Forside: Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures (2016)

Ny bok med NIKU-bidrag

Forsker Knut Fageraas har bidratt med et kapittel i boken Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures (2016), som utgis i Routledge Human-Animal Studies Series.

Der skriver han om hvordan verdensarvstatusen til Vegaøyene i Nord-Norge har bidratt betydelig til økt mulighet for både å sikre ærfuglbestanden, opprettholde ederdunsproduksjon som kulturell praksis og bevare det karakteristiske kulturlandskapet med små ærfuglhus (e-hus/e-baner) som ligger spredt omkring overalt – selve kjerneverdiene i verdensarven.

Verdensarven er imidlertid basert på en bestemt oppfatning om forholdet mellom mennesker og ærfugl som en sosial kontrakt som typisk har vært forbundet med tradisjonelt husdyrhold. Fokuset på ærfugl som husdyr har ført til ensidig og antropomorfistiskforståelse av disse fuglenes relasjon til mennesker.

Samtidig har fokuset på dette som verdensarv overskygget andre deler av kulturhistorien som det verneverdige kulturlandskapet er et resultat av, særlig fiskeriet.

Dyr er som oftest alltid del av større politiske, økonomiske og sosiokulturelle praksiser som blant annet materialiserer seg i måter å huse, kontrollere og utnytte dyr gjennom domestisering. Dette har bidratt til mange kulturminner og tradisjoner som verdsettes som kulturarv knyttet til landbruk.

Artikkelen er et eksempel på hvordan forskningsfeltetAnimal Studies,som har fokus på dyrs betydning og rolle i menneskers liv, kan dras veksler på også for forskning på kulturarv. Det er et forskningsfelt som har vokst betraktelig gjennom den såkalteanimal turnog posthumanistiske perspektiver innenfor kultur- og samfunnsvitenskapene de siste tiårene.

Det har begynt å gjøre seg gjeldende innenfor landskapsforskningen på grunn av dyrs åpenbare tilstedeværelse og betydning for skjøtsel og historiske verdier. Det må forventes å bli langt viktigere også innenfor kulturarvsforskningen som bidrag til den bevegelsen som har skjedd også innenfor dette feltet mot levende og vitale aspekter ved kulturarv, bort fra den statiske oppfatningen av kulturminner og kulturlandskap som lenge regjerte.

For mer informasjon om bokens innhold og forfattere, se:

https://www.routledge.com/Animal-Housing-and-HumanAnimal-Relations-Politics-Practices-and-Infrastructures/Bjorkdahl-Druglitro/p/book/9781138854116

Kontaktperson: Knut Fageraas

Publisert