Kautokeino

Status for verneverdige kulturminner i Kautokeino i 2015

I NIKU Rapport 83 presenteres resultater fra kontrollregistrering av SEFRAK-registrerte bygninger i Kautokeino kommune i 2015, i regi av Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Bildetekst: En av de undersøkte SEFRAK-bygningene i Kautokeino kommune i 4. omdrev, et samisk stabbur, áiti. Foto: ÅD/NIKU 2015

Av opprinnelig 40 SEFRAK-bygninger som inngikk i undersøkelsesgrunnlaget for Kautokeino ved oppstart av overvåkingsprogrammet i år 2000, er til sammen 22 bygninger tapt eller flyttet fra stedet. Fire av de gjenstående bygningene er sterkt truet og syv er truet. En av bygningene er endret.

I Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner» registreres tap, tilstand og endringer av SEFRAK-registrerte bygninger, kommunalt verneverdige kulturminner og statlig listeførte bygninger hvert femte år i 10 kontrollkommuner.

Målet er å få oversikt over utviklingen av tap, endringer og fysisk tilstand for verneverdige kulturminner. Overvåkingsprogrammet skal svare på miljøforvaltningens kunnskapsbehov på kulturminnefeltet og gi faktagrunnlag for målrettete tiltak i dagens og fremtidig forvaltning.

På bakgrunn av de innsamlete kontrollregistreringsdataene skal det utarbeides analyser som sier noe om årsaker til tap og forholdet mellom virkemiddelbruk og bevaringsgrad.

Les hele rapporten her:

Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Kautokeino kommune, Finnmark fylke 2015

NIKU Rapport 83 - Dammann, Åse

Publisert