FramsenteretNIKUs Nordområdeavdeling er lokalisert i Framsenteret i Tromsø, sammen med 18 andre forskningsinstitusjoner.

FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

NIKU er medlem av Fram – Senter for klima og miljø. Senteret er en videreføring av Polarmiljøsenteret, har base i Tromsø og består av rundt 500 forskere i 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.

Framsenteret skal bidra til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Med forskning som grunnlag er Framsenteret en formidler av kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt.

Forskningsvirksomheten i Framsenteret fokuserer på fem hovedtema eller “flaggskip”. NIKU deltar i to av disse:

1. Effekter av klimaendringer på fjord og kystøkologi i nord.
Endringer i klima kan påvirke fjord- og kystøkologisystemer. Dette kan i sin tur påvirke næringsgrunnlag og bosetting og sammen med andre drivkrefter bidra til endring i disse. Økosystembasert ressursforvaltning krever økt kunnskap for å vurdere samlet påvirkning av ulike aktiviteter og endringer i miljøet.

NIKUs deltakelse i dette flaggskipet er knyttet til prosjektet:

  • Metodeutvikling: Data- og kartbase for ressurs- og landskapsbruk i kyst- og fjordstrøk i Nord-Norge. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for å sammenstille tilgjengelige data om ressurs- og landskapsbruk. Ressurs- og landskapsbruk er et aktuelt tema i flere prosjekt NIKU er involvert i, og det er gjennom intervjuundersøkelser og registreringer samlet inn data som beskriver og kartlegger ressurs- og landskapsbruk i utvalgte fjord- og kystområder de siste 100-150 år. For noen prosjekter kan tidsdybden være 1000 – 1500 år. Dette er prosjekter med ulike problemstillinger, ulike detaljeringsnivå og som omhandler ulike geografiske områder. Fellesnevneren for prosjektene er knyttet til datamaterialets karakter og innhold. Vi ønsker å utvikle en metodikk, en felles referanseramme i form av en felles data- og kartbase for ressurs- og landskapsbruk, som kan brukes til å sammenstille data fra ulike kilder. En slik data- og kartbase vil kunne gi grunnlag for å kartlegge, sammenstille og analysere historisk og nåtidig ressurs- og områdebruk, samt historisk og nåtidig tilpasning til ressurser, klima og landskap. Den vil kunne være et viktig verktøy for å sammenstille data fra ulike kilder (ulike forskningsprosjekt) og tilrettelegge for videre forskning, eksempelvis kystbefolkningens og urfolks tilpasning til endringer i ressurstilgang og klima.
  • Documentation and use of local/traditional ecological knowledge (LEK) on ecological change, climate change, resource use and cultural environments in fjord and coastal areas
  • Changing conditions for valuation and use of coastal areas and resources
  • Historical and current ecosystem structure and use of marine resources


2. Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk
De terrestre økosystemene i nordområdene vil gjennomgå store, og delvis uforutsigbare, endringer med betydning for næringer, kultur- og naturverdier. Dette flaggskipets ambisjon er å bli et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen forutsigelse, dokumentasjon og tilpasninger til disse endringene.

NIKU deltar i følgende prosjekter: GOOSEHUNT,  MIGRAPOP og Quickbird

FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

NIKUs Nordområdeavdeling i Framsenteret, Tromsø: Elin Rose Myrvoll (avdelingsleder/arkeolog), Marit Myrvoll (sosialantropolog), Alma Thuestad (arkeolog), Einar Eythórsson (samfunnsviter), Inger Marie Holm-Olsen (arkeolog). Stine Barlindhaug (arkeolog) var ikke til stede da bildet ble tatt.