Gåsejeger

Gåsejegeres rolle i forvaltningen av kortnebbgås

En spørreundersøkelse utført blant gåsejegere i Nord-Trøndelag viser at jegerne ønsker å være informert og involvert i forvaltningen ved blant annet å rapportere om jaktuttak. Dette er godt nytt for implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås.

Illustrasjonsfoto: Ingunn M. Tombre

Undersøkelsen er gjennomført av NIKUs nordområdeavdeling og er en del av forskningsprosjektet Geese Beyond Borders som ledes av NINA.

Prosjektet har fokus på den lokale implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for Svalbardbestanden av kortnebbgås. Planen er adaptiv og målsetningen er å opprettholde en bæredyktig bestand av kortnebbgås og samtidig holde konflikter med landbruksinteresser på et akseptabelt nivå.

Et av målene har vært å redusere bestanden ned til et bestandsmål på 60.000 gjess og ordinær høstjakt i Norge og Danmark har vært virkemiddelet. Jegere spiller dermed en viktig rolle i reguleringen av bestanden og kunnskap om gåsejegeres syn på forvaltning av kortnebbgås, jaktregulering og rapportering er derfor viktig i både forskning og forvaltning.

Gåsejegeres rolle i forvaltningen av kortnebbgås

Foto: Kjell Heggelund

Hensikten med undersøkelsen er å bidra til en økt forståelse av gåsejegernes holdninger til forvaltningen samt jegernes ønsker og motivasjon til å bidra til en vellykket lokal implementering av den internasjonale forvaltningsplanen.

Undersøkelsen viser at de aller fleste jegerne er positive til å delta som aktive aktører i forvaltningen og villige til å rapportere daglig og til å redusere jakten når det internasjonale bestandsmålet er nådd. Undersøkelsen gir samtidig et bilde av hva jegerne mener kan øke motivasjonen til å delta i forvaltningen, eksempelvis gjennom rapporteringsverktøy og informasjon.

Les mer i rapporten Gåsejakt i Nord-Trøndelag

 

Publisert