Norsk eierskap til skog og utmark i historisk perspektiv

Statskog SF er et av de statlige selskapene som Regjeringen gjennom eierskapsmeldingen har vurdert med hensyn til salg, sammen med blant andre Telenor, Kongsberg Gruppen og Flytoget. Kanskje særlig Regjeringens eierskapspolitikk med konsekvenser for Statskog har vært et hett debattema de siste ukene, som har handlet om det nasjonale eierskapet til norske naturressurser og vilkårene for allmenhetens tilgang til friluftsliv, jakt og fiske. Selv om regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige om ikke å gi fullmakt til salg av Statskogs eiendommer nå, er statsforetakets rolle fortsatt til vurdering, for innen 1. mars skal utredningen om modeller for privatisering av Statskogs skogvirksomhet legges fram.

NIKU har hatt spennende oppdrag med Statskogs eiendomsportefølje, virksomhetshistorie og kulturminner som del av landsverneplanarbeidet siden 2006. Landsverneplanen er ikke endelig vedtatt ennå. Virksomhetshistorien, derimot finnes i bokform, forfattet av forsker Knut Fageraas (NIKU, avd. Samfunn og forvaltning). Den viser at diskusjonen om privat eid grunn og statsgrunn, næringsvirksomhet og samfunnsoppdrag, har fulgt skog- og utmarksforvaltningen gjennom 150 år. Boken forteller om Statskogs mange virksomheter, verneområder og kulturminner. Et av de viktigste oppdragene selskapet har er å forvalte utmarka, ikke minst nasjonalparkene, slik som de store høyfjellsområdene Hardangervidda og Jotunheimen, samt mye av arealene i Nordland og Troms, gjennom oppsynsvirksomhet og tilrettelegging for ferdsel og bruk. Dette er omfattende behandlet i boka. Det samme er skogbruket, en annen av Statskogs viktigste virksomheter – som nå utredes for privatisering. Statskog forvalter 1/5 av Norges landareal, inkludert 6 % av landets produktive skoger, hvorav 2.6 % nå er utredet for salg.


Regjeringen vil gjennom salg av Statskog-eiendommer legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap. Opposisjonen kaller det å selge arvesølvet. Norges Jeger- og fiskerforbund er spesielt redd for allmenhetens muligheter for jakt og fiske. Arronderingssalg og tilvekst av nye skogeiendommer har vært en del av skogforvaltningens historie, men dette varslete eiendomssalget mener kritikerne får
store konsekvenser for fellesskapets verdier til fordel for privatinteresser. For å få kunnskap om skog- og utmarksforvaltningens eiendomshistorie, Statskogs virksomheter og rolle i natur- og kulturminnevernet, kan du lese i boken Mellom næring og samfunnsoppdrag.

Norsk eierskap til skog og utmark i historisk perspektiv

Boken kan bestilles gratis på Statskogs nettsider

Publisert