Lastestasjonen der kullet lastes over i kibber og fraktes til utskipningskaia.jpg

Hvordan skal vi ta vare på Gruve 6 på Svalbard?

Gruve 6 er en viktig del av landskapet i Adventdalen på Svalbard og fjellheis, kulltransportører og silo kan sees på langt hold fra helt ytterst i dalen.

Anne Cathrine Flyen fra NIKU og Petter Skattum fra Multiconsult er for tiden på feltarbeid på daganlegget til Gruve 6 i Adventdalen like utenfor Longyearbyen. Produksjonen ved denne gruven ble innstilt i 1981. Oppdraget er bestilt av Store Norske.

På Svalbard er alle kulturminner fra før 1945 automatisk fredet. Kulturminner fra etter 1945 med særskilt kulturhistorisk verdi kan også fredes gjennom svalbardmiljølovens §39c.

Daganlegget, som ligger nederst i dalen, er omfattet av en slik fredning. Den omfatter blant annet eksteriør, interiør og tekninske installasjoner.

Hvordan skal vi ta vare på Gruve 6 på Svalbard?
Anlegget nede i dalen med silo og lastestasjon for taubanen


Kulturhistorisk perle

Gruve 6 er kulturhistorisk interessant spesielt med tanke på teknologi, bygnings- og samfunnshistorie. Alle deler av daganlegget står og er lite endret. 

Anleggets store dimensjoner og tydelige framtoning i omgivelsene vitner om kulldriftens rolle på Svalbard. Taubanen er bevart helt fram til Gruve 6 og dette bidrar til å opprettholde forståelsen av sammenhengen mellom produksjonsstedet, transporten, byen og utlastingen.

 

Hvordan skal vi ta vare på Gruve 6 på Svalbard?
Påvei opp til fjellanlegget ved gruveinngangen. Taubanetraseen laangt der nede

 

Vurdering av den tekniske tilstanden

Deler av dette anlegget er fredet og sammen skal NIKU og Multiconsult se på den tekniske tilstanden på bygningsmassen og vurdere ev tiltak tilpasset tilstanden og vernehensynene. 

Et svært viktig aspekt er publikum/besøkende/turgåere og deres sikkerhet. Anlegget er svært. Selve gruven med innslaget ligger høyt oppe i en bratt fjellskråning. 

Nede i dalen, forbundet med gruven via en fjellheis for frakt av personell og utstyr og et system for frakt av kullet ligger en enorm kullsilo og dessuten en taubanestasjon der kullet ble lastet over i taubanekibber som fraktet kullet inn til en sentral i Longyearbyen og videre ut til fraktekaia. 

Turen opp til gruven går via en sikk-sakk sti som ble benyttet av gruvebusen mens gruva var i drift. Den har vært nedlagt og ute av drift siden 1981.

Hvordan skal vi ta vare på Gruve 6 på Svalbard?
Fjellstasjonen med gruveinngang og Skeideverk (grovrensing av kullet for stein)
 

Små bygninger i det store landskapet

Daganlegget til gruva er et imponerende stykke ingeniørkunst, bygningene og installasjonene er svære. Det må ha vært et slit å få alle materialer og prefabrikkerte konstruksjoner oppover den bratte fjellsiden.

Likevel er bygningene små i det store, arktiske landskapet.

Det er en utfordring å ta vare på et så stort anlegg som har gått ut av bruk. Det er mye besøkt og publikums sikkerhet er svært viktig. Samtidig må vernehensyn ivaretas.

Arbeidet skal rapporteres i en egen rapport som skal leveres Store Norske våren 2017

Hvordan skal vi ta vare på Gruve 6 på Svalbard?
Kullsiloen

 

 

Publisert