Urban kulturarv – tidsdybde, karakter og potensiale i byutviklingen (By-SIS)

Urban transformasjon representerer utfordringer og muligheter for kulturarven. Når presset er sterkt på arealene er det spesielt viktig at byplanleggingen er basert på veloverveide beslutninger omkring vern og utvikling.


To hovedproblemstillinger legger rammene for hvordan denne instituttsatsingen er organisert:

  1. Hvordan kan byens kulturarv være en ressurs for dagens og morgendagens byplanlegging?

  2. Hvordan kan hensynet til ivaretakelse av kulturhistoriske verdier i by innpasses målsettingen om klimatilpasset og bærekraftig byutvikling, kulturelt mangfold og velferd?

NIKUs strategiske instituttsatsing på by (By-SIS) strekker seg over en femårs-periode med et budsjett på 2 mill. NOK pr.

Prosjektkoordinator er Grete Swensen.

Forskningsarbeidet består av flere delprosjekt organisert i tre overordnete arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Byens rom: identitet og tilhørighet. Prosjektleder John Pløger

Arbeidspakke 2: Kritisk blikk på kulturarvens plass i den kompakte byen. Prosjektleder Grete Swensen

Arbeidspakke 3: Tidsdybde som ressurs i dagens by. Prosjektleder Egil Marstein Bauer

 

Publisert