Kartlegging av kulturminner ved hjelp av fjernmåling

Kan avansert fjernmålingsteknologi bidra til bedre kunnskap om og forvaltning av kulturminner i nordområdene? Vi har undersøkt syv områder i Finnmark og Nordland for kulturminner ved bruk av høyoppløselige satellittbilder og lidar-data. Undersøkelsesområdene omfatter ulike typer kulturminner og varierte landskaps- og vegetasjonsforhold. I tillegg har vi valgt å fokusere på lokaliteter som har særlige utfordringer knyttet til gjengroing eller slitasje grunnet ferdsel eller erosjon.

Nordområdene vil i årene fremover oppleve store utfordringer tilknyttet effekter av både klimaendringer og menneskelig aktivitet. Foruten mer ekstremvær, bidrar pågående klimaendringer til en gradvis vegetasjonsendring gjennom gjengroing, en økende krattvekst i viddeområdene og en tregrense som «kryper» både høyere og lenger nord. Landskapet i nord påvirkes også av menneskelig aktivitet som mineralutvinning, olje- og gassvirksomhet, opprusting av infrastruktur og utbygging tilknyttet turisme og friluftsliv. Disse endringene vil også kunne innvirke på kulturminner og kulturmiljø i nord. Dette er områder som er mangelfullt registrert for kulturminner. Flere registrerings- og forskningsprosjekter har imidlertid vist at områdene har et bredt spekter av kulturminner som representerer omkring 12.000 år med menneskelig aktivitet fra den tidligste bosetningen etter istiden og helt opp til våre dager. Det dreier seg blant annet om store og godt synlige kulturminner som fangstanlegg for villrein bestående av hundrevis av fangstgroper og skyteskjul, store hustufter og tuftefelt fra yngre steinalder (4500 – 1800 f.Kr.) og tidlig metalltid (1800 f.Kr. - 0), komplekse mangeromstufter i bruk omkring 1200-1500 e.Kr. samt gammetufter fra ulike perioder. Her finnes også mindre synlige spor etter fortidig aktivitet som åpne boplasser fra steinalder (10000 – 1800 f.Kr.), samiske gieddier og lavvuplasser.

Kartlegging av kulturminner ved hjelp av fjernmåling

Fangstgroper på Gollevárri slik de kan se ut i en terrengmodell basert på lidar-data.

Prosjektet har et geografisk fokus på Nord-Norge, og på de kulturminne- og kulturmiljøtypene som finnes i nord. Vårt overordnede mål er å undersøke potensialet for og videreutvikle bruk av ulike fjernmålingsteknikker innenfor arkeologi, særlig med tanke på kartlegging og overvåking av kulturminner og kulturmiljøer i nord. Vi har valgt å fokusere på to typer fjernmålingsdata; høyoppløselige satellittbilder og Lidar-data. Høyoppløselige satellittbilder gir en oversikt over vegetasjon og store landskapsområder, mens Lidar-data er egnet til å produsere høyoppløselige 3D digitale terrengmodeller. Vi undersøker anvendbarheten av slike data i kartleggings- og overvåkingsøyemed, da særlig med hensyn til de muligheter og begrensninger som ligger i analyse og tolkning av satellittbilder og lidar-data hva angår de forskjellige kulturminnetypene og vegetasjons- og landskapstypene vi finner i nord.

Fangstanlegg for villrein er en svært vanlig kulturminnetype i Finnmark. Nær 800 fangstgroper er ved hjelp av Lidar identifisert innenfor et 30 km2 stort undersøkelsesområde i Tana og Nesseby. Dette viser at Lidar er svært godt egnet for å kartlegge denne kulturminnetypen i de subarktiske områdene i nord. Kartlegging av det samme undersøkelsesområdet ved hjelp av satellittbilder gav ikke like gode resultater for fangstgroper, men bidro imidlertid med informasjon relevant for kartlegging av gammetufter. Satellittbilder har en styrke i forhold til å påvise spor i områder hvor menneskelig aktivitet over tid har påvirket vegetasjon, mens Lidars store fortrinn er at man kan filtrere bort vegetasjon. Undersøkelsene viser så langt at potensialet for å bidra til å øke kunnskapen om kulturminner i nord ved hjelp av fjernmåling er stort. Bruk av fjernmålingsbaserte metoder innebærer likevel også en rekke tekniske og praktiske utfordringer. Lidar og satellittbilder har ulike styrker og svakheter, men en måte å møte utfordringer knyttet til bl.a. kulturminnetyper, vegetasjon og topografi er å bruke en kombinasjon av to eller flere forskjellige fjernmålingsteknikker.

Kartlegging av kulturminner ved hjelp av fjernmåling


Fangstgroper på Gollevárri. Foto: NIKU.

Kontaktperson: Alma Thuestad