Conservation of cultural heritage – careful management and changes (PRECARE)

Forskningsprogrammet PRECARE hadde som mål å etablere en kunnskapsplattform for preventiv konservering og bevaring av kulturminner gjennom identifikasjon og dokumentasjon av kulturminneverdier. Videre har man ønsket å utvikle strategier for preventiv konservering og bevaring basert på overvåking samt utvikle en metode for preventiv konservering og bevaring i samarbeid med brukere gjennom aktiv bruk av kulturminnet.

Det strategiske instituttprogrammet PRECARE har hatt som målsetting å videreutvikle NIKUs ledende fagkompetanse innenfor sentrale felt som dokumentasjon, overvåking og konservering av kulturminner, samt styrke forskningsbasert kunnskap når det gjelder verditilskrivelsesprosesser og ny bruk av kulturminner i dagens samfunn.

Kunnskapsbehovene som har knytte seg til PRECARE har vært følgende:

  • Utvikle NIKUs kunnskapsplattform når det gjelder forebyggende konservering
  • Utvikle forbyggende bevaringsstrategier basert på overvåkingssystemer og evalueringer av endringer knyttet til ny bruk, samt miljø- og forvaltningsmessige endringer.
  • Kunnskap om verdiskapelses- og verditilskrivelsestilskrivelsesprosesser med fokus på endret bruk knyttet til fellesskapets bygg og anlegg og et lokalt perspektiv.

En viktig del av programmet har vært å bygge opp kompetanse i NIKU når det gjelder bruk av ny teknologi i forhold til dokumentasjon, overvåking og undersøkelse av kulturhistoriske verdifulle objekter på flere skalanivåer. Ny teknologi gir økte muligheter for raskere tilgjengelig og mer detaljert kunnskap, men må også tilpasses kulturminnenes sårbarhet.  Metodiske utprøvinger når det gjelder muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi, sammen med utvikling og forbedring av allerede kjente dokumentasjons- og undersøkelsesmetoder har vært sentrale forskningstema innenfor PRECARE.  Det har også vært et mål å evaluere ulike forvaltningsformer og -strategier som grunnlag for en helhetlig og integrert kulturminneforvaltning.
Mange kulturminner endrer sine funksjoner i dagens moderne samfunn, og det er behov for ny kunnskap knyttet til denne typen endringsprosesser med sikte på en god framtidig forvaltning. Innenfor PRECARE har det vært en målsetting å utvikle ny forskningsbasert kunnskap angående hvordan kulturminners ulike former for verdier skapes og videreføres, primært med utgangspunkt i et lokalt perspektiv.

Publisert