Jan-Michael_Stornes_laft.jpg

Rådgivning

NIKU tilbyr kulturminnefaglig rådgivning med mål om å bidra til at de kulturhistoriske verdiene ivaretas på best mulig måte. Vi jobber tverrfaglig og kobler praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor restaurering og rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

NIKU utfører skade- og tilstandsanalyser av verneverdige bygninger og bygningskomplekser med kartlegging av skader og årsakssammenhenger og forslag til tiltak. Analysene kan gi grunnlag for budsjettering og prosjektering av tiltak for vedlikehold, reparasjoner og restaureringsarbeider, mulighetsstudier, utbedringer og utvikling av eiendommen, der bruk og utnyttelse kan være en del av analysen.

En tilstandsanalyse vil som regel utføres slik at følgende punkter besvares:

  • Kartlegging av byggets egenskaper, konstruksjoner, materialbruk, skader og skadeårsaker
  • Vurdering av byggets verneverdi
  • Forslag til tiltak prioritert etter grad av behov med hensyn til teknisk tilstand, energisparing, bruk og verdibevaring
  • Løsninger, metoder og materialvalg for foreslåtte tiltak

NIKU har knyttet til seg samarbeidspartnere som kan utvide rådgivingstjenesten ved større prosjekter. NIKU har samarbeidsavtale med Multiconsult, og samarbeider tett med både Mycoteam og  SINTEF Byggforsk.