Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet

Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet

På tross av tidligere rapporter så er tilstanden i den svenske reindriften bedre enn forventet – det er få tegn på en kollaps eller krise i den svenske reindrifta. Det slås fast av en gruppe norske og svenske forskere. Nå starter et lignende forskningsprosjekt i Norge.

Les mer om Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet
Rapport: Tar «tempen» på 4000 år gamle kulturlag  i Varanger

Rapport: Tar «tempen» på 4000 år gamle kulturlag i Varanger

«Case Baŋkgohppi» undersøker effekter av klimaendringer på arkeologiske kulturlag og inngår som ett av tre overvåkingsstudier i forskningsprosjektet «InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate»

Les mer om Rapport: Tar «tempen» på 4000 år gamle kulturlag i Varanger
Brukte spillteori for å teste samarbeid blant reineiere

Brukte spillteori for å teste samarbeid blant reineiere

Hvordan balanserer reineiere egne interesser opp mot andre? Forskere har undersøkt samarbeidsklimaet blant samiske reineiere ved hjelp av spillteori.

Les mer om Brukte spillteori for å teste samarbeid blant reineiere
Gåsejegeres rolle i forvaltningen av kortnebbgås

Gåsejegeres rolle i forvaltningen av kortnebbgås

En spørreundersøkelse utført blant gåsejegere i Nord-Trøndelag viser at jegerne ønsker å være informert og involvert i forvaltningen ved blant annet å rapportere om jaktuttak. Dette er godt nytt for implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås.

Les mer om Gåsejegeres rolle i forvaltningen av kortnebbgås
Leter etter urfolksvar på tundraen

Leter etter urfolksvar på tundraen

Hva skjer når et urfolk blir utsatt for globalisering og assimilering? Er det mulig å opprettholde og videreføre kulturarven og det tradisjonelle levemønstret? Zoia Vylka Ravna dro til nenetserne på den russiske tundraen for å finne svar.

Les mer om Leter etter urfolksvar på tundraen
Reindeer husbandry in a Globalizing North

Reindeer husbandry in a Globalizing North

Marius Warg Næss fra NIKUs Nordområdeavdeling deltar i Nordic Centre of Exellence prosjektet “Reindeer husbandry in a Globalizing North - resilience, adaptations and pathways for actions”.

Les mer om Reindeer husbandry in a Globalizing North
Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana

Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana

I samarbeid med Tana historielag og Vestertana bygdelaget arbeider NIKU’s Nordområdeavdeling ved Stine Barlindhaug med et formidlingsprosjekt for å tilgjengeliggjøre innsamlet kulturminnedata og kunnskap om historisk landskapsbruk.

Les mer om Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana
Forskning på samisk kulturarv

Forskning på samisk kulturarv

I anledning samisk nasjonaldag 6. februar: Lihkku beivviin!
NIKU har flere forskningsprosjekter knyttet til samisk kulturarv.
Ta en titt på noen av dem:

Les mer om Forskning på samisk kulturarv
The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach (HIERARCHIES) er et internasjonalt forskningsprosjekt (FRIPRO/FRIHUMSAM, kategorien “Unge forskertalenter”). Hovedformål er å undersøke hvordan privatisering av tidligere fellesbeiter påvirker sosial organisering blant samiske reindriftsutøvere i Norge og tibetanske pastoralister på det Qinghai-Tibetanske platået i Kina.

Les mer om The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach
Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies

Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies

I forbindelse med et nyoppstartet Forskningsrådsfinasierte prosjektet «The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach» inviteres det til seminar i regi av NIKU Nordområde.

Les mer om Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies
Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet (DIGSAM) er et treårig forskningsprosjekt (2013 – 2016), som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF).

Les mer om Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)
Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia (HUMANOR) er et internasjonalt forskningsprosjekt (JPI Climate project), som ledes fra Arctic Centre i Finland med Bruce Forbes som prosjektleder. NIKUs Nordområdeavdeling ved forsker Stine Barlindhaug leder den norske delen av prosjektet.

Les mer om Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia
Fotoskatt i arktisk grenseland viser at det gror igjen

Fotoskatt i arktisk grenseland viser at det gror igjen

Ved hjelp av gamle og nye fotografier klarer forskerne å skaffe seg ny kunnskap om hvordan og hvorfor nordområdene gror igjen.

Les mer om Fotoskatt i arktisk grenseland viser at det gror igjen
Samiske tall forteller - seminar om samisk næringsliv

Samiske tall forteller - seminar om samisk næringsliv

”Samiske tall forteller” ble lansert i 2008, og er en årlig rapport utgitt av en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Rapportene omhandler samisk statistikk over ulike emner. "Samiske tall forteller 7" kom ut 15. oktober 2014.

Les mer om Samiske tall forteller - seminar om samisk næringsliv
Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Stine Barlindhaug koblet lokalkunnskap og teknologi for å dokumentere og formidle historisk landskapsbruk og 700 kulturminner som tidligere ikke har vært registrert.

Les mer om Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark
Kulturarv i polarområdene (CULPOL)

Kulturarv i polarområdene (CULPOL)

Naturlig og menneskelig påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer. (Cultural Heritage in Polar Regions (CULPOL) Natural and human impact on cultural heritage sites and environments)

Les mer om Kulturarv i polarområdene (CULPOL)
Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?

Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?

Fremveksten av en ny stor havbruksnæring langs kysten griper inn i tradisjonelle måter å livnære seg på, og skaper utfordringer for miljømessig og sosial bærekraft. Lokalsamfunn kan trekke lærdom fra hvordan norsk havbruksnæring har opptrådt i forhold til urfolkssamfunn i Canada.

Les mer om Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?
Tilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Tilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Tilskudd for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås (Branta leucopsis) og kortnebbgås (Anser brachyrhinchus) ble innført i 2006 for vårrasteområdene i Nordland og Nord-Trøndelag. Rapporten inneholder en vurdering av erfaringer med tilskuddsordningen over tid og effektene av ordningen, som konfliktdempende tiltak, kompensasjon for avlingsreduksjon i landbruket, og virkemiddel for å ivareta forvaltningsansvaret for de to gåsebestandene. Tilskuddsordningen har vært vellykket som virkemiddel for å tilrettelegge beiteområder for gås, og har samtidig bidratt sterkt til å redusere konfliktnivået i forhold til landbruket.

Les mer om Tilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås
Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap

Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap

Det praktiseres svært ulike tilnærminger til forskning på og inkludering av tradisjonell og lokal økologisk kunnskap i forskningsprosjekter. Dette er et kunnskapsfelt det er økende etterspørsel etter både i forvaltning og forskning.

Les mer om Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap
Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk

Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk

Fávllis er et samisk ord som betyr “på dypet” eller ute “på sjøen”. Fávllis – samisk fiskeriforskningsnettverk ble etablert i 2003 etter et initiativ fra Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø. Nettverket består av en rekke forskere som på ulike måter beskjeftiger seg med ressursforvaltning, rettighetsspørsmål og den økonomiske og kulturelle situasjonen i de sjøsamiske bosetningsområdene.

Les mer om Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk
Lang tids bruk i Sápmi  - tradisjonell kunnskap og kartlegging av kulturminner

Lang tids bruk i Sápmi - tradisjonell kunnskap og kartlegging av kulturminner

Finnmarksloven slår fast at lokalbefolkningen har særskilte rettigheter på grunn av alders tidsbruk og lokal sedvane, og har startet arbeidet med å identifisere eksisterende rettigheter. I lys av dette fokuserer Stine Barlindhaug på utvikling av alternative metoder for å dokumentere og visualisere samisk landskapsbruk. Bruk av GIS med visualisering av landskapsbruk aktualiseres i økende grad både som følge av ønsket om bærekraftig arealforvaltning og rettighetsidentifisering.

Les mer om Lang tids bruk i Sápmi - tradisjonell kunnskap og kartlegging av kulturminner
Guhkes áiggi atnu Sámis – árbevirolaš máhttu ja kulturmuittuid kárten

Guhkes áiggi atnu Sámis – árbevirolaš máhttu ja kulturmuittuid kárten

Finnmárkoláhka nanne ahte báikeolbmuin leat vásedin vuoigatvuođat dološ áiggi rájes geavahusa ja báikkálaš vieruid geažil, ja dál leat identifiseregoahtán dálá vuoigatvuođaid. Dán olis gidde Stine Barlindhaug fuomášumi ovddidit molssaevttolaš metodaid mo duođaštit ja visualiseret sámi eanadatanu. Dađis eanet áigeguovdilin šaddá atnit GIS eanadatatnovisualiseremis, lea sihke ceavzilis areálahálddašeami ja vuoigatvuohtaidentifiserema geažil.

Les mer om Guhkes áiggi atnu Sámis – árbevirolaš máhttu ja kulturmuittuid kárten
100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner

100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner

I følge dagens kulturminnelov har vi en flytende fredningsgrense for samiske kulturminner. Alle spor etter samisk aktivitet som er eldre enn 100 år, er automatisk fredet. Forskere ved NIKU har undersøkt ulike scenarier for videreføring av dagens fredningsordning og hvilke konsekvenser den kan medføre for samfunnsutvikling og arealplanlegging i kommuner med samisk bosettingshistorie.

Les mer om 100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner
Gås i sikte

Gås i sikte

Den dramatiske økningen i de europeiske gåsebestandene forårsaker store konflikter med landbruksinteresser når gjessene samler seg på landbruksareal for å beite. Mange ønsker å dempe konfliktene gjennom økt jakt og beskatning. Motstridende interesser og uhensiktsmessig jaktpraksis er ofte til hinder for en effektiv bruk av viltressursene.

Les mer om Gås i sikte