Kulturminner: politikk, praksis og forhandlinger (Verdi-SIS)

Forvaltning av kulturarv representerer et viktig profesjonsfelt der fortid og nåtid krysser hverandre. Vellykket politikk og praksis innenfor kulturminnevernet forutsetter solid kunnskap og forståelse for hvordan og hvorfor slike verdier har blitt trukket fram som vesentlige, og hvordan og hvorfor de kontinuerlig blir reforhandlet og redefinert i sammenheng med øvrige samfunnsendringer i samtiden. Denne pågående prosessen er påvirket av en serie av verdisystemer koblet opp mot økonomiske, sosiale og kulturelle forhold, der nasjonale og internasjonale politiske direktiver, traktater og konvensjoner spiller en vesentlig rolle. Denne strategiske instituttsatsningen må ses i lys av disse rammebetingelsene. 

Den første hovedproblemstillingen fokuserer på forbindelsen mellom etablerte verdisettingssystemer og lokal praksis.Hovedmålet er å studere hva som skjer når kulturhistoriske ressurser blir omfortolket og omdannet til kulturarv. Det stilles spørsmål om hva som skjer når etablerte verdisystemersom er utviklet på nasjonalt plan skal iverksettes lokalt og innpasses i lokal politikk.

Den andre problemstillingen dreier seg om å analysere nærmere prosesser som fører til henholdsvis inkludering og ekskludering av kulturarv somer knyttet til et utvalg minoritetsgrupper. Det dreier seg om å studere hvorvidt og i såfall hvordan kulturarv framstår som et instrument med motstridende betydninger.

Det tredje settet med forskningsspørsmål har forbindelsen mellom internasjonale konvensjoner, nasjonale og regionale strategier og lokal praksis i fokus. Her er et av hovedmålene å analysere hvilke konsekvenser implementering av rammeverk fastsatt av myndighetene og konvensjoner kan ha for den lokale, regionale og nasjonale kulturminneforvaltningen. Problemfeltet inkluderer også studier av rollen UNESCO`sverdensarv konvensjon har hatt for stedsutvikling, merkevarebygging og stedsidentitet.

Prosjektet er inndelt i en serie case-studier og blir organisert i tre arbeidspakker. Regelmessige arbeidsseminarer skal bidra til kunnskapsdeling på tvers av case-studier og fagdisipliner og vil stimulere til samarbeid på tvers. Internasjonalt forskningssamarbeid vil bli iverksatt blant annet ved å arrangere seminarer med internasjonale deltakere. Alle forskerne forventes å publisere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og populærvitenskapelige artikler i nasjonale kanaler. To-tre doktorgradsstipendiater vil være tilknyttet prosjektet.