Fig_Moster_profil.jpg

Konservering av kalkmaleriene i Moster gamle kirke

I løpet av tre feltarbeidsperioder i årene 2010-2013 har NIKUs muralkonservatorer undersøkt og konservert kalkmaleriene i Moster gamle kirke.

Moster gamle kirke er en steinkirke fra middelalderen, trolig fra begynnelsen av 1100-tallet. Kirken eies av Fortidsminneforeningen. I skip og kor er det bevart kalkmalerier fra flere perioder i første halvdel 1600-tallet. Middelalderkirken har hatt problemer med fukt og mursalter i mange tiår, noe som har forårsaket skader på puss og malingslagene. Enkelte stedet var kalklagene meget løse og stod i fare for å falle ned.

I løpet av tre feltarbeidsperioder i årene 2010-2013 undersøkte og konserverte NIKUs muralkonservatorer kalkmaleriene i Moster gamle kirke. Ulike undersøkelser ga nye opplysninger om hvordan maleriene opprinnelig har sett ut. Konserveringsarbeidene omfattet konsolidering og supplering av puss, konsolidering av kalklagene med dekor og rensing av kalkmaleriene. I tillegg fungerte NIKU som rådgiver for behandling av ensfargete veggflater, og veiledet puss- og kalkarbeidene utført av murmester Øyvind Lauvnes.

Oppdraget ble finansiert av Riksantikvaren

Konservering av kalkmaleriene i Moster gamle kirke


Detalj fra kalkmaleriene i skipet før (øverst) og etter behandling(nederst). Foto NIKU 2012

Konservering av kalkmaleriene i Moster gamle kirke
Detalj fra kalkmaleriene (Bebudelsen) i normal lys (t.v.) og i ultrafiolett lys. I ultrafiolett lys blir fjær i engelens høyre vinge synlig.

Konservering av kalkmaleriene i Moster gamle kirke
I dag er paradiseplene (Syndefallet) sorte (t.v). I tverrsnitt (t. h.) ser man at malingslaget et gjennomgående brunsort, kun et pigmentkorn har den opprinnelige røde fargen.
Pigmentanalyser (utført ved Nasjonalmuseet i Danmark) viste at det opprinnelige pigmentet er omdannet, og at eplene opprinnelig var rød-oransje. Foto: NIKU 2012

Kontaktperson: Susanne Kaun