Velkommen til seminar: Hva er kritisk kulturarvforskning i Norge?

Velkommen til seminar: Hva er kritisk kulturarvforskning i Norge?

I samarbeid med Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, ønsker styret i ACHS-Norway velkommen til årsmøtet for den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway).

Les mer om Velkommen til seminar: Hva er kritisk kulturarvforskning i Norge?
Kulturminner og samfunn

Kulturminner og samfunn

Kulturminner er en del av våre daglige omgivelser, om vi tenker på dem som ”kulturminner” eller ikke. De er spor etter menneskers aktivitet i fortiden, men kan like gjerne være i aktiv bruk i dag. Kulturminner og –miljøer forstås i dag som miljøressurser, men de kan også ha betydning for identitetsopplevelse og være viktige for historieformidling både lokalt, nasjonalt og globalt. Hva som er et ”kulturminne” er ikke entydig, og forståelsen av hva dette kan være har endret seg over tid og mellom ulike grupper. NIKU driver forskning på dette feltet fordi det er viktig å skaffe fram ny kunnskap om hva kulturminner er og kan være for ulike grupper, og hvordan og hvorfor dette kan være i endring.

Det vil alltid være samfunnet her og nå som bestemmer hva vi vil skal ha verdi. Politisk vedtatte lover og mål for offentlig forvaltning, er et utrykk for enighet om hvilke kulturminner som vårt samfunn mener skal ha en særlig form for beskyttelse. Det er viktig å ha løpende oppdatert kunnskap om hva slags konsekvenser samfunnsmessige endringer kan ha, for blant annet å kunne styre virkemiddelbruk mot bedre måloppnåelse. NIKU driver derfor forskning og utredning knyttet til offentlig sektor og virkemiddelbruk knyttet til forvaltning av kulturminner og –miljøer.

En del av våre kulturminner er valgt ut av offentlig forvaltningen som ”fredet” etter kulturminneloven og må tas vare på etter lovbestemte regler. Andre kulturminner velges ut etter kommunale prosesser og beskyttes gjennom plan- og bygningsloven. NIKU har fagkompetanse når det gjelder kulturminnefaglige utredninger og verdivurderinger, og kan bidra med rådgivende uttalelser på dette området.

Kulturminnefaglig ekspertise i nytt regjeringskvartal

Kulturminnefaglig ekspertise i nytt regjeringskvartal

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er involvert i tre spennende prosjekter omkring nytt regjeringskvartal.

Les mer om Kulturminnefaglig ekspertise i nytt regjeringskvartal
Ny bok med NIKU-bidrag

Ny bok med NIKU-bidrag

Forsker Knut Fageraas har bidratt med et kapittel i boken Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures (2016), som utgis i Routledge Human-Animal Studies Series.

Les mer om Ny bok med NIKU-bidrag
Utarbeiding av mal for skjøtselsplaner for større og helhetlige kulturlandskap

Utarbeiding av mal for skjøtselsplaner for større og helhetlige kulturlandskap

NIKU er involvert i et prosjekt for å lage mal for skjøtselsplaner for større og helhetlige kulturlandskap sammen med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).

Les mer om Utarbeiding av mal for skjøtselsplaner for større og helhetlige kulturlandskap
Naturverdier under press - Norsk miljøforskning mot 2015

Naturverdier under press - Norsk miljøforskning mot 2015

Forskningsrådets Miljø2015-konferanse foregår i Trondheim torsdag-fredag 6.-7. november.

Les mer om Naturverdier under press - Norsk miljøforskning mot 2015
Kulturminner i byutvikling

Kulturminner i byutvikling

Hvordan kan kommuner i samarbeid med eiendomsultviklere, grunneiere, kulturaktører og næringslivet ta i bruk kulturminner som ressurs i byutviklingen for å skape attraktive levende byer?

Les mer om Kulturminner i byutvikling