Herregård og klassekamp - debatt om Herregårdshagen i Larvik

Rekonstruksjon av en historisk hage vekker til live gamle motsetninger i industribyen Larvik og skaper debatt innen kulturminnevernets rekker.

I hagehistorisk sammenheng er omforming av et område fra å være et tilsynelatende nøytralt til å bli et historisk meningsbærende sted gjennom bevisst kultivering, mer tydelig enn i de fleste andre tilfeller av «heritagization». En lurvete løkke, intetsigende slette eller et skogskratt kan bli et historisk monument gjennom opparbeiding av grunnen og beplantning etter en tolkning av en historisk situasjon på stedet. I artikkelen «Reconstructing Historical Gardens, Negotiations and Debates - The Larvik-Case» i NIKUs nye antologi Heritage, Democracy and The Public utgitt ved Ashgate 2016 brukes rekonstruksjonen av den tidligere hagen ved den grevelige residens i Larvik i Vestfold som case. Prosjektet for rekonstruksjon krever at flere skolebygninger fra begynnelsen av det 20. århundre rives; bygninger som i seg selv har verneverdi. I artikkelen gis en bakgrunn for restaurering av hager, deretter presenteres caset og de problemstillinger dette reiser i lokalmiljøet.

Artikkelen har to målsetninger; først å diskutere forskjellen mellom hager og bygninger i forhold til dokumentasjon og kildebruk ved rekonstruksjoner og restaurering, her er særlig diskusjonen mellom hagehistoriske miljøer og det mer etablerte bygningshistoriske miljø interessant. En annen målsetning er å diskutere den demokratiske prosess omkring en eventuell rekonstruksjon av hagen i forhold til verditilskrivninger; «heritagization». Tidligere klasseskiller i en gammel industriby kan være styrende i forhold til diskusjonen omkring en rekonstruksjon. Verditilskrivningenes bakgrunn og hva tilhengerne av hagen og tilhengerne av skolebygningenes bevaring verdsetter diskuteres, samt eventuelle sosiale og estetiske drivkrefter som ligger bak selv om de ikke er uttalte. Verdsettelse av kulturminner ut fra det estetiske arkitektoniske som verdikriterium synes underkommunisert i dagens diskusjoner om verneverdi.

Fremstillingen er gjort ut fra tidligere arbeid jeg har gjort med hagen i Larvik. Selve rekonstruksjonsforslaget ble bestilt fra NIKU av Larvik museum 2009 og utarbeidet av meg på grunnlag av min doktorgradsavhandling fra 2008 «Den eldre barokken i Norge – bygningenes former og rommenes fordeling», der også anleggsformer og hager ble behandlet i tilknytning til de diskuterte bygningene.  Jeg har derfor fulgt prosessen siden prosjektet ble lansert i 2009. Saken er ennå ikke avgjort.

Herregård og klassekamp - debatt om Herregårdshagen i Larvik

Situasjonen 1733-1760. Illustrasjon: Lars Jacob Hvinden-Haug

Skrevet at Lars Jacob Hvinden-Haug