SØLEN over Galtsjøen POM.jpgSølenfjellene inneholder mange fangstanlegg for elg og rein fra jern- og middelalder. Foto: Per Olav Mathiesen, Unset, Rendalen.

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland

Hvordan oppnå ny kunnskap og hvordan forbedre implementeringen av kulturminneforvaltning og formidling i et samisk og norrønt grenseland? Prosjektet omhandler kulturhistorie, kulturminneforvaltning og museumsformidling innenfor et sørsamisk distrikt i Midt-Skandinavia, avgrenset til kommunene Rendalen og Engerdal i nordøstre Hedmark. Innenfor disse områdene, med dalfører, vassdrag, skoger og fjell, er det kulturminner og kulturspor av både samisk og nordisk karakter som daterer seg fra steinalder til historisk tid.

 Vi vil utforske tre problemstillinger:

 • Hvilke langsiktige kulturelle og sosiale prosesser har virket i konstruksjon og opprettholdelse av studieregionen som et samisk og nordisk grenseområde?
 • Hvordan fungerer organiseringen av kulturminnevernet i forhold til registrering, bevaring, verditilskriving og forståelse av etnisk ulike kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap?
 • Hvordan kan en pluralistisk, mangfoldig og til en viss grad kontroversiell og omdiskutert fortid formidles gjennom lokale og regionale museer og av andre relevante aktører?

Dette vil lede fram mot prosjektets hovedmål som er å tilføre ny og forskningsbasert kulturhistorisk kunnskap henimot kulturminneforvaltning og -formidling i regionen, gjennom å utvikle nye tankesett og modeller som kan benyttes som en ressurs for økt selvforståelse og utvikling av kulturnæring i lokalsamfunnet. Målet vil nås gjennom:

 • En analyse basert på utført forskning for å identifisere langsiktige kulturelle og sosiale prosesser som har virket i konstruksjon og opprettholdelse av et samisk og nordisk grenseområde i regionen. Resultatene fra analysen vil utgjøre en basis for å utrede gjeldende praksis innenfor kulturarvsfeltet:
 • Hvordan kommunal og regional forvaltning utøver sin praksis innenfor kulturminneforvaltningen samt deres samarbeid i relasjon til kulturminner, -miljøer og -landskap med ulik etnisk bakgrunn, og:
 • Hvordan denne delen av kulturhistorien er konstruert og formidlet i lokale og regionale museer.

Prosjektets aktiviteter er inndelt i fem arbeidspakker (WP):

 1. Prosjektadministrasjon og organisering
 2. Syntese og analyse av forskningsdata
 3. Kulturminneforvaltning
 4. Museumsformidling
 5. Syntetisering/sammenfatning

Kunnskapsutveksling og nettverksbygging vil utvikles gjennom aktiv deltagelse av tre referanse- og brukergrupper tilknyttet prosjektet: forvaltnings- og museumsgruppe (inkludert lokale ressurspersoner) samt en forskergruppe. Vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler vil utarbeides, og workshops  arrangeres underveis.

Prosjektet ledes av NIKU, prosjektleder Hilde Rigmor Amundsen, i samarbeid med:

 • Østlandsforskning
 • Linköpings universitet, Sverige
 • NTNU, Trondheim

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, program for Miljø 2015 (LAND), og går over fire år (2012-2015).

Kommende aktiviteter i 2015:

 • Workshop III forskergruppen, 6.-7.mai, NIKU Oslo
 • Prosjektmøte WP5, 8.mai, NIKU, Oslo 
 • Workshop III lokal, forvaltning, museum (høst)
 • SLUTTKONFERANSE (jan-febr 2016)

Vitenskapelig artikkel 2015:

H.R. Amundsen og K. Os (2015) "Ruseformete fangstanlegg for villrein i nordre Hedmark – samiske eller norrøne tradisjoner?" Heimen bn. 52

Posters:

Poster (2012): Et grenselandskap i nordøstre Hedmark  

Poster (2013): Massefangsanlegg for villrein i Østerdalen

Poster (2014): Reindeer Hunting System in Southern Norway - Sámi or Norse

Utførte aktiviteter i 2014

Utførte aktiviteter i 2013

Utførte aktiviteter i 2012

Prosjektbeskrivelse i pdf:

Norsk
Engelsk

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland
Langs nedre del av elva Gløta, der den har sitt utløp i innsjøen Isteren, er det registrert hustufter fra steinalder (x), og ei fangstgroprekke primært for fangst av villrein. Femunden i bakgrunnen. Foto: Per Olav Mathiesen, Unset, Rendalen.
Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland
Formidling og lokal deltagelse vektlegges i prosjektet "Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap". Her fra en kulturminneomvisning langs nordenden av Storsjøen i Rendalen.