Kulturminneverdiar på Hardangervidda

Hvordan kan vi best ta vare på Hardangerviddas mange og varierte kulturminner og kulturmiljøer? NIKU bistår Hordaland, Telemark og Buskerud fylkeskommuner med å lage kulturminneplan for nyere tids kulturminner i Hardangervidda nasjonalpark og de tilgrensende landskapsvernområdene Skaupsjøen/Hardangerjøkulen og Møsvatn Austfjell.

Den skal være en del av gjeldende forvaltningsplan for disse verneområdene, og omfatter et mer enn 4 000 kvadratkilometer stort område i syv kommuner. Hardangervidda skiller seg ut fra andre norske nasjonalparker blant annet ved at over halvparten av arealet er privat grunn, og at det knytter seg omfattende bruksretter og -interesser til område til setring, jakt, fangst, fiske og annet friluftsliv. Det finnes 17 fjellstuer og turisthytter og et omfattende nett av turiststier og traktorsleper på Hardangervidda, som vitner om det store omfanget av ferdsel i verneområdene.

Kulturminneverdiar på Hardangervidda


NIKU og Hordaland fylkeskommune på befaring ved Holmsbu, Sandhaug, på Sentralvidda. Steinbuer er et karakteristisk innslag i nasjonalparken og vitner om tidligere setring, jakt, fangst og fiske.

Målet med kulturminneplanen er å sette forvaltningen i bedre stand til å sikre kulturminnene i nasjonalparken og verneområdene ved å være et praktisk hjelpemiddel med konkrete retningslinjer for verdivurdering, bruk, vedlikehold og restaurering av kulturminner, samt for oppføring av nybygg, ombygging og tilbygg/påbygg. Et hovedmål er å sikre helhetlig forvaltning på tvers av kommune- og fylkesgrensene og skape forutsigbare rammer for grunneiere og brukere.

Kulturminneverdiar på Hardangervidda


Stølsmiljø på Hellehalsen. Nøktern utforming er særpreget for bygningsarven etter utmarksbruken på Hardangervidda.

I august har NIKU sammen med Hordaland fylkeskommune vært på befaring på Hardangervidda for å se nærmere på noen av de kulturminnene som finnes, og for å kunne vurdere hvilke utfordringer som forvaltningen av dem innebærer, med mål om å finne de beste måtene for hvordan verne- og bruksinteressene kan veies opp mot hverandre.

Kontaktperson: Knut Fageraas