Aurdal

Status for verneverdige kulturminner i Nord-Aurdal i 2015

I «NIKU Rapport 84» presenteres resultater fra kontrollregistrering av SEFRAK-registrerte bygninger og listeførte kirker i Nord-Aurdal kommune i 2015, i regi av Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Bildetekst: Aurdal var tidligere kommunesenter i Nord-Aurdal. I følge retningslinjer i kommuneplanens arealdel skal det legges særlig vekt på byggestil i Aurdalsbyen. Foto: FB/NIKU 2015

Av opprinnelig 1 350 SEFRAK-bygninger som inngikk i undersøkelsesgrunnlaget for Nord-Aurdal ved oppstart av overvåkingsprogrammet i år 2000, er til sammen 314 bygninger tapt. Dette tilsvarer et akkumulert tap på 23 %. Det gjennomsnittlige årlige tapet i perioden 2010-2015 er på 0,6 %. Av de gjenstående bygningene er 5 % sterkt truet, 17 % truet og 37 % endret.

I Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner» registreres tap, tilstand og endringer av SEFRAK-registrerte bygninger, kommunalt verneverdige kulturminner og statlig listeførte bygninger hvert femte år i 10 kontrollkommuner.

Målet er å få oversikt over utviklingen av tap, endringer og fysisk tilstand for verneverdige kulturminner. Overvåkingsprogrammet skal svare på miljøforvaltningens kunnskapsbehov på kulturminnefeltet og gi faktagrunnlag for målrettete tiltak i dagens og fremtidig forvaltning.

På bakgrunn av de innsamlete kontrollregistreringsdataene skal det utarbeides analyser som sier noe om årsaker til tap og forholdet mellom virkemiddelbruk og bevaringsgrad.

Les hele rapporten her:

Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke 2015

NIKU Rapport 84 - Dammann, ÅsePublisert