Profil_bispelokket.jpg

CIENS-SIS: Transport og samfunn

Hvordan identifisere uheldige miljøkonsekvenser av transport? Hvordan redusere disse konsekvensene? Dette er spørsmål som har dannet grunnlaget for igangsettingen av CIENS-SIS-prosjektet.

Transport blir ofte knyttet til klimagassutslipp og andre miljøbelastninger – noe som er naturlig, siden transport er både energikrevende og utslippsgenererende – men bærekraftig transport handler også om teknologisk, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Derfor legger satsingen opp til tverrfaglige studier av samspillet mellom transport og samfunn. Forskere med ulik bakgrunn arbeider sammen for å belyse ulike aspekter av mobilitet på et teoretisk og praktisk plan.

NIKUs del av satsingen har primært vært å studere hvordan trafikal infrastruktur interagerer med kulturminnefeltet – både i fysisk og retorisk forstand. Vi har lagt en spesiell vekt på kulturminnevernets betingelser – i bykjerner, i randsoner og i forsteder. I de ulike delprosjektene belyses ulike aspekter av bærekraftig utvikling – og positive, negative og paradoksale utfall av faktisk planlegging diskuteres. NIKU har sett på hvordan transport og kulturarv kan brukes til å skape attraktive lokalsamfunn, men studien viser også at trafikale hensyn og kulturminnevern kan være vanskelig å forene.

Les mer om delprosjektene