CULPOL1.jpgErosjon langs kysten ved den gamle gruvebyen Hiorthhamn i Adventfjorden på Svalbard (1917-1935). Rester av gamle skinner og en togmotor ligger under erosjonsranden. I 1966 sto togmotoren på skinnene rundt 10-15 meter fra kanten. Foto: Anne-Cathrine Flyen/NIKU.

Kulturarv i polarområdene (CULPOL)

Naturlig og menneskelig påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer. (Cultural Heritage in Polar Regions (CULPOL) Natural and human impact on cultural heritage sites and environments)

For hovedside, se engelsk versjon.

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, program for polarforskning (POLARPROG) Prosjektperioden er fra juni 2013 til mai 2016.

Kulturminnemyndighetene i polarområdene får en stadig mer utfordrende hverdag i forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i områder som står overfor påvirkning fra klima og miljøendringer. Også økende menneskelig aktivitet som for eksempel olje- og gassutvinning og turisme påvirker kulturarven.

Formålet med prosjektet er å undersøke utfordringene med å sikre og forvalte verdensarvsteder, samt se på metodiske utfordringer knyttet til overvåking av kulturminner og -miljøer i polar-områdene. Prosjektet har som mål å utvikle en tilnærming til overvåking av kulturminner i polarområdene basert på integrering av ulike metoder og overvåkingspraksiser. Prosjektet ønsker å bidra til en helhetlig tilnærming til feltet og en progressiv, kunnskapsbasert kulturminneforvaltning av verdensarv i polarområdene.

Prosjektet ledes av NIKU, i et konsortium med Norsk institutt for naturforskning (NINA). I tillegg vil forskere fra New Zealand og Canada delta, samt kulturminneforvaltningen representert ved Riksantikvaren, Sysselmannen på Svalbard og Svalbard Museum. De deltakende forskerne har bakgrunn i arkeologi, sosialantropologi, arkitektur, geografi og økologi/biologi og sammen har de lang og omfattende erfaring med verdensarv, kulturminneforvaltning, GIS og fjernmåling.

Prosjektet består av tre deler:

  • Del I Verdensarv i et skiftende polart landskap: framtidig forvaltning
  • Del II Sårbarhet og indikatorer for endring
  • Del III Fjernmåling i overvåking kulturminner og kulturmiljøer

Del II og del III henger nøye sammen og utfyller hverandre. Del II vil fokusere på enkeltstående kulturminner og strukturer, mens del III vil fokusere på kulturminnemiljøer og landskapet som kultur-minnene er lokaliserte i.

Les mer om prosjektet (engelsk)

Kulturarv i polarområdene (CULPOL)

En gammel grav fra hvalfangstperioden (1600-1750) på den store kirkegården på Gravneset på nordvest-kysten av Svalbard.
Foto: Anne-Cathrine Flyen/NIKU