Kulturminner og kulturmiljøer langs Hålogalandsvegen

NIKU har i høst startet arbeidet med konsekvensutredning av deltemaet kulturminner og kulturmiljøer for Hålogalandsvegen. Den planlagte vegen er på hele 160 kilometer og strekker seg gjennom syv kommuner i Nordland og Troms - fra Sortland i vest via Harstad til Evenes i øst.

Alma Thuestad ved Nordområdeavdelingen er prosjektleder for delutredningen, og med seg på laget har hun May-Liss Bøe Sollund, Anders Hesjedal, Sanne Bech Holmgaard, Jan Brendalsmo og Elin Rose Myrvoll (kvalitetssikring). 

Kulturminnemyndighetene v/  Sametinget, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Tromsø museum-Universitetsmuseet har gjennomført omfattende kulturminneregistreringer. NIKU på sin side har foretatt registrering av nyere tidskulturminner.  Arkeologene og de andre fagfolkene som har deltatt i registreringsarbeidet, har dokumentert en rekke spor både etter samisk bosetting samt andre interessante funn helt fra steinalder til 1900-tall. Samlet sett bidrar de nye kulturminneregistreringene til økt kunnskap om bosetningshistorien i nordre Nordland og Sør-Troms. De utgjør også et viktig grunnlag i delutredningen NIKU gjennomfører.

NIKUs oppdragsgiver er Statens vegvesen Region Nord, og videre informasjon om prosjektet kan finnes på Statens vegvesens nettsider http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen

 

Kulturminner og kulturmiljøer langs Hålogalandsvegen

May-Liss Bøe Sollund og Jan Brendalsmo har dokumentert nyere tids kulturminner, deriblant mange spor etter gårdsdrift slik som denne steingarden i Tjeldsund kommune. Foto: Jan Brendalsmo, NIKU 2015