Geese.jpgHvitkinngjess og kortnebbgjess på beite i Vesterålen.

Tilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Tilskudd for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås (Branta leucopsis) og kortnebbgås (Anser brachyrhinchus) ble innført i 2006 for vårrasteområdene i Nordland og Nord-Trøndelag. Rapporten inneholder en vurdering av erfaringer med tilskuddsordningen over tid og effektene av ordningen, som konfliktdempende tiltak, kompensasjon for avlingsreduksjon i landbruket, og virkemiddel for å ivareta forvaltningsansvaret for de to gåsebestandene. Tilskuddsordningen har vært vellykket som virkemiddel for å tilrettelegge beiteområder for gås, og har samtidig bidratt sterkt til å redusere konfliktnivået i forhold til landbruket.

Tilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås
NIKU Rapport 69, Einar Eythórsson (NIKU), Ingunn M. Tombre (NINA)

Samarbeidet mellom landbruksforvaltningen, miljøforvaltningen, landbruksorganisasjonene og forskningsmiljøene har i stor grad vært vellykket. Utformingen av ordningen i de to fylkene har vært noe forskjellig både når det gjelder dokumentasjon, saksbehandling og tilskuddssatser. Utfordringene med tilskuddsordningen på lengre sikt er å sikre kontinuerlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for ordningen når det gjelder gjessenes beiteatferd og skadeomfang i landbruket, og at midlene som settes av til ordningen reflekterer behovet. Samtidig bør det arbeides videre med andre virkemidler som kan gjøre landbruket mer robust overfor beiting av gjess. Resultatene som presenteres i denne rapporten bygger i all hovedsak på intervjuer med gårdbrukere og ansatte i landbruksforvaltningen på fylkes- og kommunenivå.


Publisert