Rådhuskvartalet i Kristiansand.jpgRådhuskvartalet i Kristiansand er under restaurering, og den kommunale administrasjonen, inkludert byantikvaren, skal tilbake hit når det er ferdig. Foto: NIKU

Forskningsprosjekt om byantikvarens rolle og innflytelse i kommunale beslutningsprosesser

Ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning, (NIKU) er det for Riksantikvaren i gang et forskningsprosjekt om byantikvarenes rolle og innflytelse i de kommunale beslutningsprosessene, særlig innenfor plan.

Et overordnet fokus i dette prosjektet vil være å styrke kunnskapen om hvilken rolle byantikvarene spiller innenfor kulturminnevernet overfor kommunene og om ordningen slik den praktiseres i dag, fungerer etter intensjonene. Dernest også, hvilken forskjell gjør det, i det kulturminnepolitiske fokuset at en kommune har en byantikvar, sammenliknet med en kommune som ikke har en byantikvar.

I undersøkelsen er følgende fire problemstillinger lagt til grunn.

  1. I hvilket omfang og på hvilken måte tar byantikvarene kontakt med kommunens planpolitikere vedrørende forvaltning og vern av kulturminner? Hva kjennetegner kontaktformene? Hvordan kommer byantikvaren inn i sakene og hva er i grunnlaget for at byantikvarene velger å gå inn i sakene?
  2. Hva er holdningene til byantikvaren hos de plankommunale myndighetene? Hva preger forholdet mellom kommunenes planmyndigheter og byantikvarene?
  3. Hva kjennetegner de sakene der byantikvarene tar kontakt med kommunene, på hvilken måte tas det kontakt og i hvilken grad tas byantikvarenes synspunkter til følge i det kommunale plan- og reguleringsarbeidet?
  4. Er det variasjoner med hensyn til i hvilken grad kulturminnepolitiske vurderinger og verdier kommer inn i de kommunale beslutningsprosessene, først og fremst innenfor plan, avhengig av hvorvidt kommunene har byantikvar eller ikke? Tydeliggjøres kulturminner som ressurs i byutviklingsprosjekter i større grad i kommuner som har bykommuner versus kommuner som ikke har byantikvar? Legges kulturminnepolitiske hensyn i sterkere grad inn som premiss i planprosessene i de kommuner som har byantikvar, sammenliknet med de kommuner som ikke har?

Prosjektet finansieres av Riksantikvaren. Prosjektleder er statsviter og kunsthistorier Arne Holm (NIBR), i samarbeid med etnolog Grete Swensen (NIKU). Prosjektet ble igangsatt desember 2012 og skal ferdigstilles innen 1. mai 2013.

 

Publisert