CONtinuity and Change – Cultural Environments and SUStainable landscape development (CONCENSUS)

Hovedmålsettingen med programmet har vært å utvikle landskapsforskningen som en viktig forutsetning for helhetlig og integrert kulturmiljøforvaltning. Videre har det vært sentrale å finne frem til forutsetninger, grunnleggende prinsipper og strategier for bærekraftig forvaltning og økt verdiskapning.

Det strategiske instituttprogram CONCENSUS viderefører en tradisjon for landskapsforskning i NIKU og er således 3. generasjon landskapsprogram. Hensikten med programmet er å skape kompetanse I NIKU I forhold til behandling av kulturminner i en landskapssammenheng. Innen programmet er det jobbet med kulturmiljøer langs et transekt i landskapet som omfatter kysten, jordbrukslandskapet, skogen og vassdragene, fjellet og samiske kulturmiljøer i Nord. Programmet har fokus på de utfordringer som ligger i ukontrollert tap av kulturminner og – miljøer som følge av utviklingen innen arealkrevende næringer og sektorer, trender som ofte er internasjonale i sin karakter.  Flere prosjekter omhandler også integrering av kulturminnehensyn i planlegging, virkningene av forskjellige typer vern og effekter av virkemiddelbruk. Blant annet har forskning relatert til bruk av kulturmiljøer som grunnlag for lokal verdiskaping vært et viktig tyngdepunkt.

SIP-programmet ”integrert kystsone forvaltning” ble innarbeidet i CONCENSUS og videreført som en særskilt satsing I samarbeid med NIBR og NINA. I forhold til de tidligere landskapsprogrammer i NIKU har CONCENSUS utvidet den tverrfaglige tilnærming fra kultur - natur til også å omfatte samfunn. Flere tverrvitenskapelige forskningsrådsprosjekter har bidratt til å fordype og brede ut forskningsporteføljen knyttet til programmet.
Kunnskapsbehovene som er belyst gjennom CONCENSUS har vært følgende:

  • Etablere en forståelse av nasjonale og internasjonale landskapsendringer som berører kulturminner og kulturmiljøer.
  • Etablere kunnskapsteoretiske rammer for kulturmiljøforskning som grunnlag for verneideologi og forvaltning.
  • Etablere kunnskap om hvordan historiske landskaper integreres I lokal og regional planlegging, og hvordan koplingen til forvaltningsregimer, storylines, identitet og verdiskaping skjer.
  • Utvikle kunnskap om og foreslå metoder for integrering av kulturminner og kulturmiljøer I planlegging. Utvikle metoder for lokal involvering, casestudier med spesielt fokus på kystsonen.
  • Utvikle kunnskap om rural arealbruksforvaltning og effekter av globale trender I lokale landskaper. Case studier med spesielt fokus på skog, transiterte og liminale landskaper.
  • Utvikle GIS-baserte metoder for kulturmiljøer og historisk landskaps karakterisering.

Prosjektene som har vært gjennomført i perioden har vært knyttet til ett eller flere av de beskrevne kunnskapsbehov. Flere prosjekter har vært samfinansiert med Forskningsråds-prosjekter, noe som har bidratt til en bredere tverrvitenskapelig tilnærming og metodeutvikling. I tillegg har denne koplingen understøttet nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Publisert