GammevedGeassajvri-Sommervann.jpgGamme ved Geassajávri-Sommervann.

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Stine Barlindhaug koblet lokalkunnskap og teknologi for å dokumentere og formidle historisk landskapsbruk og 700 kulturminner som tidligere ikke har vært registrert.

Barlindhaug har brukt geografiske informasjonssystemer (GIS – se FAKTA nederst) til å lagre, systematisere og visualisere kulturminner og landskapsbruk på kart. 300 kulturminner er plottet inn på kartet etter intervjuer med lokalbefolkningen, og ytterligere 400 er avdekket ved felles befaring i landskapet rundt Vestertana.

I disse områdene har sjøsamisk bosetting og tamreindrift lange tradisjoner. Barlindhaug har dokumentert folks kunnskap om tradisjonell landskapsbruk samt fysiske spor i terrenget etter både nyere og forhistorisk landskapsbruk. I utmarka har sjøsamene drevet utstrakt aktivitet med blant annet jakt, snarefangst etter ryper, multeplukking, innlandsfiske og fórsanking. Utmarksbruken og sporene i terrenget (gammetufter) etter denne bruken samt steder forankret i hendelser og historier er dokumentert.  Landskapsbruk og kulturminner knyttet til tamreindrift som lavvoplasser, samlingsgjerder, merkede flytteleier og ildsteder er registrert. I tillegg er en lang rekke eldre kulturminner fra tidligere jakt og fangstsamfunn som fangstgroper, skyteskjul, kjøttgjemmer, samiske urgraver, lavvoplasser og hustufter registrert.

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark
Lokal kjentmann Viggo Larsen undersøker et system av steinvarder og oppmurte steinringer på Idjavuonduottar-Ifjordfjellet.

Både GIS og intervjuer med lokale kjentfolk er til en viss grad brukt i det samiske kulturminnevernet, men en systematisk og metodisk framgangsmåte mangler.

– Arkeologer registrerer ofte kulturminner i geografiske informasjonssystemer (GIS) i dag, sier Barlindhaug. Man arbeider likevel oftest ut i fra egen fagkunnskap, uten nødvendigvis å samarbeide med de som har kjennskap til de lokale forholdene. Man får en langt mere kontekstuell beskrivelse når man inkluderer kunnskapen fra dem som kjenner stedet best.

Arbeidet var grunnlag for Barlindhaugs doktorgradsavhandling høsten 2013. Metoden kalles «Participatory GIS» – PGIS. Forut for arbeidet i Finnmark var hun på et forskningsopphold i Canada hvor PGIS i økende grad brukes i samarbeid mellom urfolk og forskere om kartlegging av rettigheter til land og vann.

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark
Marshal Wadhams (Tlowitsis First Nation) og Barlindhaug intervjuer eldre kunnskapsbærere hos Tlowitsis First Nation i Alert Bay, Canada om landskapsbruk og tradisjonell ressursutnyttelse.

PGIS har tradisjonelt vært mest i bruk av samfunnsgeografer i u-landssammenheng som et redskap for å bevare og styrke urfolkssamfunn og deres rettigheter. Mens bruk av denne framgangsmåten i kulturminnesammenheng er mindre utforsket.

– Det er flere grunner til at det er viktig å finne gode metoder for å kartlegge kulturminner og bevare kunnskap om tradisjonell landskapsbruk i Finnmark.

– For det første er 80 prosent av Finnmark tilnærmet «ingenmannsland», på nasjonale kulturminnekart og databaser, og offentlig forvaltning har derfor liten oversikt over kulturminnene. Norsk nasjonsbygging på 1900-tallet var fokusert på å konstruere én felles forståelse av historien. Den samiske kulturen var derfor av liten interesse i arkeologien fram til slutten av 1970-tallet, forteller Barlindhaug. En annen følge av dette var at samiske kulturminner ikke ble implementert i kulturminneloven før 1978.

– Nå når flere store gruveselskap og utbyggere av vindkraftverk ønsker å etablere seg i Finnmark, er det tvingende nødvendig at det foreligger et reelt kunnskapsgrunnlag å basere beslutninger på. Denne framgangsmåten kan bidra til å effektivisere kulturminneregistreringer og skape et bedre grunnlag for utforming av nordområdepolitikk, sier forskeren.

– For det andre er kunnskapen i ferd med å gå tapt.

Landskapene brukes ikke på samme måten lenger. Sentralisering har gjort det vanskelig å leve av samiske kombinasjonsnæringer og reindriften benytter i dag motoriserte framkomstmidler. Resultatet er at kunnskap knyttet til tidligere bruksmåter og ressursutnyttelse forsvinner med den eldre generasjonen. I denne sammenheng kan ny teknologi fungere som en kunnskapsbank for lokalsamfunnet og bidra til fortsatt kunnskapsoverføring som er viktig for identitet og tilhørighet. De som ikke driver med snarefangst og utmarksslått lenger, eller som beveger seg gjennom landskapet med snøskuter og firhjuling har ikke samme forhold til landskapet som tidligere generasjoner.  Gjennom GIS og et kartografisk rammeverk kan man uttrykke kunnskap slik at den også blir fattbar for de som ikke har de samme inngående og levde erfaringene. På denne måten bidrar deltagende kartlegging til å holde noe av fortiden til stede i nåtiden og tilrettelegge for fortsatt interaksjon med eldre landskapsforståelser, lokal kunnskap og kulturminner.

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark
Kartutsnitt av en del av studieområdet i Finnmark.

Et viktig prinsipp i arbeidet er at selve prosessen med kartlegging og nedtegnelse på kart og i databaser er basert på lokal deltagelse og en åpen og inkluderende prosess. Jo bredere lokal deltagelse desto større utsagnskraft vil kartene ha som representative uttrykk for lokalsamfunnets opplevelse og forståelse av sine landskap.

Vestertana bygdelag og Lágesduottar Reinbeitedistrikt har selv råderett over informasjonen i databasen som omhandler deres landskapsbruk og ressursutnyttelse.

Les mer

Les mer om Stine Barlindhaugs avhandling: Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping : Long-term land use in a Sámi community in coastal Norway

forskning.no: «Ny teknologi held liv i samiske kulturminne»

UIT Norges Arktiske Universitet

FAKTA:

GIS, eller geografiske informasjonssystemer er systemer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, analysere og presentere geografisk refererte data. PGIS er når dette er gjort «participatory», med deltagelse fra mennesker med lokalkjennskap til bruk av landskapet.