterligere funn. Bevaringen av kulturlandskapet kan da begrunnes ut fra de verdier landskapet har. Behovet for en arealdisponering med vektlegging av å bevare de betydningsfulle landskaps- og kulturelementene i kulturmiljøet, og et utvidet verneområde over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, er derfor nå en sterk anbefaling fra vår side.

Oppdraget er utført av NIKU ved landskapsarkitekt/arkitekt Véronique K. Simon og arkeolog Inge Lindblom med bidrag fra Olav M. Skulberg og Per Kr. Skulberg. Øvrige kontaktpersoner har vært Ulf T. Kolstad, Eirik Juel og Jon Gunnar Weng. Oppdraget utført for Naturvernforbundet i Nordre Østfold og Fortidsminneforeningen, avdeling Indre Østfold.

Les rapporten: Landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt. Et natur- og kulturhistorisk område i Spydeberg med nasjonal samfunnsverdi.