Georadar

LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology

Det østerrikske forskningsinstituttet LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology har som mål å utvikle faglig forsvarlige og kostnadseffektive metoder til bruk i ikke-destruktiv arkeologi, for eksempel laserskanning fra fly og geofysiske metoder. Mens tradisjonell arkeologi av natur er destruktiv ved at man fjerner jord og kulturlag, kan teknologiske metoder kartlegge arkeologiske objekter uten å gjøre skade på kulturlag eller objekter.

- LBI tilbyr en enestående mulighet til å fremme nødvendig grunnforskning og teknologisk utvikling for å kunne kartlegge hele arkeologiske miljøer som dekker flere kvadratkilometer. Ikke-destruktiv dokumentasjon av kulturminner i bakken er en av de største utfordringene i vår tid i forbindelse med bevaring av arkeologiske og historiske objekter. Utfordringene kan bli løst ved å bruke den siste teknologien for arkeologiske undersøkelser som flybårne laserskanning, magnetometer og georadersystemer som både kartlegger terrenget og arkeologiske objekter under bakkenivå med stor nøyaktighet, for deretter å visualisere funnet direkte på en pc-skjerm, sier leder Wolfgang Neubauer.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er deltaker og skal i hovedsak jobbe med flyskanning og geofysikk. NIKU har erfaring med flybåren laser og geofysikk fra flere tidligere prosjekter. Det skal velges en rekke geografiske studieområder som skal danne grunnlaget for forskningsarbeidet. Ett eller flere av studieområdene vil bli lagt til Norge, og er tenkt rettet inn mot registrering og forvaltning av arkeologiske kulturminner.

Undersøkelser i Vestfold

Høsten 2010 ble det gjort undersøkelser ved Tjøllingvollen i Vestfold. Her ble det demonstrert hvor effektivt komplementære tekniske metoder er til å kartlegge arkeologiske gjenstander under dyrket mark. Laserskanning fra fly og bakke, satellittopptak, georadar og magnetometer er brukt på samme område, for å gi en oversikt over kulturminner under jorden. Det ble funnet 30 overpløyde gravhauger, av dem 20 som tidligere har vært ukjent samt over 1000 kokegroper, og stolpehull til 3-4 langhus som påviser et bosetningsområde fra jernalder. Videre er det funnet avtrykk etter to båtformede gravhauger, hvorav det lengste er 20 meter langt.

LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology
Avtrykk etter to båtformede strukturer funnet i Vestfold. Det lengste er 20 meter langt.

 

Metodeutvikling er en vesentlig del av forskningsprosjektet, og at så mange ulike tekniske metoder blir brukt på det samme arealet er spesielt. En viktig faktor er at motorisert utstyr kan dekke store arealer på relativt kort tid, i motsetning til utstyr som tidligere er benyttet manuelt. I løpet av tre ukene er hele 550 mål i Vestfold undersøkt.

– Mens tradisjonell arkeologi kan være ødeleggende ved at jord og kulturlag blir fjernet, skaper teknologiske metoder et bilde uten å ta et eneste spadetak, sier Paasche.
– De nye metodene erstatter ikke gravearkeologien, men er et verdifullt verktøy for å gjøre arkeologiske undersøkelser målrettet og effektivt.

LBI ArchPro

NIKU har prosjektledelse i Norge, med Larvik kommune og Kulturarv i Vestfold fylkeskommune som samarbeidspartnere. De virtuelle utgravingene koordineres gjennom Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro). Prosjektet har et budsjett på 50 millioner kroner over en femårsperiode. Riksantikvaren, Vestfold fylkeskommune og NIKU bidrar også med forskningsmidler til den norske delen av prosjektet.

Bak instituttet står Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), et privat østerriksk forskningsselskap. De bidrar med nærmere 32 millioner kroner i prosjektets første fire år. Totalt er prosjektbudsjettet på over 50 millioner kroner. Prosjektet har åtte samarbeidspartnere fra Østerrike, Tyskland, England, Sverige samt Norge og ledes av professor i arkeologi, Dr. Wolfgang Neubauer fra Universitetet i Wien.

Partnere i Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro):
Uni Wien – Universität Wien, Vienna Institute for Archaeological Science
TU Wien – Technische Universität Wien
ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
NoeL – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
RGZM – Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz
RAÄ – Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet, UV Teknik
VISTA – Visual and Spatial Technology Centre, University of Birmingham
NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning

For mer informasjon kontakt:

Knut Paasche
Prosjektleder og leder av arkeologiavdelingen i NIKU
Mobil: 99 51 15 10
E-post: knut.paasche(a)niku.no

Prof. Mag.Dr.Wolfgang Neubauer
Prosjektleder
Vienna Institute for Archaeological Science Geophysical Prospection, Geodesy and Photogrammetry
Mobil: +43 664 60277 40304
E-post: wolfgang.neubauer(a)univie.ac.at

Publisert