Forvaltning-SIS

Hva vil det si å forvalte et kulturminne? Hvilke utfordringer står dagens kulturminneforvaltning overfor? Hvilke møtepunkter har kulturminneforvaltningen med den øvrige samfunns-forvaltningen, og hvordan kan den som offentlig politisk verktøy utvikles som samfunnsressurs i dag?

Hvilken rolle har kulturminneforvaltningen i planlegging og politiske beslutningsprosesser, og hvilke ideologiske, etiske og metodiske forutsetninger hviler den på? Hva innebærer det å bevare noe for fremtidens generasjoner?

Dette er noen av de kulturarvspolitiske spørsmålene som vil bli belyst i denne 5-årige strategiske instituttsatsingen (SIS) i NIKU, som vil foregå i perioden 2016-2020.

Målet med Forvaltning-SIS’en er gjennom kritisk anvendt forskning å styrke det faglige fundamentet for forvaltningen av kulturminner. Forskningen retter seg mot forvalterne og brukerne av kulturminner i samfunnet, samt forskere innen kulturarvsforskningen som har kulturminneforvaltning som studiefelt.

Forskning på kulturminneforvaltning har fått fotfeste i de nordiske landene gjennom det internasjonale studiefeltet Heritage Studies, som i løpet av de siste tjue årene har utviklet seg til et fagområde med betydelig variasjon og omfang.

Forskningsfeltet utgjør et møtested for mange disipliner og det har gitt rom for tverrfaglige tilnærminger til å forstå forskjellige aspekter ved hvordan fortiden blir verdsatt og brukt i dagens samfunn og inngår i den offentlige meningsdannelsen; i administrasjonen (det statlige, det institusjonelle feltet) og blant allmennheten (det uoffisielle, det ikke-institusjonelle feltet).

Forskningen har som mål å forstå det politiske grunnlaget og praksisene på kulturarvsfeltet – deriblant vitenssystemer, ideologier og samfunnstrender – som ligger til grunn for hvordan kulturminner blir forvaltet og gir mening i en mangfoldig offentlighet.

SIS-koordinator: Torgrim Sneve Guttormsen

Publisert