profil_tone.jpg

Bruk av avansert teknologi for å kartlegge, forstå, konservere og forvalte kulturarven

Hvordan kan kulturminnefaglig kompetanse og ny teknologi sammen bidra til å løse eksisterende og nye forvaltningsutfordringer innenfor kulturminnevernet?

Dette var spørsmålet som dannet grunnlag for igangsettingen av TeknoSIS-prosjektet som er NIKUs strategiske instituttsatsning på teknologiområdet. Hovedmål med satsningen er å forske på, og ta i bruk, avansert teknologi og nye metoder som grunnlag for en mer kunnskapsdrevet forvaltning av kulturarven. Hensikten er å øke kunnskapen om metodiske, praktiske og teoretiske sider ved bruken av ikke-destruktive metoder; det vil si metoder som kan brukes til å fremskaffe kunnskap om kulturminner, -miljøer eller landskap uten å måtte foreta ødeleggende inngrep i disse. Gjennom prosjektet ønsker vi å øke kompetansen på dette feltet og bidra til at teknologiske nyvinninger i høyere grad kan nyttiggjøres innenfor så vel forskning som forvaltning. Dette gjelder hele spektret fra landskapers historiske dimensjoner, til kulturmiljøer, bygninger, monumenter og ned til nivået som omhandler materialer og overflater. Prosjektets er finansiert med midler fra Norges forskningsråd. Det begynte i 2011 og varer ut 2015

Les mer om de forskjellige delprosjektene